กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN QA ครั้งที่ 2

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 10 ก.ค. 2563, 14:27 น.| 123

              เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2  หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562" เพื่อสร้างความรู้เข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์AUN QA และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินฯ ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ความรู้และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน

          โดยมีดร. สุวิชยะ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดกิจกรรมและร่วมพูดคุยกับคณาจารย์ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้