อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 3

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 30 มิ.ย. 2563, 15:25 น.| 388| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจาก คุณธนัยนันท์ คำแท่น คุณนิธิภัทร์ โล้วิชากรติกุล คุณนภดล ลานเงิน และคุณพชร ชูเกียรติขจร วิทยากร จากบริษัทไอเกียกีค ในหัวข้อ Introduction to Database, SQL: Data Definition Language, SQL: Data Query Language โดยมีการอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft team และ โปรแกรม Zoom ซึ่งตลอดการอบรม
ได้มีการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ถาม-ตอบ