แสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทศิษย์เก่าดี

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 มี.ค. 2563, 12:19 น.| 368| Academic,Research|

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภางค์ พานทอง ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 10 ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 35 ปี) โดยได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ศิษย์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป