อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 2

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 30 มิ.ย. 2563, 15:14 น.| 312| Academic,Research|

 

        เมื่อวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติ์จากคุณนภดล ลานเงิน คุณนิธิภัทร์ โล้วิชากรติกุล และคุณพชร ชูเกียรติขจร วิทยากรจากบริษัท ไอเกียกีค ในหัวข้อ HTML, CSS, Basic Bootstrap / Responsive, Basic PHP Syntax โดยมีการอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft team และ โปรแกรม Zoom ซึ่งตลอดการอบรมได้มีการซักถาม-ตอบ และให้นิสิตปฏิบัติงานส่งงานแบบฝึกหัด และนำเสนอออนไลน์