รางวัลระดับเหรียญทอง 1 คณะ 1 โมเดล

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 ม.ค. 2563, 17:37 น.| 496| Academic,Research|

       

        เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับ "รางวัลระดับเหรียญทอง (Gold Medal) " จากผลงานโมเดล "การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านร่องปอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา " จากการนำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว

      ซึ่งดร.นิติ เอี่ยมชื่น หัวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณาจารย์ในคณะฯ นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และดร.จิราพร ไชยวงค์สาย ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติพารามิเตอร์ Multi-parameter เพื่อวัดอุณหภูมิอากาศในบริเวณฝาย วัดความชื้นสัมพัทธ์บริเวณฝาย
และวัดระดับน้ำ โดยได้ร่วมกันบูรณาการผลงานโมเดล "การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านร่องปอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา " ขึ้น
ซึ่งได้ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยชะลอการไหลเวียนของน้ำในช่วงฤดูแล้ง กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณะกับชุมชน
ดังปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว/ภาพ