นิสิตสาขา GIS คว้า 4 รางวัล นำเสนอผลงานวิจัย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ม.ค. 2563, 13:17 น.| 376| Academic,Research|

                     

             เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ดร.นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตในสาขาวิชาฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและรูปแบบการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศได้แสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และรูปแบบการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในแต่ละสถาบันได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ สร้างมิตรภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 500 คน และอาจารย์ จำนวน 63 คน จาก 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยร่วมส่งผลงานวิจัย จำนวน 91 ผลงาน แบ่งผลงานวิจัยออกเป็น 2 ประเภท แบบบรรยาย 46 ผลงาน และแบบโปสเตอร์ 45 ผลงาน

            ซึ่งนิสิตในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถคว้า 4 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ดังนี้ น.ส.สุจิตตรา จันทาพิม ผลงานวิจัยเรื่อง "การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อกำหนดเส้นทางการเดินรถจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา" ซึ่งมีดร.นิติ เอี่ยมชื่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ ภูมิสารสนเทศประยุกต์ ,นายวุฒิชัย นิธิไพบูลย์ ผลงานวิจัยเรื่อง "การคาดการณ์พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในอำเภอเชียงคำโดยใช้แบบจำลองCA-MARKOV" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ ภูมิสารสนเทศประยุกต์ และนายปิยะนันท์ จินดาอินทร์ ผลงานวิจัยเรื่อง
"การพัฒนาเว็บท่าภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมเปิดเผยรหัส กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา" ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมได้ รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมได้ รองชนะเลิศอันดับ 1

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้ง 3 คนที่ได้รับรางวัล และร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับทางคณะ ฯ ขอให้นิสิตประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต