ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 11 พ.ย. 2562, 15:01 น.| 136

 

 

           เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ณ ห้องภูกามยาว 2 อาคารเรียนรวม (หลังเก่า) โดยมีดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิต พร้อมเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่
การฝึกทำงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขยายผลสู่ความร่วมมือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพส่งให้แก่สถานประกอบการ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

              ภายในโครงการมีการบรรยาย “การทำเอกสารประกอบการฝึกงาน /สหกิจศึกษา โดยอาจารย์รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และอาจารย์นภา ราชตา อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเสวนาการความต้องการของผู้ประกอบการต่อนิสิตฝึกงานในมุมมองของอาจารย์นิเทศฝึกงาน/สหกิจศึกษา และการเข้ารับการรักษาพยาบาลในระหว่างการฝึกงาน โดยอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม อาจารย์นราศักดิ์ บุญเทพ อาจารย์ปิยฉัตร อุดมศรี และ อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การครองตน การวางตัว การเข้าสังคม การวางตัวในที่ทำงานของนิสิตฝึกงาน โดยนางสาวนัดดา ดอกไม้ จากบริษัทซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายฯ ซึ่งมีนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาฝึกงาน จำนวน 244 คน และรายวิชาสหกิจศึกษา จำนวน 47 คน เข้าร่วมโครงการ

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว