ระบุปีที่ต้องการข้อมูล :

ลำดับที่ ภาพข่าว หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ..... 2 ธ.ค. 2563, 17:24 น.
2 หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับงานวิจัยขั้นสูง กับบริษัท CT. Asia Robotics Co., LTD. และความร่วมมือทางวิชาการในทุกระดับที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาในอนาคต..... 2 ธ.ค. 2563, 16:47 น.
3 MOU ยกระดับการศึกษาด้าน Cybersecurity      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แบบออนไลน์ ยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน ด้าน "Cybersecurity" รองรับตลาดแรงงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระหว่าง บริษัท และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย..... 2 ธ.ค. 2563, 15:54 น.
4 กิจกรรม "One Day Sharing UNI Project"      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "One Day Sharing UNI Project" เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสารสนเทศ..... 1 ธ.ค. 2563, 13:37 น.
5 อบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสร้างนวัตกร (เยาวชน) ให้ท้องถิ่น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้งานอย่างสร้างสรรค์..... 30 พ.ย. 2563, 11:00 น.
6 ICT KM ครั้งที่ 1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1หัวข้อ "ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะ ICT" ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระดับคณะและหลักสูตร..... 27 พ.ย. 2563, 15:29 น.
7 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม..... 26 พ.ย. 2563, 14:44 น.
8 R & I TALK ครั้งที่ 3 "การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R&I Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงการเขียน และกระบวนการการยื่นของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์..... 25 พ.ย. 2563, 17:47 น.
9 ประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563) เพื่อวางแผนการดำเนินสำนักงานสีเขียวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์..... 25 พ.ย. 2563, 17:44 น.
10 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและการเรียนการสอน..... 24 พ.ย. 2563, 15:22 น.
11 หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัย Bioinformatics      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัยด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) กับบริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชระดับโลก..... 16 พ.ย. 2563, 17:24 น.
12 Young ICT Camp      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสโมสรนิสิต จัดโครงการ Young ICT Camp มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องแบบสร้างสรรค์ พร้อมเสริมทักษะด้าน Soft skill..... 16 พ.ย. 2563, 17:12 น.
13 SE ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง..... 16 พ.ย. 2563, 17:05 น.
14 ยกระดับจังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนา "การศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยวและเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ "CBT Aging Friend" และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)..... 10 พ.ย. 2563, 13:12 น.
15 พัสดุสัญจรคณะ ICT      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานพัสดุ ในโครงการพัสดุสัญจรพบคณะฯ..... 6 พ.ย. 2563, 17:11 น.
16 ประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านความร่วมมือในการสร้างบัณฑิตและบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน..... 6 พ.ย. 2563, 16:45 น.
17 คว้ารางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" 4 ปีซ้อน      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562" จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย 4 ปีซ้อน..... 5 พ.ย. 2563, 10:42 น.
18 สัมมนาเชิงวิชาการ "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่" เพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของตนเองและบุตรหลาน และสามารถเลือกเรียนต่อในสาขาที่เหมาะกับตนเองได้..... 3 พ.ย. 2563, 16:48 น.
19 ประชุมโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ..... 3 พ.ย. 2563, 09:34 น.
20 วิทยากร Smart Farming      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย "นักเทคโนโลยีและนัวตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming" เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม..... 2 พ.ย. 2563, 13:57 น.
21 ร่วมจัดรายการวิทยุ อสมท.พะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดรายการวิทยุ อสมท.พะเยา คลื่นความถี่ FM97.25 MHz. ในประเด็นเรื่อง "บทบาทและความสำคัญของวิทยาการข้อมูลในปัจจุบัน..... 30 ต.ค. 2563, 15:40 น.
22 รับสมัครบัณฑิต (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบัณฑิต เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)..... 29 ต.ค. 2563, 10:16 น.
23 เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..... 27 ต.ค. 2563, 17:03 น.
24 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับป.โท และ ป.เอก      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2..... 27 ต.ค. 2563, 16:41 น.
25 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ และข้อมูลการรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 1..... 27 ต.ค. 2563, 16:33 น.
26 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สามคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 ณ จังหวัดชลบุรี..... 26 ต.ค. 2563, 15:57 น.
27 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS      หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS..... 20 ต.ค. 2563, 11:20 น.
28 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้านการดำเนิงานศูนย์ RUSID และจัดทำวารสาร JSID..... 20 ต.ค. 2563, 00:48 น.
29 ประชุมแผน Green Office      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแผนกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office เพื่อวางแผนการดำเนินงานของเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 หมวด..... 20 ต.ค. 2563, 00:36 น.
30 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ E-BUDGET      สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ E-BUDGET เพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะฯ..... 20 ต.ค. 2563, 00:25 น.
31 KM การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์      สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน..... 20 ต.ค. 2563, 00:12 น.
32 ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ..... 19 ต.ค. 2563, 09:47 น.
33 กิจกรรม R & I Talk #1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R & I Talk #1 หัวข้อ "วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID)" เพื่อพูดคุยรายละเอียดและจุดประสงค์ของวารสาร และขั้นตอนการตีพิมพ์ในวารสาร"..... 16 ต.ค. 2563, 16:00 น.
34 GIS ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พานิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม..... 15 ต.ค. 2563, 17:21 น.
35 สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ "การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์"..... 14 ต.ค. 2563, 10:49 น.
36 อบรม Mobile App Testing และ UX/UI Design : Figma      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ หัวข้อ Mobile App Testing และ หัวข้อ UX/UI Design : Figma ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่..... 13 ต.ค. 2563, 17:46 น.
37 ทดสอบแอพพลิเคชั่น Phayao Transition      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ทดสอบแอพพลิเคชั่น Phayao Transition และแอพพลิเคชั่นไลน์ ในการเรียกใช้รถโดยสารประจำทางแบบ real time..... 8 ต.ค. 2563, 17:25 น.
38 โครงการ Project day      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project day ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตในระดับปริญญาตรีมีการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย..... 8 ต.ค. 2563, 09:14 น.
39 ไหว้ครูสาขา CPE      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย..... 2 ต.ค. 2563, 11:44 น.
40 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ      สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบติดตามงานของคณะ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น..... 29 ก.ย. 2563, 17:44 น.
41 กิจกรรมถอดบทเรียนกำรประเมินสำนักงานสีเขียว      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อแลกเปลี่ยนคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมิน..... 29 ก.ย. 2563, 17:39 น.
42 แนะแนวหลักสูตร พื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะฯ..... 25 ก.ย. 2563, 17:10 น.
43 คว้ารางวัลโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2020)      นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้า 2 รางวัล โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ได้เป็นตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหนือ)..... 21 ก.ย. 2563, 10:12 น.
44 ร่วมนำเสนอผลงาน ภายในงาน Startup Prototype      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ ภายในงาน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University ที่รวบรวมทุก IDEA ทางธุรกิจของเด็กรุ่นใหม่..... 21 ก.ย. 2563, 10:30 น.
45 ร่วมอบรมการใช้งานระบบวารสารไทย ThaiJo2.0      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบวารสารไทย ThaiJo2.0 รอบที่ 35 เพื่อเตรียมนำวารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) เข้าสู่ระบบ..... 18 ก.ย. 2563, 16:11 น.
46 ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม..... 21 ก.ย. 2563, 10:35 น.
47 รับการประเมิน "สำนักงานสีเขียว Green Office"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน "สำนักงานสีเขียว Green Office" มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น..... 17 ก.ย. 2563, 17:25 น.
48 นำเสนอผลงาน GE      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ในนิทรรศการโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ "ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ"..... 15 ก.ย. 2563, 09:41 น.
49 เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน AI และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง..... 14 ก.ย. 2563, 18:36 น.
50 สานสัมพันธ์นิสิตใหม่และบุคลากร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตใหม่และบุคลากร ภายใต้โครงการ Young ICT Camp เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้องและเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนิสิตใหม่..... 14 ก.ย. 2563, 18:25 น.
51 ภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของภูกามยาว และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดพะเยา..... 14 ก.ย. 2563, 11:00 น.
52 อบรมทักษะวิชาชีพด้านระบบเครือข่าย "LINK CAMPUS CABLING 2020"      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมทักษะวิชาชีพด้านระบบเครือข่าย "LINK CAMPUS CABLING 2020" มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตตามอัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "พร้อมใช้ ใฝ่รู้ สู้งาน"..... 11 ก.ย. 2563, 14:02 น.
53 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการทำบุญคณะ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการทำบุญคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย..... 11 ก.ย. 2563, 13:51 น.
54 เตรียมความพร้อมรองรับนิสิตช่วงเปิดภาคเรียน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรองรับนิสิตในช่วงใกล้เปิดปีการศึกษา..... 31 ส.ค. 2563, 14:44 น.
55 ทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564-2570      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนาและ Workshop ระดมสมอง หัวข้อ "นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ" ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564-2570..... 24 ส.ค. 2563, 11:29 น.
56 การสร้างสรรค์ผลงานรองรับ "CBT Aging Friend" และ Smart City      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยว และเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ "CBT Aging Friend" และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)..... 8 ส.ค. 2563, 22:36 น.
57 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน Digital Economy ภาคเหนือ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน Digital Economy ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วภาคเหนือ..... 3 ส.ค. 2563, 18:27 น.
58 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ..... 25 ก.ค. 2563, 21:31 น.
59 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 พื้นที่ตำบลแม่นาเรือ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เพื่อสำรวจการต้องการใช้น้ำในพื้นที่..... 23 ก.ค. 2563, 14:51 น.
60 ติดตั้งระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5 พื้นที่อำเภอเมือง ตำบลแม่กาและตำบลแม่นาเรือ      ทีมนักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กาและในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในการเตือนภัยภาวะปริมาณฝุ่นละเอียด..... 23 ก.ค. 2563, 13:42 น.
61 จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนา หัวข้อ "แนวทางการจัดทำนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ" ภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ..... 17 ก.ค. 2563, 17:57 น.
62 พิธีสถาปนา 10 ปี ม.พะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา "10 ปี แห่งการสร้างคุณค่า ปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล"..... 17 ก.ค. 2563, 12:22 น.
63 ร่วมพิธีตักบาตร วันสถาปนา 10 ปี ม.พะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีตักบาตร ครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา..... 16 ก.ค. 2563, 11:18 น.
64 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN QA ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562"..... 10 ก.ค. 2563, 14:27 น.
65 รับทุนวิจัยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนวิจัยโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2..... 3 ก.ค. 2563, 20:54 น.
66 ประชุมหารือปรับปรุงหลักสูตร และการวิจัย      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการปรับปรุงหลักสูตร และการวิจัย..... 3 ก.ค. 2563, 10:59 น.
67 อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 3      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 3..... 30 มิ.ย. 2563, 15:25 น.
68 อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 2      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 2..... 30 มิ.ย. 2563, 15:14 น.
69 อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 1      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 1..... 30 มิ.ย. 2563, 15:12 น.
70 เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ" โดยศิษย์เก่าคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563..... 24 มิ.ย. 2563, 17:16 น.
71 แนวทางการวัดและประเมินผล เมื่อต้องสอนออนไลน์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม หัวข้อ "แนวทางการวัดและประเมินผล เมื่อต้องสอนออนไลน์" ส่งเสริมและนำไปใช้ในการพิจารณาผลการเรียนของนิสิต..... 24 มิ.ย. 2563, 16:50 น.
72 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์..... 23 มิ.ย. 2563, 17:09 น.
73 โครงการการเตรียมพร้อม "ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการเตรียมพร้อม "ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา..... 22 มิ.ย. 2563, 17:36 น.
74 ประชุมหารือแนวทาง MOU ระหว่าง สทป.กับ ม.พะเยา      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและคณะ พร้อมหารือแนวทางMOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ..... 15 มิ.ย. 2563, 11:05 น.
75 เข้าพบผู้ว่าฯ หารือแนวทางต่อยอดโครงการวิจัยฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อรายงานความคืบหน้า และหารือแนวทางการต่อยอดโครงการวิจัยระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5..... 15 มิ.ย. 2563, 10:48 น.
76 ติดตั้งเซนเซอร์ต้นแบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5      รายงานความคืบหน้าและรายงานผลการติดตั้งเซนเซอร์ต้นแบบ โครงการวิจัยระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2563..... 15 มิ.ย. 2563, 10:29 น.
77 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมกับสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยด้าน digital ในการพัฒนาประเทศ หลังจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย..... 5 มิ.ย. 2563, 13:27 น.
78 ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศให้เทศบาลตำบลบ้านสาง      หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) คณะICT ม.พะเยา ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนคนลุ่มน้ำอิง ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ และปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) คืนสู่ธรรมชาติป่าต้นน้ำ..... 22 พ.ค. 2563, 12:30 น.
79 นิสิตคณะ ICT คว้า 2 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รางวัล..... 14 พ.ค. 2563, 10:32 น.
80 พูดคุยออนไลน์กับสโมสรนิสิตคณะ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพูดคุยกับสโมสรนิสิตและตัวแทนนิสิตแต่ละสาขาวิชาของคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจง แลกเปลี่ยน และรับฟังปัญหาของนิสิต ทั้งปัญหาจากการเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์..... 8 พ.ค. 2563, 15:11 น.
81 ติดตามความเป็นอยู่ของนิสิตกัมพูชาช่วงโควิด-19      หน่วยคุณภาพนิสิต งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม ดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตกัมพูชาในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงที่นิสิตไม่สมารถเดินทางกลับประเทศได้..... 1 เม.ย. 2563, 17:03 น.
82 ช่องทางการติดต่อสื่อสารบุคลากรสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา      ช่องทางการติดต่อสื่อสารบุคลากรสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ทุกท่านสามรถติดต่อกับบุคลากรได้สะดวกและปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19..... 1 เม.ย. 2563, 15:28 น.
83 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 โดนมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการทางด้าน IT..... 27 มี.ค. 2563, 18:31 น.
84 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะ ICT      ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และมอบนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินงานของคณะฯ..... 19 มี.ค. 2563, 17:14 น.
85 เจ้าภาพจัดงาน ECTI DAMT & NCON 2021      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI DAMT & NCON 2021..... 16 มี.ค. 2563, 18:01 น.
86 แสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทศิษย์เก่าดี      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภางค์ พานทอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่..... 16 มี.ค. 2563, 12:19 น.
87 เตรียมแอลกอฮอล์ ต้าน COVID-19      บุคลากรและนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop "การเตรียมแอลกอฮอล์ ต้าน COVID-19"..... 13 มี.ค. 2563, 14:29 น.
88 ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ      งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัด โครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ..... 9 มี.ค. 2563, 15:55 น.
89 มาตรการเพื่อป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และมาตรการป้องกันหมอกควันและฝุ่น PM 2.5      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดมาตราการเพื่อป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019..... 27 มี.ค. 2563, 13:34 น.
90 อบรมการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 ในหัวข้ออบรมการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)..... 2 มี.ค. 2563, 10:17 น.
91 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 270 คน..... 28 ก.พ. 2563, 10:37 น.
92 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R & I Talk ครั้งที่ 4 หัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์..... 14 ก.พ. 2563, 20:43 น.
93 นิสิตคณะ ICT ผ่านรอบแรกการนำเสนอ NSC 2020 ระดับภาคเหนือ      นิสิตคณะ ICT ผ่านรอบแรกการนำเสนอผลงานในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ระดับภาคเหนือ..... 7 ก.พ. 2563, 17:30 น.
94 รางวัลระดับเหรียญทอง 1 คณะ 1 โมเดล      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า "รางวัลระดับเหรียญทอง" ในการนำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ณ เวทีพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9..... 23 ม.ค. 2563, 17:37 น.
95 ประชุมพัฒนาแอพลลิเคชั่น ของกรมคุมประพฤติ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับการทำงานของกรมคุมประพฤติ..... 21 ม.ค. 2563, 19:35 น.
96 ร่วมประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563      รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะ ICT เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา..... 21 ม.ค. 2563, 19:23 น.
97 นิสิตสาขา GIS คว้า 4 รางวัล นำเสนอผลงานวิจัย      นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT ม.พะเยา คว้า 4 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12..... 21 ม.ค. 2563, 13:17 น.
98 รับฟังสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหลักประกันสุขภาพ      บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์และการตอบข้อสงสัยเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคมของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา..... 15 ม.ค. 2563, 16:39 น.
99 มอบธง TESA TOP GUN RALLY ให้เจ้าภาพปีต่อไป      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิยาลัยพะเยา มอบธงการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ให้กับมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัด TESA TOP GUN RALLY ในครั้งต่อไป..... 15 ม.ค. 2563, 10:25 น.
100 เปิดการแข่งขัน TESA TOP GUN RALLY ครั้งที่ 14      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย เปิดการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา..... 15 ม.ค. 2563, 09:32 น.
101 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ OBE ครั้งที่ 1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร..... 20 ธ.ค. 2562, 19:11 น.
102 เข้าร่วมประชุมประกาศทุน SID      งานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมประกาศทุนหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Social Innovation Driving Unit )..... 20 ธ.ค. 2562, 19:06 น.
103 ประชุมวิชาการ "NatGEN" ครั้งที่ 4      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (NatGEN)" ครั้งที่ 4 มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายของระหว่างมหาวิทยาลัย..... 16 ธ.ค. 2562, 11:28 น.
104 คณะ ICT ม.พะเยา เปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2562      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการรับตรง 10 % และโครงการนักเรียนเรียนดี ในระบบ TCAS 63 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2562..... 11 ธ.ค. 2562, 16:48 น.
105 ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะยา จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดพะเยา เดินหน้าขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) มุ่งเน้นขอตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ..... 11 ธ.ค. 2562, 10:28 น.
106 แถลงข่าวการจัดแข่งขัน TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 14      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 14 เร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ..... 29 พ.ย. 2562, 09:32 น.
107 GIS Day 2019      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่เยาวชนท้องถิ่น ปีที่ 2 หรือ GIS Day 2019 ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในท้องถิ่นให้เห็นถึงความก้าวหน้าวิทยาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ..... 13 พ.ย. 2562, 15:13 น.
108 พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผนึกกำลังผู้ประกอบการชั้นนำด้านไอที 7 บริษัท ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ กระตุ้นการผลิตบัณฑิตให้พร้อมใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านไอที..... 12 พ.ย. 2562, 15:06 น.
109 ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมของนิสิต พร้อมเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่การฝึกทำงาน..... 11 พ.ย. 2562, 15:01 น.
110 ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ iSAI-NLP 2019      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญให้เป็น Session Chair และร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE iSAI-NLP 2019..... 1 พ.ย. 2562, 15:58 น.
111 คว้ารางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561..... 1 พ.ย. 2562, 11:00 น.
112 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ NCIT2019 และ InCIT2019      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการ NCIT2019 และ InCIT2019..... 30 ต.ค. 2562, 16:25 น.
113 ร่วมเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งจุดเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ..... 29 ต.ค. 2562, 16:21 น.
114 โครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2562      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ตลอด 4 ปี เป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานโครงงาน..... 28 ต.ค. 2562, 18:40 น.
115 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2562      งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาจากนิสิต เพื่อนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตต่อไป..... 28 ต.ค. 2562, 13:11 น.
116 เข้าร่วมกิจกรรม UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1      ผู้บริหารคณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัย พร้อมสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ..... 10 ต.ค. 2562, 17:03 น.
117 KM เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและจริยธรรมการวิจัยในคน      ...สำนักงานเลขานุการ คณะ ICT ม.พะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบิติงานและจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงาน นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง........ 3 ต.ค. 2562, 17:39 น.
118 กิจกรรม Campus France Tour 2019      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนการศึกษาและทุนการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส ในกิจกรรม Campus France Tour 2019..... 17 ก.ย. 2562, 17:37 น.
119 พัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City      ...คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมหารือยกระดับมหาวิทยาลัยและเทศบาลแม่กา เป็น Smart City นำร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระยะเริ่มต้น........ 16 ก.ย. 2562, 13:08 น.
120 นิสิตคณะ ICT คว้ารางวัล START UP พัฒนาต้นแบบ      นิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลพัฒนาต้นแบบ 50,000 บาท ในงาน Startup Thailand League : DEMO DAY 2019..... 13 ก.ย. 2562, 15:24 น.
121 ร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE ครั้งที่ 1      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2019 ครั้งที่ 1........ 13 ก.ย. 2562, 15:17 น.
122 เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ฯ      ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา..... 13 ก.ย. 2562, 14:22 น.
123 รายงานความก้าวหน้า 1 คณะ 1 โมเดล      คณะ ICT ม.พะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (ฝายละชอน้ำบ้านร่องปอ) ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI)..... 13 ก.ย. 2562, 13:31 น.
124 GIS แนะแนวหลักสูตร      ... สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนการสอนและหลักสูตร ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ........ 11 ก.ย. 2562, 14:15 น.
125 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศญี่ปุ่น      อาจารย์สาขาวิชา GIS คณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น..... 11 ก.ย. 2562, 13:48 น.
126 ร่วมอบรม"บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"..... 11 ก.ย. 2562, 13:15 น.
127 โครงการแนะแนวสัญจร คณะ ICT ม.พะเยา 2562      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ในโครงการแนะแนวสัญจร เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ให้แก่นักเรียนและครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา..... 11 ก.ย. 2562, 13:12 น.
128 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภายใต้ "โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่"..... 11 ก.ย. 2562, 13:03 น.
129 กิจกรรมการบูรณาการ การเรียนการสอนความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน      ...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะ ICT ม.พะเยา ลงพื้นที่บริการความรู้ให้กับชุมชุน สอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาดิจิทัลวีดิโอและออดิโอ........ 2 ก.ย. 2562, 15:32 น.
130 "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"      ...คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"........ 2 ก.ย. 2562, 15:27 น.
131 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา..... 30 ส.ค. 2562, 17:44 น.
132 อาจารย์สาขา GIS คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย      อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562..... 30 ส.ค. 2562, 09:19 น.
133 นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ      ...หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ ICT ม.พะเยา นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IRCE 2019 (IEEE & Scopus) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์........ 28 ส.ค. 2562, 13:32 น.
134 อบรม Interlink Campus Tour 2019      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมในโครงการ Interlink Campus Tour 2019 เสริมสร้างประสบการณ์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง..... 19 ส.ค. 2562, 20:09 น.
135 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่........ 30 ก.ค. 2562, 11:18 น.
136 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว........ 30 ก.ค. 2562, 10:31 น.
137 ร่วมพิธีสถาปนา 9 ปี ม.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 9 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ?9ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล?... ..... 22 ก.ค. 2562, 15:34 น.
138 บูรณาการข้อมูลสร้างแอพลิเคชั่นร่วมกับคุมประพฤติพะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการสร้างและพัฒนาแอพลิเคชั่น สำหรับงานอาสาสมัครคุมประพฤติและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้พ้นคุมประพฤติ........ 10 ก.ค. 2562, 10:17 น.
139 กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาวให้กับนิสิตใหม่ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านสู่ลูกหลานในวัยเรียนให้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต... ..... 9 ก.ค. 2562, 10:04 น.
140 สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมนิสิตใหม่ หัวข้อ ?สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน? เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสุขภาพจิตและวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระหว่างที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย........ 5 ก.ค. 2562, 11:13 น.
141 พิธีทำบุญคณะ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบปะผู้บริหา..... 4 ก.ค. 2562, 10:47 น.
142 นิสิต IT นำเสนอผลงานวิจัย ?งานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์? ครั้งที่ 3      ...นิสิตสาขาวิชา IT นำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน........ 28 มิ.ย. 2562, 10:14 น.
143 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแนะนำคณะและชี้แจงข้อซักถามให้กับทางผู้ปกครอง........ 26 มิ.ย. 2562, 12:50 น.
144 ผนึกกำลัง TESA จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว 2020      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชันทักษะสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TESA Top Gun Rally 2020)........ 26 มิ.ย. 2562, 12:39 น.
145 อบรมผู้นำนิสิตคณะ ICT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างดียิ่งขึ้น?..... 24 มิ.ย. 2562, 12:12 น.
146 ทำบุญห้องสโมสรนิสิตคณะ ICT      ...สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญห้องสโมสรนิสิต เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะฯ........ 24 มิ.ย. 2562, 12:01 น.
147 คณะ ICT ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จ.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จังหวัดพะเยา ให้ความรู้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา พัฒนา เน้นการตลาดออนไลน์และการโฆษณาบนสื่อ Facebookให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย........ 19 มิ.ย. 2562, 17:09 น.
148 พัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอาเภอภูกามยาว       ...สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา?..... 19 มิ.ย. 2562, 10:40 น.
149 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยฯ      ...อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่อำเภอภูกามยาว เพื่อดำเนินโครงการวิจัยฯ พัฒนาชุมชน OTOP ด้านการท่องเที่ยว... ..... 13 มิ.ย. 2562, 12:56 น.
150 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 ? 2566      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 - 2566 ภายใต้โครงการสัมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ..... 12 มิ.ย. 2562, 11:05 น.
151 ร่วมจัดทำแผนชุมชนฯกับเทศบาลตำบลแม่กา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา เสริมสร้างและพัฒนาแผนชุมชนให้ก้าวทันยุค 4.0........ 12 มิ.ย. 2562, 10:03 น.
