เข้าร่วมประชุมประกาศทุน SID

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ธ.ค. 2562, 19:06 น.| 331| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 งานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่งานวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมประกาศทุนหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Social Innovation Driving unit : SID) ซึ่งทางสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี UPITI โดยกลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดขึ้น ณ พื้นที่ UP-SPACE หรือพื้นที่สร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการประชุมประกาศทุนสำหรับชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม และนักวิจัย ที่จะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยในการประชุมดังกล่าวมีชุมชน และผู้ประกอบการได้นำเสนอประเด็นความต้องการ นวัตกรรมของพื้นที่ และจับคู่กับนักวิจัยในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในเชิงสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในขั้นตอนต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี UPITI : ภาพ