ติดตั้งเซนเซอร์ต้นแบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 มิ.ย. 2563, 10:29 น.| 301| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ และ ตัวแทนจากธนาคารออมสิน เข้าพบ ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรายงานความคืบหน้าและรายงานผลการติดตั้งเซนเซอร์ต้นแบบ โครงการวิจัยระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแม่กา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

 

                                         สาขาวิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์: ภาพ/ข่าว