อบรมการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 มี.ค. 2563, 10:17 น.| 346| Academic,Research|

         

         เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมในหัวข้อ "การฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)" ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนานิสิต เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และทักษะในศตวรรษที่ 21

          โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายในการอบรมมีการทำกิจกรรมเพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมอบรมได้ฝึกฝนและสร้างสรรค์ทางด้านความคิด รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ และเรียนการมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทีม ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย, นายณัฐวุฒิ สมยาโรน และนายอุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม เป็นทีมวิทยาการให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยมีนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสื่อ ชั้นปีที่ 1 - 3 เข้ารวมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว (นักวิชาการศึกษา) : ภาพ