กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ OBE ครั้งที่ 1

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 20 ธ.ค. 2562, 19:11 น.| 494| Academic,Research|

               เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมแม่กา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based Education) และเข้าใจความสอดคล้องของ OBE, TQF กับเกณฑ์ AUN-QA สามารถพัฒนาปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา รวมทั้งจัดทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด OBE เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning Outcomes) และรายวิชา (Course Learning Outcomes) อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินได้อย่างเชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร

          ซึ่งมีทีมวิทยากรและผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ ฯ ที่ผ่านการอบรม OBE สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี 2562 รุ่นที่ 1 ที่จัดอบรมโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา คือ ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาจารย์รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย อาจารย์ต่อศักดิ์ สุนทรพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์เชาวน์ ปอแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ โดยมีอาจารย์ภายในคณะฯเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

งานวิชาการคณะฯ : ภาพ