โครงการการเตรียมพร้อม "ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 มิ.ย. 2563, 17:36 น.| 291| Academic,Research|

            ในปีการศึกษา 2563 นิสิตชั้นปีที่4 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจะออกไปฝึกประสบการณ์ ในภาคการศึกษาปลาย ในปีการศึกษา 2563  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้โครงการการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้กล่าวต้อนรับฯ จากนั้น ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้อธิบายถึงภาพรวมของการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาฯ

          โดยภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมบรรยาย เพื่อแนะนำรายวิชาการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การอบรมให้ความรู้ ด้าน Soft Skill ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 และการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน Hard Skill ในช่วงเปิดภาคเรียน

          เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต ด้านการพัฒนาอาชีพพร้อมเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขยายผลสู่ความร่วมมือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ส่งให้แก่สถานประกอบการอีกทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น