นิสิตคณะ ICT คว้า 2 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 14 พ.ค. 2563, 10:32 น.| 386| Academic,Research|

                นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รางวัล คือ

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวบุญญิสา แสงน้อย นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ผลงาน เรื่อง การอ่านแปลตีความและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ

สถานประกอบการ : กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.นิติ เอี่ยมชื่น

และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณิชกานต์ แก้วมา และนายวสันต์ สีแสน นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผลงาน เรื่อง ระบบจัดการแม่บ้าน (Maid Management System)

สถานประกอบการ : บริษัท โอโบดรอนส์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน

                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความชื่นชมกับนิสิตที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 มา ณ ที่นี้ด้วย