ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 27 มี.ค. 2563, 18:31 น.| 436| Academic,Research|

           

 

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส่งผลให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมภายในคณะให้เป็นแบบออนไลน์ เพื่อไม่ต้องให้นิสิตเดินทางมาร่วมกิจกรรม หรือเกิดการรวมกลุ่มกัน เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาด ลดความแออัดและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ซึ่งทางคณะฯได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์ โดยมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการด้าน IT ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมการสมัครงานในช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19" และเผยแพร่ให้กับนิสิตของคณะได้รับทราบข่าวสารและได้เข้าใจสถานการณ์ในช่วงนี้ https://www.youtube.com/watch?v=-am9RPSXhuc&feature=share&fbclid=IwAR1aHbrSYLcVkz50HP_BAGSa67oP80HEXQaY8sULU56-vxDwT3A1svWMxNs

          ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และคุณณัฐดนัย หอมคง CEO บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัด ร่วมกันเสวนาพูดคุยผ่านระบบออนไลน์ ในประเด็นที่ช่วยให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและไปใช้ชีวิตในวัยทำงาน ได้เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการสมัครงานในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว https://www.youtube.com/watch?v=D7xmlDkFpJc&feature=share&fbclid=IwAR1u8l1VzPYSA8bNEbXbOjQIdW8JesTtY6VHYNtSTMOoKfQJj0EixLWWiU8

          ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของไวรัส COVID-19  ทางคณะฯ ได้มีการออกมาตรการและประกาศ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการเรียนการสอนในช่วงภาคฤดูร้อน เป็นการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่บ้าน อีกทั้งทางคณะฯ ได้มีการทำความสะอาดอาคารและสถานที่มีการติดตั้งจุดแอลกอออล์ล้างมือ และมีการจัดห้องปฏิบัติการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับนิสิตที่จะมาใช้บริการในช่วงดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนิสิต บุคลากร และคณาจารย์ และเพื่อลดภาวะความเสี่ยงของการระบาดโรค

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว