พูดคุยออนไลน์กับสโมสรนิสิตคณะ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 พ.ค. 2563, 15:11 น.| 512| Academic,Research|

             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส่งผลให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์ เพื่อไม่ต้องให้นิสิตเดินทางมาเรียน หรือเกิดการรวมกลุ่มกัน เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาด และโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ซึ่งทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ ได้พูดคุยกับสโมสรนิสิตและตัวแทนนิสิตแต่ละสาขาวิชาของคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพูดคุย ชี้แจง แลกเปลี่ยน รับฟังปัญหาของนิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดในช่วงภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อรับทราบข้อมูลการได้รับผลกระทบของนิสิตในด้านใดบ้าง และหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ปัญหาดังกล่าว อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้นิสิตเข้าใจสถานการณ์ในช่วงนี้