ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 5 มิ.ย. 2563, 13:27 น.| 279| Academic,Research|

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

         โดยมีดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในการขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยด้าน digital ในการพัฒนาประเทศหลังจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัส 2019 คลี่คลายลง ซึ่งภายในการประชุม มีการเสนอแนะในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล หรือการเขียนโค้ด (Digital Literacy and Coding) ให้กับบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างไร แนวทางการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สั้นลง และสามารถให้เด็กที่จบทำงานในระบบเร็วขึ้นได้อย่างไร หรือแม่แต่แนวทางในการนำ ICT มายกระดับการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบหรือการส่งเสริม Virtual MICE ได้อย่างไร เป็นต้น

 

นางสาวมยุเรศ แสงว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว

ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช: ภาพ