รับฟังสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหลักประกันสุขภาพ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 ม.ค. 2563, 16:39 น.| 303| Academic,Research|

           

       เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ICT ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมบุคลากรภายในคณะ ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์และการตอบข้อสงสัยเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคมของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางสาวปราณี เทียมใจ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ  ฝ่ายการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ มาแจ้งรายละเอียดด้านสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ซักถามข้อสงสัย และ แจ้งข้อเสนอแนะให้กับทางโรงพยาบาลได้พัฒนาเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว