ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 มิ.ย. 2563, 17:09 น.| 393| Academic,Research|

       

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งภายในโครงการมีการจัดการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่แยกตามสาขาวิชา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามให้กับผู้ปกครองและนิสิตใหม่
          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ พร้อมทั้งกล่าวถึงภาพรวมของคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้น ดร.สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้อธิบายถึงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 รูปแบบออนไลน์ และภาพรวมของงานวิชาการ ทางด้านอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวถึงเรื่องสวัสดิการ ทุนการศึกษา และภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลนิสิต และ อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวถึงภาพรวมแนวทางการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  

          ซึ่งทางคณะฯ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ได้ซักถามข้อสงสัย แจ้งปัญหา และรับฟังข้อเสนอแนะ โดยมีคณะผู้บริหาร เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าวให้ทางผู้ปกครองและนิสิตใหม่ได้รับความกระจ่าง โดยคำถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน กยศ. การจองหอพักภายในมหาวิทยาลัยพะเยา การเตรียมอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ซึ่งคณะฯ ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