GIS Day 2019

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 13 พ.ย. 2562, 15:13 น.| 406| Academic,Research|

           เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่เยาวชนท้องถิ่น ปีที่ 2 หรือ GIS Day 2019 โดยมี ดร.นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ เผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในท้องถิ่นให้เห็นถึงความก้าวหน้าและประโยชน์ของวิทยาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีต่อชุมชนและสังคม และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าใจในการเรียนการสอนของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

            โดยภายในโครงการมีการประกวดภาพวาดผ่านสื่อโปสเตอร์และอินเตอร์เน็ต กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ และมีเวทีสำหรับดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาภูมิสารสนเทศศาสตร์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งมีครูและนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดพะเยาเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 200 คน

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว/ภาพ