ประชุมหารือปรับปรุงหลักสูตร และการวิจัย

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 3 ก.ค. 2563, 10:59 น.| 296| Academic,Research|

                 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่กา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความร่วมมือในการปรับปรุงหลักสูตร และการวิจัย โดยได้มีการพูดคุยในประเด็นที่มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น Quantum Computing  เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคตมากยิ่งขึ้น