ร่วมประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ม.ค. 2563, 19:23 น.| 517| Academic,Research|

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุม IF-10M60 ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมด้วยสมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 21 สถาบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อการจัดวางแนวทาง การดำเนินงานของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจริยธรรม ด้านวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถแข่งขันใน ระดับสากล และเป็นองค์การกลางในการเชื่อมโยงความต้องการด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศกับการผลิตบัณฑิตทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งการวางแนวทางการจัดการจัดประชุมวิชาการ NCIT2020 and InCIT 2020 ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนตุลาคม 2563 นี้

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว