ประชุมพัฒนาแอพลลิเคชั่น ของกรมคุมประพฤติ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ม.ค. 2563, 19:35 น.| 377| Academic,Research|

               เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อม ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับการทำงาน ในการสอดส่อง ติดตาม และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดของอาสาสมัครคุมประพฤติ
อันเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย
Probation 4.0 ของกรมคุมประพฤติ โดยมีนางสาวจิรารัตน์ ฟองการ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
ร่วมประชุมและหารือแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาให้แอพพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืนต่อไป  

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว