ระบุปีที่ต้องการข้อมูล :

ลำดับที่ ภาพข่าว หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 CPE หารือเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ หารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ "การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล"..... 20 ม.ค. 2565, 16:07 น.
2 วางพานพุ่มวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565..... 18 ม.ค. 2565, 15:40 น.
3 ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย      สาขา CG ร่วมกับ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จัดกิจกรรมเสวนาและให้ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบและมูลค่าวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย"..... 17 ม.ค. 2565, 11:39 น.
4 SE ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ ร่วมสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพ และพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต..... 10 ม.ค. 2565, 16:49 น.
5 บันทึกภาพมุมสูงไร่เชิญตะวัน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อบันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรนนำไปจัดทำแผนที่ภายในไร่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว..... 30 ธ.ค. 2564, 16:21 น.
6 รับฟังข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ เข้าพบเพื่อแจ้งข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ..... 29 ธ.ค. 2564, 16:54 น.
7 ต้อนรับศูนย์บรรณสารฯ "กิจกรรม LLC สัญจร"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในกิจกรรม LLC สัญจร สร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดคณะ..... 27 ธ.ค. 2564, 11:29 น.
8 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น      สาขา GIS เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น โครงการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่ (New Normal)"..... 27 ธ.ค. 2564, 11:10 น.
9 การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ      บุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะฯ ที่ว่า "สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจให้บริการ"..... 20 ธ.ค. 2564, 11:13 น.
10 วิทยากรอบรม "เทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน"      อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน" ให้กับกองบริการการศึกษา นำไปต่อยอดในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน..... 20 ธ.ค. 2564, 10:11 น.
11 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา 2564      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในสถานประกอบการ..... 20 ธ.ค. 2564, 09:47 น.
12 แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม..... 9 ธ.ค. 2564, 16:32 น.
13 แสดงผลงานนิทรรศการ      สาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2021)ภายใต้แนวความคิด Co-forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน..... 8 ธ.ค. 2564, 11:19 น.
14 นิสิต ป.โท GIS ดูงาน ม.ทักษิณ      นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ..... 8 ธ.ค. 2564, 11:15 น.
15 อบรมเอนจิน Godot และ โอเอสวินโดว์เซิฟเวอร์      สาขา SE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเอนจิน Godot และ โอเอสวินโดว์เซิฟเวอร์ให้กับนิสิตในสาขาวิชา เพิ่มศักยภาพให้นิสิต และเตรียมพร้อมก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการ..... 30 พ.ย. 2564, 10:30 น.
16 โลกออนไลน์กับความเป็นส่วนตัว      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาให้ความรู้ ในรายการ "ศาลากฎหมายชุมชน" ประเด็นหัวข้อ "โลกออนไลน์กับความเป็นส่วนตัว"..... 23 พ.ย. 2564, 10:37 น.
17 นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1 กับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ให้กับครูผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ..... 23 พ.ย. 2564, 10:27 น.
18 เสวนา "แนวทางการวิจัยและก้าวสู่ศาสตราจารย์ (สาย Computing)"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเสวนา หัวข้อ "แนวทางการวิจัยและก้าวสู่ศาสตราจารย์ (สาย Computing)" กิจกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICSEC2021 ในรูปแบบ ZOOM Online..... 20 พ.ย. 2564, 16:30 น.
19 เปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICSEC2021)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICSEC 2021 เปิดการประชุม พร้อมต้อนรับนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกว่า 85 ผลงาน..... 20 พ.ย. 2564, 15:10 น.
20 จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่      สาขา SE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดมสมอง จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564-2565..... 15 พ.ย. 2564, 22:16 น.
21 บรรยายหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ      อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศาสตร์ ร่วมบรรยายออนไลน์ หลักสูตรระดับนานาชาติ มีนักนักวิชาการเข้าร่วมอบรมกว่า 21 ประเทศทั่วโลก..... 15 พ.ย. 2564, 15:27 น.
22 Project Day 2021      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต และเปิดเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต ในโครงการ Project Day 2021..... 12 พ.ย. 2564, 17:18 น.
23 สำรวจพื้นที่ทำแผนที่ และAR ไร่เชิญตะวัน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบท่าน ว.วชิรเมธี เพื่อสำรวจเส้นทางในการทำแผนที่ เพื่อทำสื่อมัลติมีเดีย ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน..... 5 พ.ย. 2564, 18:00 น.
24 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน      โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น...... 4 พ.ย. 2564, 15:42 น.
25 รางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563"      นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขา CS ได้รับรางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563" จาก สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย..... 1 พ.ย. 2564, 15:08 น.
26 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะ ICT ร่วมเป็นเครือข่ายและเปิดตัวเครือข่ายบล็อกเชน (xCHAIN)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเครือข่ายและเปิดตัว xCHAIN ระบบบล็อกเชนพร้อมใช้งานจริงสำหรับธุรกิจและนักพัฒนา จาก Thailand Blockchain Working Group (TBWG) และเครือข่ายสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนกว่า 19 องค์กร..... 26 ต.ค. 2564, 18:18 น.
27 นิสิตสาขา CS รับทุน NSC 2022 ระดับภาคเหนือ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขา CS ได้รับทุนข้อเสนอโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022) ระดับภาคเหนือ..... 19 ต.ค. 2564, 16:31 น.
28 ปัจฉิมนิเทศ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับนิสิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1..... 19 ต.ค. 2564, 14:44 น.
29 ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์คณะฯ (สายวิชาการ)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ (สายวิชาการ) ในโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564..... 12 ต.ค. 2564, 11:08 น.
30 เข้าร่วมโครงการ AUN-QA      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ AUN-QA implementation and Gap Analysis ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings..... 8 ต.ค. 2564, 19:28 น.
31 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มุ่งพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ..... 1 ต.ค. 2564, 16:14 น.
32 เข้ารอบ 5 ทีม "ส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain" ระดับภาคเหนือ      นิสิตสาขา GIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ เป็น 1 ใน 5 ทีมภาคเหนือ เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain สำหรับใช้ในเชิงธุรกิจ..... 1 ต.ค. 2564, 13:27 น.
33 การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องเขียนโปรแกรม      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อการสำรวจข้อมูลภาคสนามในงานแผนที่ภาษีท้องถิ่น" ในรูปแบบออนไลน์..... 29 ก.ย. 2564, 16:38 น.
34 คณะ ICT ต้อนรับผู้บริหาร "สภากาแฟสัญจร 2564"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร 2564 เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาด้านการบริหาร นวัตกรรมและเสริมสร้างทักษะให้นิสิตที่ยั่งยืนในอนาคต..... 29 ก.ย. 2564, 12:02 น.
35 ผ่านเกณฑ์การประเมิน Green Office ระดับ "ดีมาก" (เหรียญเงิน)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 รางวัลระดับดีมาก (เหรียญเงิน)..... 21 ก.ย. 2564, 10:47 น.
36 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที      กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที..... 21 ก.ย. 2564, 08:58 น.
37 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "โอกาสและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีในยุค New Normal"      กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "โอกาสและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีในยุค New Normal" ในวันที่ 13 กย 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทักษะในศตวรรษที่..... 21 ก.ย. 2564, 08:44 น.
38 รับรางวัล Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4      อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอน Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4 ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP -KM 2021 ครั้งที่ 1..... 17 ก.ย. 2564, 17:09 น.
39 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดช่องทางให้นิสิตสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ ผ่านโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์..... 17 ก.ย. 2564, 17:04 น.
40 คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ "สัตตภัณฑ์" ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์      คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ "สัตตภัณฑ์" ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์..... 17 ก.ย. 2564, 09:15 น.
41 ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และขายออนไลน์      คณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/การขายออนไลน์และสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564"..... 16 ก.ย. 2564, 17:09 น.
42 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)" มุ่งพัฒนามาตรฐานอาจารย์และพัฒนาต้นแบบด้านการสอน ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา..... 10 ก.ย. 2564, 10:32 น.
43 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ทักษะด้านดิจิทัล ทางรอดของผู้ประกอบการในยุค New Normal"      กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ทักษะด้านดิจิทัล ทางรอดของผู้ประกอบการในยุค New Normal"..... 7 ก.ย. 2564, 10:11 น.
44 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ      กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ..... 7 ก.ย. 2564, 08:20 น.
45 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างสร้างผลลัพท์ที่แตกต่าง      กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างสร้างผลลัพท์ที่แตกต่าง..... 7 ก.ย. 2564, 08:15 น.
46 ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2564      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม..... 23 ส.ค. 2564, 18:18 น.
47 Big Cleaning Day ฆ่าเชื้อภายในอาคาร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปิดให้บริการสำนักงานคณะฯ ในระหว่างวันจันทร์และอังคารที่ 16 - 17 สิงหาคม 2564 เพื่อทำการ Big Cleaning Day ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อภายในอาคาร..... 17 ส.ค. 2564, 10:18 น.
48 นำเสนอ "ระบบลงทะเบียนผู้เข้าใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์"      นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอ "ระบบลงทะเบียนผู้เข้าใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์"นำร่องพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เพื่อสะดวกในการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้เข้าใช้พื้นที่ป่า..... 16 ส.ค. 2564, 16:32 น.
49 สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ระดมแนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะ ทั้งด้านการเยนการสอน การพัฒนาคุณภาพนิสิตในสถานการณ์โควิด-19..... 13 ส.ค. 2564, 18:15 น.
50 อบรมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ทรัพยากร และลดภาวะโลกร้อน..... 9 ส.ค. 2564, 17:11 น.
51 อบรบเชิงปฏิบัติการทำแนวเขตหมู่บ้านตำบลแม่อิง      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ตำบลแม่อิง ใช้เทคโนโลยีด้าน GIS จัดทำแนวเขตหมู่บ้านของชุมชน..... 6 ส.ค. 2564, 16:46 น.
52 ร่วมทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่กา พร้อมนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชุมชน..... 6 ส.ค. 2564, 15:05 น.
53 ร่วมอนุรักษ์นกยูงไทย สู่มรดกแห่งอาเซียน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมอนุรักษ์นกยูงไทย สร้างความร่วมมือเครือข่ายระดับชุมชน ในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ธุรกิจ นวัตกรรม เศรษฐกิจโดยใช้นกยูงเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชาติพันธุ์ไทบนเส้นทางล้านนาล้านช้าง และจีนตอน..... 4 ส.ค. 2564, 17:40 น.
54 ส่งมอบระบบบริการจัดการสินค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดพะเยา      นักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งมอบระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการจัดการสินค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดพะเยา..... 4 ส.ค. 2564, 15:51 น.
55 อบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6 สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม..... 4 ส.ค. 2564, 14:57 น.
56 กิจกรรมอบรมออนไลน์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน      กิจกรรมอบรมออนไลน์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน..... 4 ส.ค. 2564, 09:04 น.
57 กิจกรรมอบรมออนไลน์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม วิ่งชนเป้าหมายไปด้วยกัน      กิจกรรมอบรมออนไลน์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม วิ่งชนเป้าหมายไปด้วยกัน..... 4 ส.ค. 2564, 08:32 น.
58 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"      กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"..... 4 ส.ค. 2564, 09:03 น.
59 ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในสถานการณ์การโควิด-19      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมหารือร่วมกับบริษัท IT ชั้นนำ เพื่อประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19..... 21 ก.ค. 2564, 15:30 น.
60 พิธีสถาปนา 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 17 กรกฎาคม 2564 ครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล..... 17 ก.ค. 2564, 12:53 น.
61 แสดงความยินดีกับนิสิต 4 ทีม ผ่านเข้าร่วม DEMO DAY "STARTUP THAILAND LEAGUE 2021"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะฯ จำนวน 4 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ DEMO DAY ในโครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ รวมมูลค่าทั้งหมด 100,000 บาท..... 16 ก.ค. 2564, 12:03 น.
62 หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับเทศบาลตำบลแม่กา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลแม่กา ด้าน Smart City..... 15 ก.ค. 2564, 16:36 น.
63 กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการแสดงออก ดูดีในแบบของเรา      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น - 16.00 น จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการแสดงออก ดูดีในแบบของเรา..... 13 ก.ค. 2564, 09:01 น.
64 นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาประยุกต์ใช้ภาคการศึกษา      คณะ ICT ร่วมกับ ศูนย์ Citcoms มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือกับบริษัทชั้นนำด้านบล็อกเชน เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษา..... 12 ก.ค. 2564, 11:09 น.
65 คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย NATGEN ครั้งที่ 5      คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT ม.พะเยา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจำนวนหลายรางวัล ในการประชุมวิชาการทรัยากรธรรมชาติสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 (NATGEN)..... 12 ก.ค. 2564, 11:12 น.
66 ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน      คณะ ICT ร่วมอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปี 2564 สร้างความเข้าใจ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากร..... 2 ก.ค. 2564, 10:41 น.
67 นำเสนอผลงาน "ยุวชนอาสา เฟส 3"      นิสิตสาขา GIS คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลงานในโครงการยุวชนอาสา เฟส 3 ภายใต้ "โครงการพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน"..... 30 มิ.ย. 2564, 16:39 น.
68 อบรมหัวข้อ Digital Marketing      คณะ ICT ร่วมกับ Citcoms ม.พะเยา จัดอบรมบริการวิชาการ ในหัวข้อ Digital Marketing ในรูปแบบ Zoom ออนไลน์ ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน..... 29 มิ.ย. 2564, 12:25 น.
69 อบรมเทคโนโลยีการับรู้ระยะไกลและนวัตกรรมการเกษตรความแม่นยำสูง สู่ Smart Farming      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT จัดอบรมเทคโนโลยีการับรู้ระยะไกลและนวัตกรรมการเกษตรความแม่นยำสูง สู่ Smart Farming ประยุกต์ใช้ยานอากาศไร้คนขับในการทำการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา..... 29 มิ.ย. 2564, 11:55 น.
70 คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "SpaceFIGHT 2020"      นิสิตคณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน "1st Payload Design Competition" (SpaceFIGHT 2020) ผลงานจะถูกนำส่งไปยัง JAXA และนำส่งขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อทดสอบ และทำงานจริงมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท..... 29 มิ.ย. 2564, 12:04 น.
71 เตรียมความพร้อมรองรับนิสิตช่วงเปิดภาคเรียน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อรองรับนิสิตในช่วงเปิดภาคการศึกษา..... 28 มิ.ย. 2564, 17:20 น.
72 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก รหัส 64      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก รหัส 64 เพื่อพบปะพูดคุยและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ..... 28 มิ.ย. 2564, 17:18 น.
73 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่'64      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 64 เพื่อพูดคุยและชี้แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ของคณะฯ ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์..... 27 มิ.ย. 2564, 16:27 น.
74 เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ" ผ่านระบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่าคณะฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตใหม่..... 24 มิ.ย. 2564, 17:45 น.
75 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 64      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตใหม่ รหัส 64 พูดคุยและตอบข้อซักถามเรื่องการเรียนการสอนคณะ ICT และข้อมูลข่าวสารกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ ในสถานการณ์โควิด-19..... 23 มิ.ย. 2564, 16:24 น.
76 ทำบุญครบรอบ 20 ปี คณะ ICT      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะ ICT และทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อนิสิต..... 22 มิ.ย. 2564, 14:01 น.
77 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ภาระงาน เกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาขั้นเงินเดือน และระบบติดตามงานเอกสาร"..... 16 มิ.ย. 2564, 15:54 น.
78 Coaching กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office)      สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัด Coaching กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน..... 15 มิ.ย. 2564, 17:52 น.
79 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานในประเด็นหัวข้อ "ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน"..... 1 มิ.ย. 2564, 16:33 น.
80 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย หารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ InCIT2021 และ NCIT2021..... 21 พ.ค. 2564, 17:00 น.
81 อบรม "การประเมินค่างาน"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม หัวข้อ "การประเมินค่างาน" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสายสนับสนุนทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงาน..... 20 พ.ค. 2564, 18:14 น.
82 อบรม 5 ส ภายใต้โครงการ Green Office      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ "กระบวนการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 5 ส" ภายใต้โครงการ Green Office เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)..... 17 พ.ค. 2564, 15:10 น.
83 อบรมโปรแกรมไพทอน (Non-degree)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) หัวข้อ "ระบบจัดการเรียนรู้และประเมินผลแบบอัตโนมัติ สำหรับการสอนภาษาโปรแกรมไพทอน" ในรูปแบบ Zoom Online..... 15 พ.ค. 2564, 17:55 น.
84 อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)      คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการทำงานแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19..... 3 พ.ค. 2564, 14:26 น.
85 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ระดับหลักสูตร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การทบทวนและแนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563"..... 29 เม.ย. 2564, 16:23 น.
86 คณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมคณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1 เพื่อแนะนำภาพรวมคณะฯ และการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาผ่านระบบออนไลน์..... 26 เม.ย. 2564, 17:09 น.
87 รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B      คณะ ICT ม.พะเยา รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้..... 22 เม.ย. 2564, 13:56 น.
88 ทบทวนความรู้เทคนิคใช้งาน MS Teams      สำนักงานคณะ ICT จัด Workshop ทบทวนความรู้ความเข้าใจและเทคนิคใช้งาน Microsoft Team Application ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนช่วงสถานการณ์โควิด-19..... 21 เม.ย. 2564, 14:39 น.
89 ประชุมคณะกรรมการ Green Office ครั้งที่ 5 (4/2564)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 5 (4/2564) ผ่านระบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19..... 21 เม.ย. 2564, 14:37 น.
90 ผู้บริหารพบบุคลากร ช่วง COVID - 19      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบบุคลากร ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19"..... 19 เม.ย. 2564, 15:33 น.
91 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯให้นักเรียนที่สนใจ..... 5 เม.ย. 2564, 16:21 น.
92 อบรมระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network) สำหรับผู้ดูแลระบบ และบุคลากรที่สนใจในระดับโรงเรียน เพื่อให้ครูหรือผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในสังกัด..... 1 เม.ย. 2564, 16:21 น.
93 หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการและวิจัย      มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ทั้งการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน..... 1 เม.ย. 2564, 15:01 น.
94 อบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์      คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์ให้กับนักเรียนโรงเรียน พะเยาพิทยาคม..... 29 มี.ค. 2564, 09:16 น.
95 อบรมทักษะด้าน IoT      คณะ ICT ร่วมกับคณะวิทย์ฯ และโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา จัดอบรมทักษะด้าน IoT ให้กับนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม..... 29 มี.ค. 2564, 09:13 น.
96 สื่อสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สื่อสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน..... 28 พ.ย. 2563, 10:54 น.
97 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา..... 8 ก.พ. 2564, 10:33 น.
98 การอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดอบรม หัวข้อเรื่อง การอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด..... 18 มี.ค. 2564, 09:43 น.
99 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564..... 18 มี.ค. 2564, 09:25 น.
100 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตปีที่ 4 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ให้ทราบแนวทางการสมัครงานและทิศทางตลาดแรงงานทางด้าน IT..... 15 มี.ค. 2564, 15:40 น.
101 เส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2      อาจารย์หลักสูตร BC อบรมให้ความรู้ในโครงการเส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2 ให้สามารถสร้างเพจเพื่อเกิดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้..... 15 มี.ค. 2564, 11:47 น.
102 ประชุมหารือร่วมกับ KTC ต่อยอดการพัฒนานิสิต      คณะ ICT ม.พะเยา ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อพัฒนานิสิตต่อยอดโครงการ KTC Innovation Hub..... 15 มี.ค. 2564, 09:57 น.
103 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโอกาสและช่องทางให้นิสิตสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ ผ่านโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563..... 11 มี.ค. 2564, 14:11 น.
104 MOU ม.พะเยา กับ บ. ดีเซ็นทริค จำกัด      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีกับบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด..... 9 มี.ค. 2564, 16:05 น.
105 เส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1      อาจารย์หลักสูตร BC ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ จังหวัดลำปาง อบรมให้ความรู้นักเรียนและผู้ที่สนใจ ในโครงการเส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1 ให้สามารถสร้างเพจเพื่อเกิดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้..... 8 มี.ค. 2564, 15:00 น.
106 คณะ ICT เจ้าภาพจัดงาน ECTI-NCON 2021      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 6 สถาบัน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-NCON 2021 เปิดโอกาสให้นักวิจัย และนักเทคโนโลยีทั่วโลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ..... 5 มี.ค. 2564, 16:18 น.
107 กิจกรรม Bootcamp พัฒนานิสิตร่วมกับสถานประกอบการ      หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Bootcamp พัฒนานิสิตร่วมกับสถานประกอบการ หัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)..... 5 มี.ค. 2564, 15:02 น.
108 ค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ ด้าน IT      หลักสูตร IT คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงาน ด้าน IT เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานจริง..... 2 มี.ค. 2564, 17:56 น.
109 พัฒนานิสิตเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย      หลักสูตร CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย กับวิถีชุมชน ให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา..... 2 มี.ค. 2564, 10:46 น.
110 สร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS)      หลักสูตร GIS คณะ ICT ทำการสร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS) สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัยขั้นสูงและการบริการวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ต้องการความแม่นยำในการทำแผนที่ข้อมูล..... 1 มี.ค. 2564, 11:44 น.
111 คณะ ICT ศึกษาดูงานบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ จากบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่..... 25 ก.พ. 2564, 23:11 น.
112 สร้างเครือข่ายความร่วมมือคุณภาพนิสิต      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา..... 17 ก.พ. 2564, 17:14 น.
113 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker      บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมนิสิต หัวข้อ "การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker" โดยผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ..... 15 ก.พ. 2564, 14:45 น.
114 คว้ารางวัล Best Present ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ที่คว้ารางวัล Best Present ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8..... 8 ก.พ. 2564, 16:31 น.
115 เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน "SpaceFIGHT 2020"      ทีม 7-UP วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. พะเยา ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน "SpaceFIGHT 2020" การแข่งขันประกวดออกแบบและพัฒนา Payload ครั้งแรกของประเทศไทย..... 4 ก.พ. 2564, 16:06 น.
116 ประชุมคณะกรรมการ Green Office ครั้งที่ 3      คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 3 (2/2564)..... 4 ก.พ. 2564, 15:40 น.
117 แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่พร้อมเปิดรับสมัครใน TCAS 64 รอบ 2 นี้ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ให้กับผู้ปกครองนักเรียน..... 4 ก.พ. 2564, 10:21 น.
118 อบรม "Microsoft Word 365"      สำนักงานเลขานุการฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม"Microsoft Word 365" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายบริการของคณะฯ..... 1 ก.พ. 2564, 11:13 น.
119 คว้ารางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ เหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลนักวิจัยที่มีผลงาน การตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10..... 28 ม.ค. 2564, 14:13 น.
120 ร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา ประจำปี 2564 เพื่อวางแผนดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดพะเยา ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า..... 21 ม.ค. 2564, 10:41 น.
121 ปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสนวนาออนไลน์ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ร่วมกับผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ..... 21 ม.ค. 2564, 10:33 น.
122 พิธีวางพานพุ่มพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564..... 19 ม.ค. 2564, 16:42 น.
123 15 บริษัทไอทีชั้นนำร่วม MOU โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมประธานหลักสูตรพบผู้ประกอบการ 22 บริษัท ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์..... 16 ม.ค. 2564, 13:12 น.
124 สวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา      ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564..... 5 ม.ค. 2564, 16:40 น.
125 คณะ ICT รายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล Smart People - Smart Community นำร่องพื้นที่หมู่ 11 ตำบลแม่กา พร้อมขยายพื้นที่การใช้ระบบฐานข้อมูลให้ครบในพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กาในอนาคต..... 23 ธ.ค. 2563, 17:44 น.
126 อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย..... 23 ธ.ค. 2563, 17:36 น.
127 ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร เทศบาลตำบลแม่กา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้กับเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา พร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อว. เฟส 2..... 23 ธ.ค. 2563, 17:33 น.
128 ร่วมงานแถลงข่าว "เพลินไทย" Smart Map      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคนิคการทำระบบปฏิบัติการแผนที่ ร่วมงานแถลงข่าว ท่องเที่ยวปลอดภัยกับ "เพลินไทย" Smart Map ใช้มือถือเป็นไกด์ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ก่อนขยายไปทั่วประเทศ..... 23 ธ.ค. 2563, 17:30 น.
129 MOU แอปพลิเคชันอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ประชุมหารือ MOU การร่วมกันเสนอโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันการรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ..... 18 ธ.ค. 2563, 10:14 น.
130 ICT Secretary Official Short course      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานคณะ โดยใช้ชื่อ "ICT Secretary Official Short course Training Series"..... 17 ธ.ค. 2563, 09:22 น.
131 ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้กับ อบต. แม่นาเรือ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อว. เฟส 2..... 16 ธ.ค. 2563, 16:20 น.
132 ลงพื้นที่ชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กา ในโครงการ 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรและกรอกข้อมูลลงในระบบ..... 4 ธ.ค. 2563, 15:29 น.
133 อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัย สายวิชาการ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัย สายวิชาการ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย..... 4 ธ.ค. 2563, 11:25 น.
134 เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ..... 2 ธ.ค. 2563, 17:24 น.
135 หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับงานวิจัยขั้นสูง กับบริษัท CT. Asia Robotics Co., LTD. และความร่วมมือทางวิชาการในทุกระดับที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาในอนาคต..... 2 ธ.ค. 2563, 16:47 น.
136 MOU ยกระดับการศึกษาด้าน Cybersecurity      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แบบออนไลน์ ยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน ด้าน "Cybersecurity" รองรับตลาดแรงงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระหว่าง บริษัท และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย..... 2 ธ.ค. 2563, 15:54 น.
137 กิจกรรม "One Day Sharing UNI Project"      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "One Day Sharing UNI Project" เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสารสนเทศ..... 1 ธ.ค. 2563, 13:37 น.
138 อบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสร้างนวัตกร (เยาวชน) ให้ท้องถิ่น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้งานอย่างสร้างสรรค์..... 30 พ.ย. 2563, 11:00 น.
139 ICT KM ครั้งที่ 1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1หัวข้อ "ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะ ICT" ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระดับคณะและหลักสูตร..... 27 พ.ย. 2563, 15:29 น.
140 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม..... 26 พ.ย. 2563, 14:44 น.
141 R & I TALK ครั้งที่ 3 "การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R&I Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงการเขียน และกระบวนการการยื่นของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์..... 25 พ.ย. 2563, 17:47 น.
142 ประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563) เพื่อวางแผนการดำเนินสำนักงานสีเขียวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์..... 25 พ.ย. 2563, 17:44 น.
143 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและการเรียนการสอน..... 24 พ.ย. 2563, 15:22 น.
144 หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัย Bioinformatics      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัยด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) กับบริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชระดับโลก..... 16 พ.ย. 2563, 17:24 น.
145 Young ICT Camp      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสโมสรนิสิต จัดโครงการ Young ICT Camp มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องแบบสร้างสรรค์ พร้อมเสริมทักษะด้าน Soft skill..... 16 พ.ย. 2563, 17:12 น.
146 SE ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง..... 16 พ.ย. 2563, 17:05 น.
147 ยกระดับจังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนา "การศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยวและเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ "CBT Aging Friend" และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)..... 10 พ.ย. 2563, 13:12 น.
148 พัสดุสัญจรคณะ ICT      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานพัสดุ ในโครงการพัสดุสัญจรพบคณะฯ..... 6 พ.ย. 2563, 17:11 น.
149 ประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านความร่วมมือในการสร้างบัณฑิตและบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน..... 6 พ.ย. 2563, 16:45 น.
150 คว้ารางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" 4 ปีซ้อน      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562" จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย 4 ปีซ้อน..... 5 พ.ย. 2563, 10:42 น.
151 สัมมนาเชิงวิชาการ "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่" เพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของตนเองและบุตรหลาน และสามารถเลือกเรียนต่อในสาขาที่เหมาะกับตนเองได้..... 3 พ.ย. 2563, 16:48 น.
152 ประชุมโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ..... 3 พ.ย. 2563, 09:34 น.
153 วิทยากร Smart Farming      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย "นักเทคโนโลยีและนัวตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming" เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม..... 2 พ.ย. 2563, 13:57 น.
154 ร่วมจัดรายการวิทยุ อสมท.พะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดรายการวิทยุ อสมท.พะเยา คลื่นความถี่ FM97.25 MHz. ในประเด็นเรื่อง "บทบาทและความสำคัญของวิทยาการข้อมูลในปัจจุบัน..... 30 ต.ค. 2563, 15:40 น.
155 รับสมัครบัณฑิต (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบัณฑิต เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)..... 29 ต.ค. 2563, 10:16 น.
156 เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..... 27 ต.ค. 2563, 17:03 น.
157 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับป.โท และ ป.เอก      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2..... 27 ต.ค. 2563, 16:41 น.
158 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ และข้อมูลการรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 1..... 27 ต.ค. 2563, 16:33 น.
159 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สามคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 ณ จังหวัดชลบุรี..... 26 ต.ค. 2563, 15:57 น.
160 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS      หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS..... 20 ต.ค. 2563, 11:20 น.
161 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้านการดำเนิงานศูนย์ RUSID และจัดทำวารสาร JSID..... 20 ต.ค. 2563, 00:48 น.
162 ประชุมแผน Green Office      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแผนกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office เพื่อวางแผนการดำเนินงานของเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 หมวด..... 20 ต.ค. 2563, 00:36 น.
163 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ E-BUDGET      สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ E-BUDGET เพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะฯ..... 20 ต.ค. 2563, 00:25 น.
164 KM การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์      สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน..... 20 ต.ค. 2563, 00:12 น.
165 ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ..... 19 ต.ค. 2563, 09:47 น.
166 กิจกรรม R & I Talk #1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R & I Talk #1 หัวข้อ "วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID)" เพื่อพูดคุยรายละเอียดและจุดประสงค์ของวารสาร และขั้นตอนการตีพิมพ์ในวารสาร"..... 16 ต.ค. 2563, 16:00 น.
167 GIS ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พานิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม..... 15 ต.ค. 2563, 17:21 น.
168 สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ "การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์"..... 14 ต.ค. 2563, 10:49 น.
169 อบรม Mobile App Testing และ UX/UI Design : Figma      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ หัวข้อ Mobile App Testing และ หัวข้อ UX/UI Design : Figma ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่..... 13 ต.ค. 2563, 17:46 น.
170 ทดสอบแอพพลิเคชั่น Phayao Transition      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ทดสอบแอพพลิเคชั่น Phayao Transition และแอพพลิเคชั่นไลน์ ในการเรียกใช้รถโดยสารประจำทางแบบ real time..... 8 ต.ค. 2563, 17:25 น.
171 โครงการ Project day      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project day ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตในระดับปริญญาตรีมีการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย..... 8 ต.ค. 2563, 09:14 น.
172 ไหว้ครูสาขา CPE      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย..... 2 ต.ค. 2563, 11:44 น.
173 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ      สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบติดตามงานของคณะ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น..... 29 ก.ย. 2563, 17:44 น.
174 กิจกรรมถอดบทเรียนกำรประเมินสำนักงานสีเขียว      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อแลกเปลี่ยนคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมิน..... 29 ก.ย. 2563, 17:39 น.
175 แนะแนวหลักสูตร พื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะฯ..... 25 ก.ย. 2563, 17:10 น.
176 คว้ารางวัลโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2020)      นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้า 2 รางวัล โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ได้เป็นตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหนือ)..... 21 ก.ย. 2563, 10:12 น.
177 ร่วมนำเสนอผลงาน ภายในงาน Startup Prototype      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ ภายในงาน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University ที่รวบรวมทุก IDEA ทางธุรกิจของเด็กรุ่นใหม่..... 21 ก.ย. 2563, 10:30 น.
178 ร่วมอบรมการใช้งานระบบวารสารไทย ThaiJo2.0      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบวารสารไทย ThaiJo2.0 รอบที่ 35 เพื่อเตรียมนำวารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) เข้าสู่ระบบ..... 18 ก.ย. 2563, 16:11 น.
179 ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม..... 21 ก.ย. 2563, 10:35 น.
180 รับการประเมิน "สำนักงานสีเขียว Green Office"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน "สำนักงานสีเขียว Green Office" มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น..... 17 ก.ย. 2563, 17:25 น.
181 นำเสนอผลงาน GE      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ในนิทรรศการโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ "ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ"..... 15 ก.ย. 2563, 09:41 น.
182 เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน AI และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง..... 14 ก.ย. 2563, 18:36 น.
183 สานสัมพันธ์นิสิตใหม่และบุคลากร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตใหม่และบุคลากร ภายใต้โครงการ Young ICT Camp เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้องและเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนิสิตใหม่..... 14 ก.ย. 2563, 18:25 น.
184 ภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของภูกามยาว และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดพะเยา..... 14 ก.ย. 2563, 11:00 น.
185 อบรมทักษะวิชาชีพด้านระบบเครือข่าย "LINK CAMPUS CABLING 2020"      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมทักษะวิชาชีพด้านระบบเครือข่าย "LINK CAMPUS CABLING 2020" มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตตามอัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "พร้อมใช้ ใฝ่รู้ สู้งาน"..... 11 ก.ย. 2563, 14:02 น.
186 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการทำบุญคณะ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการทำบุญคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย..... 11 ก.ย. 2563, 13:51 น.
187 เตรียมความพร้อมรองรับนิสิตช่วงเปิดภาคเรียน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรองรับนิสิตในช่วงใกล้เปิดปีการศึกษา..... 31 ส.ค. 2563, 14:44 น.
188 ทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564-2570      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนาและ Workshop ระดมสมอง หัวข้อ "นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ" ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564-2570..... 24 ส.ค. 2563, 11:29 น.
189 การสร้างสรรค์ผลงานรองรับ "CBT Aging Friend" และ Smart City      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยว และเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ "CBT Aging Friend" และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)..... 8 ส.ค. 2563, 22:36 น.
190 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน Digital Economy ภาคเหนือ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน Digital Economy ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วภาคเหนือ..... 3 ส.ค. 2563, 18:27 น.
191 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ..... 25 ก.ค. 2563, 21:31 น.
192 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 พื้นที่ตำบลแม่นาเรือ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เพื่อสำรวจการต้องการใช้น้ำในพื้นที่..... 23 ก.ค. 2563, 14:51 น.
193 ติดตั้งระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5 พื้นที่อำเภอเมือง ตำบลแม่กาและตำบลแม่นาเรือ      ทีมนักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กาและในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในการเตือนภัยภาวะปริมาณฝุ่นละเอียด..... 23 ก.ค. 2563, 13:42 น.
194 จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนา หัวข้อ "แนวทางการจัดทำนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ" ภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ..... 17 ก.ค. 2563, 17:57 น.
195 พิธีสถาปนา 10 ปี ม.พะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา "10 ปี แห่งการสร้างคุณค่า ปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล"..... 17 ก.ค. 2563, 12:22 น.
196 ร่วมพิธีตักบาตร วันสถาปนา 10 ปี ม.พะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีตักบาตร ครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา..... 16 ก.ค. 2563, 11:18 น.
197 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN QA ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562"..... 10 ก.ค. 2563, 14:27 น.
198 รับทุนวิจัยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนวิจัยโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2..... 3 ก.ค. 2563, 20:54 น.
199 ประชุมหารือปรับปรุงหลักสูตร และการวิจัย      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการปรับปรุงหลักสูตร และการวิจัย..... 3 ก.ค. 2563, 10:59 น.
200 อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 3      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 3..... 30 มิ.ย. 2563, 15:25 น.
201 อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 2      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 2..... 30 มิ.ย. 2563, 15:14 น.
202 อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 1      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 1..... 30 มิ.ย. 2563, 15:12 น.
203 เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ" โดยศิษย์เก่าคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563..... 24 มิ.ย. 2563, 17:16 น.
204 แนวทางการวัดและประเมินผล เมื่อต้องสอนออนไลน์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม หัวข้อ "แนวทางการวัดและประเมินผล เมื่อต้องสอนออนไลน์" ส่งเสริมและนำไปใช้ในการพิจารณาผลการเรียนของนิสิต..... 24 มิ.ย. 2563, 16:50 น.
205 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์..... 23 มิ.ย. 2563, 17:09 น.
206 โครงการการเตรียมพร้อม "ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการเตรียมพร้อม "ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา..... 22 มิ.ย. 2563, 17:36 น.
207 ประชุมหารือแนวทาง MOU ระหว่าง สทป.กับ ม.พะเยา      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและคณะ พร้อมหารือแนวทางMOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ..... 15 มิ.ย. 2563, 11:05 น.
208 เข้าพบผู้ว่าฯ หารือแนวทางต่อยอดโครงการวิจัยฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อรายงานความคืบหน้า และหารือแนวทางการต่อยอดโครงการวิจัยระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5..... 15 มิ.ย. 2563, 10:48 น.
209 ติดตั้งเซนเซอร์ต้นแบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5      รายงานความคืบหน้าและรายงานผลการติดตั้งเซนเซอร์ต้นแบบ โครงการวิจัยระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2563..... 15 มิ.ย. 2563, 10:29 น.
210 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมกับสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยด้าน digital ในการพัฒนาประเทศ หลังจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย..... 5 มิ.ย. 2563, 13:27 น.
211 ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศให้เทศบาลตำบลบ้านสาง      หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) คณะICT ม.พะเยา ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนคนลุ่มน้ำอิง ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ และปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) คืนสู่ธรรมชาติป่าต้นน้ำ..... 22 พ.ค. 2563, 12:30 น.
212 นิสิตคณะ ICT คว้า 2 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รางวัล..... 14 พ.ค. 2563, 10:32 น.
213 พูดคุยออนไลน์กับสโมสรนิสิตคณะ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพูดคุยกับสโมสรนิสิตและตัวแทนนิสิตแต่ละสาขาวิชาของคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจง แลกเปลี่ยน และรับฟังปัญหาของนิสิต ทั้งปัญหาจากการเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์..... 8 พ.ค. 2563, 15:11 น.
214 ติดตามความเป็นอยู่ของนิสิตกัมพูชาช่วงโควิด-19      หน่วยคุณภาพนิสิต งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม ดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตกัมพูชาในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงที่นิสิตไม่สมารถเดินทางกลับประเทศได้..... 1 เม.ย. 2563, 17:03 น.
215 ช่องทางการติดต่อสื่อสารบุคลากรสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา      ช่องทางการติดต่อสื่อสารบุคลากรสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ทุกท่านสามรถติดต่อกับบุคลากรได้สะดวกและปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19..... 1 เม.ย. 2563, 15:28 น.
216 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 โดนมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการทางด้าน IT..... 27 มี.ค. 2563, 18:31 น.
217 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะ ICT      ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และมอบนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินงานของคณะฯ..... 19 มี.ค. 2563, 17:14 น.
218 เจ้าภาพจัดงาน ECTI DAMT & NCON 2021      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI DAMT & NCON 2021..... 16 มี.ค. 2563, 18:01 น.
219 แสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทศิษย์เก่าดี      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภางค์ พานทอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่..... 16 มี.ค. 2563, 12:19 น.
220 เตรียมแอลกอฮอล์ ต้าน COVID-19      บุคลากรและนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop "การเตรียมแอลกอฮอล์ ต้าน COVID-19"..... 13 มี.ค. 2563, 14:29 น.
221 ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ      งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัด โครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ..... 9 มี.ค. 2563, 15:55 น.
222 มาตรการเพื่อป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และมาตรการป้องกันหมอกควันและฝุ่น PM 2.5      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดมาตราการเพื่อป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019..... 2 มิ.ย. 2564, 16:13 น.
223 อบรมการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 ในหัวข้ออบรมการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)..... 2 มี.ค. 2563, 10:17 น.
224 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 270 คน..... 28 ก.พ. 2563, 10:37 น.
225 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R & I Talk ครั้งที่ 4 หัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์..... 14 ก.พ. 2563, 20:43 น.
226 นิสิตคณะ ICT ผ่านรอบแรกการนำเสนอ NSC 2020 ระดับภาคเหนือ      นิสิตคณะ ICT ผ่านรอบแรกการนำเสนอผลงานในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ระดับภาคเหนือ..... 7 ก.พ. 2563, 17:30 น.
227 รางวัลระดับเหรียญทอง 1 คณะ 1 โมเดล      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า "รางวัลระดับเหรียญทอง" ในการนำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ณ เวทีพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9..... 23 ม.ค. 2563, 17:37 น.
228 ประชุมพัฒนาแอพลลิเคชั่น ของกรมคุมประพฤติ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับการทำงานของกรมคุมประพฤติ..... 21 ม.ค. 2563, 19:35 น.
229 ร่วมประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563      รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะ ICT เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา..... 21 ม.ค. 2563, 19:23 น.
230 นิสิตสาขา GIS คว้า 4 รางวัล นำเสนอผลงานวิจัย      นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT ม.พะเยา คว้า 4 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12..... 21 ม.ค. 2563, 13:17 น.
231 รับฟังสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหลักประกันสุขภาพ      บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์และการตอบข้อสงสัยเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคมของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา..... 15 ม.ค. 2563, 16:39 น.
232 มอบธง TESA TOP GUN RALLY ให้เจ้าภาพปีต่อไป      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิยาลัยพะเยา มอบธงการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ให้กับมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัด TESA TOP GUN RALLY ในครั้งต่อไป..... 15 ม.ค. 2563, 10:25 น.
233 เปิดการแข่งขัน TESA TOP GUN RALLY ครั้งที่ 14      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย เปิดการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา..... 15 ม.ค. 2563, 09:32 น.
234 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ OBE ครั้งที่ 1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร..... 20 ธ.ค. 2562, 19:11 น.
235 เข้าร่วมประชุมประกาศทุน SID      งานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมประกาศทุนหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Social Innovation Driving Unit )..... 20 ธ.ค. 2562, 19:06 น.
236 ประชุมวิชาการ "NatGEN" ครั้งที่ 4      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (NatGEN)" ครั้งที่ 4 มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายของระหว่างมหาวิทยาลัย..... 16 ธ.ค. 2562, 11:28 น.
237 คณะ ICT ม.พะเยา เปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2562      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการรับตรง 10 % และโครงการนักเรียนเรียนดี ในระบบ TCAS 63 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2562..... 11 ธ.ค. 2562, 16:48 น.
238 ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะยา จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดพะเยา เดินหน้าขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) มุ่งเน้นขอตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ..... 11 ธ.ค. 2562, 10:28 น.
239 แถลงข่าวการจัดแข่งขัน TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 14      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 14 เร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ..... 29 พ.ย. 2562, 09:32 น.
240 GIS Day 2019      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่เยาวชนท้องถิ่น ปีที่ 2 หรือ GIS Day 2019 ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในท้องถิ่นให้เห็นถึงความก้าวหน้าวิทยาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ..... 13 พ.ย. 2562, 15:13 น.
241 พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผนึกกำลังผู้ประกอบการชั้นนำด้านไอที 7 บริษัท ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ กระตุ้นการผลิตบัณฑิตให้พร้อมใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านไอที..... 12 พ.ย. 2562, 15:06 น.
242 ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมของนิสิต พร้อมเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่การฝึกทำงาน..... 11 พ.ย. 2562, 15:01 น.
243 ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ iSAI-NLP 2019      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญให้เป็น Session Chair และร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE iSAI-NLP 2019..... 1 พ.ย. 2562, 15:58 น.
244 คว้ารางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561..... 1 พ.ย. 2562, 11:00 น.
245 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ NCIT2019 และ InCIT2019      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการ NCIT2019 และ InCIT2019..... 30 ต.ค. 2562, 16:25 น.
246 ร่วมเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งจุดเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ..... 29 ต.ค. 2562, 16:21 น.
247 โครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2562      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ตลอด 4 ปี เป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานโครงงาน..... 28 ต.ค. 2562, 18:40 น.
248 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2562      งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาจากนิสิต เพื่อนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตต่อไป..... 28 ต.ค. 2562, 13:11 น.
249 เข้าร่วมกิจกรรม UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1      ผู้บริหารคณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัย พร้อมสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ..... 10 ต.ค. 2562, 17:03 น.
250 KM เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและจริยธรรมการวิจัยในคน      ...สำนักงานเลขานุการ คณะ ICT ม.พะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบิติงานและจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงาน นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง........ 3 ต.ค. 2562, 17:39 น.
251 กิจกรรม Campus France Tour 2019      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนการศึกษาและทุนการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส ในกิจกรรม Campus France Tour 2019..... 17 ก.ย. 2562, 17:37 น.
252 พัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City      ...คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมหารือยกระดับมหาวิทยาลัยและเทศบาลแม่กา เป็น Smart City นำร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระยะเริ่มต้น........ 16 ก.ย. 2562, 13:08 น.
253 นิสิตคณะ ICT คว้ารางวัล START UP พัฒนาต้นแบบ      นิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลพัฒนาต้นแบบ 50,000 บาท ในงาน Startup Thailand League : DEMO DAY 2019..... 13 ก.ย. 2562, 15:24 น.
254 ร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE ครั้งที่ 1      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1........ 13 ก.ย. 2562, 15:17 น.
255 เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ฯ      ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา..... 13 ก.ย. 2562, 14:22 น.
256 รายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล      คณะ ICT ม.พะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (ฝายละชอน้ำบ้านร่องปอ) ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI)..... 13 ก.ย. 2562, 13:31 น.
257 GIS แนะแนวหลักสูตร      ... สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนการสอนและหลักสูตร ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ........ 11 ก.ย. 2562, 14:15 น.
258 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น      อาจารย์สาขาวิชา GIS คณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น..... 11 ก.ย. 2562, 13:48 น.
259 ร่วมอบรม"บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"..... 11 ก.ย. 2562, 13:15 น.
260 โครงการแนะแนวสัญจร คณะ ICT ม.พะเยา 2562      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ในโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ให้แก่นักเรียนและครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา..... 11 ก.ย. 2562, 13:12 น.
261 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภายใต้ "โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่"..... 11 ก.ย. 2562, 13:03 น.
262 กิจกรรมการบูรณาการ การเรียนการสอนความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน      ...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะ ICT ม.พะเยา ลงพื้นที่บริการความรู้ให้กับชุมชุน สอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ........ 2 ก.ย. 2562, 15:32 น.
263 "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"      ...คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"........ 2 ก.ย. 2562, 15:27 น.
264 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา..... 30 ส.ค. 2562, 17:44 น.
265 อาจารย์สาขา GIS คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย      อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562..... 30 ส.ค. 2562, 09:19 น.
266 นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ      ...หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ ICT ม.พะเยา นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IRCE 2019 (IEEE & Scopus) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์........ 28 ส.ค. 2562, 13:32 น.
267 อบรม Interlink Campus Tour 2019      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมในโครงการ Interlink Campus Tour 2019 เสริมสร้างประสบการณ์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง..... 19 ส.ค. 2562, 20:09 น.
268 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่........ 30 ก.ค. 2562, 11:18 น.
269 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว........ 30 ก.ค. 2562, 10:31 น.
270 ร่วมพิธีสถาปนา 9 ปี ม.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 9 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ?9ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล?... ..... 22 ก.ค. 2562, 15:34 น.
271 บูรณาการข้อมูลสร้างแอพลิเคชั่นร่วมกับคุมประพฤติพะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการสร้างและพัฒนาแอพลิเคชั่น สำหรับงานอาสาสมัครคุมประพฤติและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้พ้นคุมประพฤติ........ 10 ก.ค. 2562, 10:17 น.
272 กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาวให้กับนิสิตใหม่ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านสู่ลูกหลานในวัยเรียนให้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต... ..... 9 ก.ค. 2562, 10:04 น.
273 สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมนิสิตใหม่ หัวข้อ ?สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน? เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสุขภาพจิตและวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระหว่างที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย........ 5 ก.ค. 2562, 11:13 น.
274 พิธีทำบุญคณะ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบปะผู้บริหา..... 4 ก.ค. 2562, 10:47 น.
275 นิสิต IT นำเสนอผลงานวิจัย ?งานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์? ครั้งที่ 3      ...นิสิตสาขาวิชา IT นำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน........ 28 มิ.ย. 2562, 10:14 น.
276 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแนะนำคณะและชี้แจงข้อซักถามให้กับทางผู้ปกครอง........ 26 มิ.ย. 2562, 12:50 น.
277 ผนึกกำลัง TESA จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว 2020      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชันทักษะสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TESA Top Gun Rally 2020)........ 26 มิ.ย. 2562, 12:39 น.
278 อบรมผู้นำนิสิตคณะ ICT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างดียิ่งขึ้น?..... 24 มิ.ย. 2562, 12:12 น.
279 ทำบุญห้องสโมสรนิสิตคณะ ICT      ...สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญห้องสโมสรนิสิต เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะฯ........ 24 มิ.ย. 2562, 12:01 น.
280 คณะ ICT ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จ.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จังหวัดพะเยา ให้ความรู้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา พัฒนา เน้นการตลาดออนไลน์และการโฆษณาบนสื่อ Facebookให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย........ 19 มิ.ย. 2562, 17:09 น.
281 พัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอาเภอภูกามยาว       ...สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา?..... 19 มิ.ย. 2562, 10:40 น.
282 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยฯ      ...อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่อำเภอภูกามยาว เพื่อดำเนินโครงการวิจัยฯ พัฒนาชุมชน OTOP ด้านการท่องเที่ยว... ..... 13 มิ.ย. 2562, 12:56 น.
283 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 ? 2566      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 - 2566 ภายใต้โครงการสัมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ..... 12 มิ.ย. 2562, 11:05 น.
284 ร่วมจัดทำแผนชุมชนฯกับเทศบาลตำบลแม่กา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา เสริมสร้างและพัฒนาแผนชุมชนให้ก้าวทันยุค 4.0........ 12 มิ.ย. 2562, 10:03 น.
285 แสดงนิทรรศการ BEYOND PHAYAO CITY จังหวัดพิษณุโลก      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดบูธแสดงนิทรรศการBEYOND PHAYAO CITY ณ จังหวัดพิษณุโลก........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
286 นิสิต CG คว้าทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562      ...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ณ เมืองโบร์นมัท ประเทศอังกฤษ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
287 นำเสนอผลงานวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11      ...นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
288 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ?AUN-QA และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร?........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
289 พิธีเจริญพระพุทธมนต์การเริ่มต้นปฏิบัติงานผู้บริหารคณะฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์การเริ่มต้นปฏิบัติงานผู้บริหารคณะฯชุดใหม่..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
290 ส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ในตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
291 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางและวิธีการหางานทำ และได้เรียนรู้เข้าใจชีวิตในวัยทำงาน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
292 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะ ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กอบกู้อิสรภาพ... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
293 บรรยากาศการรายงานตัว รอบแรก และสอบสัมภาษณ์ รอบ 2      บรรยากาศการรายงานตัว รอบแรก และสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 TCAS 62 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
294 เยี่ยมบ้านนิสิตประสบเหตุอัคคีภัย      ... รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ประสบอัคคีภัย อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
295 ศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      ...กองกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะฯ เข้าศึกษาดูงานกองกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นำประสบการณืมาพัฒนาการทำงานของสโมสรนิสิตต่อไป........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
296 MOU การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศ      ...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
297 กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม Green Performance ของบุคลากรคณะ ICT ณ จังหวัดชลบุรี      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม Green Performance ของบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสายบริการ ทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานและศักยภาพของตนเอง........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
298 แนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตสำหรับบุคลากร      แนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตสำหรับบุคลากร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
299 ส่งมอบโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโปรแกรม/แอพลิเคชั่น ?ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา? ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
300 เข้ารอบชิง NSC 2019 ครั้งที่ 21 ระดับประเทศ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ชนะการแข่งขันในรอบการนำเสนอ (รอบที่ 2) ในการแข่งขัน NSC 2019 ครั้งที่ 21 เข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
301 สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา จัดการประชุมสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานหลักสูตร สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
302 แข่งขัน NSC 2019 ครั้งที่ 21 รอบที่ 2      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21: NSC 2019 "รอบที่ 2 : รอบนำเสนอผลงาน"........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
303 เหรียญเงิน 1 คณะ 1 โมเดล      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าเหรียญเงิน ในนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2562........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
304 คณะ ICT ทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562 เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบุคลากรภายในคณะและหน่วยงานอื่นๆ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
305 รับมอบธงเป็นเจ้าภาพ จัด TESA Top Gun Rally (TGR) ครั้งที่ ๑๔      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัด ?โครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ TESA Top Gun Rally (TGR)? ครั้งที่ ๑๔........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
306 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ERP Next "      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ " ERP Next " เพื่อเสริมความรู้ด้านการออกแบบระบบ ERP ในการต่อยอดทำโปรเจค หรือการใช้ระบบ ERP ในองค์กรต่อไป........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
307 การประยุกต์ใช้งานคำสั่ง SQL ในเชิงธุรกิจ      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้งานคำสั่ง SQL ในเชิงธุรกิจ" เพิ่มพูนความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจให้กับนิสิต........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
308 โครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้ประยุกค์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอด 4 ปี เป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงาน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
309 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2561      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาจากนิสิต เพื่อนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตต่อไป... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
310 สอบมาตรฐาน ITPE ระดับ IP      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) ระดับ Information Technology Passport Examination (IP)........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
311 บทบาทของภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0      ...สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเสวนา ?บทบาทของภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0?........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
312 อบรมเทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ UX/UI      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ UX/UI ให้กับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
313 พัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท เอเอร์ไอที จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัล ให้ได้รับประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
314 ประชุมระดมความคิดเห็น Beyond Phayao City      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รองรับ การท่องเที่ยวข้ามแดน การค้าชายแดน การคมนาคมขนส่ง และ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
315 พัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะในการแต่งตำราและหนังสือที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
316 กิจกรรมไหว้ครู คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
317 เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ ?เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ? โดยศิษย์เก่าคณะฯ เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
318 ศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม้โจ้      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสโมสรนิสิตศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาซึ่งการพัฒนาการทำงานของสโมสรนิสิตให้ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
319 ทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ส่งเสริมให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
320 กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านสู่ลูกหลานในวัยเรียนให้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
321 เปิดตัวโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work?      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเปิดตัวโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ?วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work? เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
322 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของคณะฯ และตอบข้อซักถาม........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
323 กระบวนการ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการเรียน การสอนและการประเมินผล สำหรับอาจารย์ผู้สอน ในหัวข้อ ?กระบวนการ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21? ส่งเสริมให้อาจารย์นำสื่อสมัยใหม่และเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดการเร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
324 คว้ารางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขฯ      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 ในหัวข้อ?ICT Innovations for eHealth?........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
325 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
326 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
327 บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะ ICT ม.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ในโครงการ?บัณฑิตพันธุ์ใหม่? ) ผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย?มุ่งเน้นให้นิสิตเชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีทักษะการเป..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
328 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะก้าวสู่วัยทำงาน ทั้งการสร้างบุคลิกภาพที่ดี การวางตัวในสังคมที่ทำงาน และทิศทางตลาดแรงงาน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
329 กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมนิสิตให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
330 ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณะ ICT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการขอขมา และ แสดงความเคารพผู้บริหารตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
331 Automated Test บน Robot Framework      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการ ?การทดสอบเว็บไซต์แบบอัตโนมัติโดยใช้โรบอทเฟรมเวิร์ค? เรียนรู้กระบวนการทดสอบซอฟท์แวร์ และการใช้เครื่องมือในการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้การทดสอบระบบได้รวดเร็..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
332 อบรมการใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "การใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น" เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี IoT เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
333 STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ?STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai? จำนวน 5 ทีม จาก 149 ทีม ทั่วประเทศ คว้าเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี จำนวน 50,000 บาทต่อทีม........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
334 มหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES)      ...นิสิตคณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 11 คน และ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตะกร้อชาย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES ) และ โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ประจำปี 2561........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
335 นิสิต ICE ศึกษาดูงานนอกสถานที่      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และชลบุรี เน้นการศึกษาประสบการณ์จริงนอกพื้นที่ควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
336 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT และ ECTI-NCON 2018      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 7 สถาบัน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT และ ECTI-NCON 2018 มุ่งหวังให้เกิดการสร้างโอกาสแก่นักวิจัย และนักเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
337 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ เพื่อแนะนำสถานที่และชี้แนวทางให้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
338