เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ 2563

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 24 มิ.ย. 2563, 17:16 น.| 315| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ” ผ่านระบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่าคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนรู้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตใหม่  

          โดยมีศิษย์เก่าคณะฯ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ คือ

1. นายติณณภัทร์ ดีปัญญา       ปัจจุบันทำงานที่กองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา

2. นายณภัทร เมฆทับ             ปัจจุบันทำงานที่บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

3. นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ      ปัจจุบันทำงานที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

4. นายผืนไทย แก้วมาลา         ปัจจุบันทำงานที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

5. นายศิวกร เดชานนท์           ปัจจุบันทำงานที่ธุรกิจส่วนตัว

6. นายปัญญา กล้าหาญ          ปัจจุบันทำงานที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา

7. นายเจษฎา ทิวงค์วรกุล        ปัจจุบันทำงานที่บริษัท 20Scoops

          ซึ่งมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และอาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่ารุ่นพี่สู่รุ่นน้องนิสิตใหม่ ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงคำแนะนำที่ดีจากพี่ศิษย์เก่าเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในวัยเรียน การทำกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิตให้อยู่ในแนวทางที่ดีให้เหมาะสมกับวัยเรียน รวมถึงอาชีพที่จบไปในอนาคต และการเตรียมความพร้อมในการเรียนในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

 

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ข่าว  

นางสาวเกศินี อัตถะกาศ : ภาพ