ประชุมวิชาการ "NatGEN" ครั้งที่ 4

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 ธ.ค. 2562, 11:28 น.| 353| Academic,Research|

       

         เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (NatGEN)" ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 โดยมี ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และประชาชน อันจะนำไปสู่การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้าน นิเวศวิทยาดิน น้ำ ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ จากนั้นมีการรับชมนิทรรศการผลงานวิจัย ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชาร่วมส่งผลงานวิจัย ทั้งหมด 62 ผลงาน แบ่งออกเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย 42 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 20 ผลงาน มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 16 สถาบันทั่วประเทศ

         ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการป้องกันประเทศ" โดย นาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีของเหมืองแม่เมาะ" โดยคุณเกษศิรินทร์ แปงเสน ตำแหน่ง หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากนั้นในช่วงเย็นยังมีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยการพาผู้เข้าร่วมไปศึกษาสภาพพื้นที่ โดยการนั่งเรือชมกว๊านพะเยา ไหว้พระกลางน้ำ และชมบรรยากาศยามเย็นของจังหวัดพะเยาอีกด้วย

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

นางสาวดลทิชา ทัพวิโรจน์ (ครูสาขา CG) : ภาพ