จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 14 ก.พ. 2563, 20:43 น.| 439| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ICT ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม R & I Talk ครั้งที่ 4 เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม ประธานกรรมการหน่วยพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อม ดร.นภาพร เอี่ยมลออ, ผศ.ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ และ ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุนเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที"  ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังและร่วมซักถามข้อสงสัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อนำไปปรับใช้ในงานวิจัยของตนเอง

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว/ภาพ