ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ iSAI-NLP 2019

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 1 พ.ย. 2562, 15:58 น.| 405| Academic,Research|

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เป็น Session Chair ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th  International Joint Symposium on Artificial intelligence and Natural Language Processing (IEEE iSAI-NLP 2019) ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 – 1 พฤศจิกายน 2562 และเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในชื่อเรื่อง “Design and Implementation of the Smart Shopping Basket Based on IoT Technology ” นอกจากนี้ยังมี นางสาวทักษอร จอมมานพ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย ในชื่อเรื่อง “e-Learning Recommendation Model Based on Multiple Intelligence”

          ซึ่งการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th  International Joint Symposium on Artificial intelligence and Natural Language Processing (IEEE iSAI-NLP 2019) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 – 1 พฤศจิกายน 2562 และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019 International Exhibition of Inventions of Thailand จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งงานวิชาการดังกล่าวจัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่