ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะ ICT

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 19 มี.ค. 2563, 17:14 น.| 429| Academic,Research|

         

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหารคณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับบุคลากร ในกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และมอบนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะฯได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถามในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เข้าใจตรงกัน และคลายข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้บริหารคณะฯ ได้กราบไหว้สักการะพระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะฯ และก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน เพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) โดยมีพยาบาลจากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความอนุเคราะห์มาเป็นผู้ตรวจวัดอุณหภูมิฯให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

          โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาในสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) และปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสถานการณ์ดังกล่าวอีกด้วย

          ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาตามยุทธศาสตร์ พร้อมขับเคลื่อนการทำงานตามยุทธศาสตร์ และมุ่งเน้นบริการวิชาการสู่ชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่ให้นิสิต อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล

 


นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวดลทิชา ทัพวิโรจน์ (ครู) : ภาพ