อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 1

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 30 มิ.ย. 2563, 15:12 น.| 281| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 1  ได้รับเกียรติจากคุณอาทร กิตตินุกุล และคุณนิธิภัทร์ โล้วิชากรติกุล วิทยากร จากบริษัท ไอเกียกีค ในหัวข้อ Introduction to Database, SQL: Data Definition Language, SQL: Data Query Language โดยมีการอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft team และ โปรแกรม Zoom ซึ่งตลอดการอบรมได้มีการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ถาม-ตอบ และให้นิสิตปฏิบัติงานส่งงานแบบฝึกหัด แล้วนำแบบฝึกหัดมานำเสนอแบบออนไลน์ในการอบรมวันถัดไป