คว้ารางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 พ.ย. 2562, 11:00 น.| 169

             ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภพ แพงวังทอง หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรพันธุ์ เรืองวงษ์งาม นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2561 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT 2019) และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INCIT 2019) ณ ห้องจัดประชุม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานครฯ
          ซึ่งรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษา    ที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ โดยนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันมา 3 ปีซ้อน (ปีการศึกษา 2559 - 2561)

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT ม.พะเยา) : ภาพ/ข่าว