ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศให้เทศบาลตำบลบ้านสาง

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 พ.ค. 2563, 12:30 น.| 524| Academic,Research|

      ดร.นิติ เอี่ยมชื่น หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมนิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อมอบแบบจำลองภูมิประเทศตำบลบ้านสาง โดยมีนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา งและว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กาศสนุก ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง เป็นผู้รับมอบฯ ซึ่งแบบจำลองดังกล่าวสร้างขึ้น เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนคนลุ่มน้ำอิงใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ และปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) คืนสู่ธรรมชาติป่าต้นน้ำ ตามโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดพะเยา

       ซึ่งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง ทางทีมงานจะจัดอบรมการทำแผนที่ออนไลน์ การทำฐานข้อมูล เพื่อให้ความรู้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยาในโอกาสต่อไป

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

เทศบาลตำบลบ้านสาง : ภาพ