แนวทางการวัดและประเมินผล เมื่อต้องสอนออนไลน์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 24 มิ.ย. 2563, 16:50 น.| 661| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม หัวข้อ “ แนวทางการวัดและประเมินผล เมื่อต้องสอนออนไลน์” ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการประมวลผล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล บันทึก วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลผลการเรียน และการเรียนรู้ของนิสิตระหว่างการเรียนการสอน เพื่อ นำไปใช้ในการพิจารณาผลการเรียน ส่งเสริม และปรับปรุงการเรียนรู้ของนิสิตและการสอนของอาจารย์ภายในคณะฯ

          โดยมีอาจารย์รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

          ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ภายในกิจกรรมฯ จากนั้นมีการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
คณาจารย์ภายในคณะฯ และวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีคณาจารย์ภายในคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว