รับทุนวิจัยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 3 ก.ค. 2563, 20:54 น.| 355| Academic,Research|

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณพัฒนาผลงาน โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ชื่อโครงการ โปรแกรมให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาคุณลักษณะและสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมด้วย ดร.ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณพัฒนาผลงาน โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ชื่อโครงการ นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนระบบตลาดโคเนื้อล้านนาสู่ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนงบประมาณพัฒนาผลงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

          โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้กล่าวชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2563