152 แสดงนิทรรศการ BEYOND PHAYAO CITY จังหวัดพิษณุโลก      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดบูธแสดงนิทรรศการBEYOND PHAYAO CITY ณ จังหวัดพิษณุโลก........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
153 นิสิต CG คว้าทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562      ...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ณ เมืองโบร์นมัท ประเทศอังกฤษ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
154 นำเสนอผลงานวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11      ...นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
155 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ?AUN-QA และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร?........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
156 พิธีเจริญพระพุทธมนต์การเริ่มต้นปฏิบัติงานผู้บริหารคณะฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์การเริ่มต้นปฏิบัติงานผู้บริหารคณะฯชุดใหม่..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
157 ส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ในตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
158 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางและวิธีการหางานทำ และได้เรียนรู้เข้าใจชีวิตในวัยทำงาน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
159 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะ ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กอบกู้อิสรภาพ... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
160 บรรยากาศการรายงานตัว รอบแรก และสอบสัมภาษณ์ รอบ 2      บรรยากาศการรายงานตัว รอบแรก และสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 TCAS 62 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
161 เยี่ยมบ้านนิสิตประสบเหตุอัคคีภัย      ... รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ประสบอัคคีภัย อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
162 ศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      ...กองกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะฯ เข้าศึกษาดูงานกองกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นำประสบการณืมาพัฒนาการทำงานของสโมสรนิสิตต่อไป........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
163 MOU การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศ      ...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
164 กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม Green Performance ของบุคลากรคณะ ICT ณ จังหวัดชลบุรี      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม Green Performance ของบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสายบริการ ทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานและศักยภาพของตนเอง........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
165 แนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตสำหรับบุคลากร      แนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตสำหรับบุคลากร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
166 ส่งมอบโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโปรแกรม/แอพลิเคชั่น ?ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา? ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
167 เข้ารอบชิง NSC 2019 ครั้งที่ 21 ระดับประเทศ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ชนะการแข่งขันในรอบการนำเสนอ (รอบที่ 2) ในการแข่งขัน NSC 2019 ครั้งที่ 21 เข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
168 สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา จัดการประชุมสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานหลักสูตร สำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
169 แข่งขัน NSC 2019 ครั้งที่ 21 รอบที่ 2      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21: NSC 2019 "รอบที่ 2 : รอบนำเสนอผลงาน"........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
170 เหรียญเงิน ?1 คณะ 1 โมเดล?      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าเหรียญเงิน ในนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2562........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
171 คณะ ICT ทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562 เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบุคลากรภายในคณะและหน่วยงานอื่นๆ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
172 รับมอบธงเป็นเจ้าภาพ จัด TESA Top Gun Rally (TGR) ครั้งที่ ๑๔      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัด ?โครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ TESA Top Gun Rally (TGR)? ครั้งที่ ๑๔........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
173 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ERP Next "      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ " ERP Next " เพื่อเสริมความรู้ด้านการออกแบบระบบ ERP ในการต่อยอดทำโปรเจค หรือการใช้ระบบ ERP ในองค์กรต่อไป........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
174 การประยุกต์ใช้งานคำสั่ง SQL ในเชิงธุรกิจ      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้งานคำสั่ง SQL ในเชิงธุรกิจ" เพิ่มพูนความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจให้กับนิสิต........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
175 โครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้ประยุกค์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอด 4 ปี เป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงาน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
176 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2561      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาจากนิสิต เพื่อนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตต่อไป... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
177 สอบมาตรฐาน ITPE ระดับ IP      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) ระดับ Information Technology Passport Examination (IP)........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
178 บทบาทของภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0      ...สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเสวนา ?บทบาทของภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0?........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
179 อบรมเทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ UX/UI      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ UX/UI ให้กับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
180 พัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท เอเอร์ไอที จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัล ให้ได้รับประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
181 ประชุมระดมความคิดเห็น Beyond Phayao City      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รองรับ การท่องเที่ยวข้ามแดน การค้าชายแดน การคมนาคมขนส่ง และ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
182 พัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีทักษะในการแต่งตำราและหนังสือที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
183 กิจกรรมไหว้ครู คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนให้ความรู้........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
184 เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ ?เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ? โดยศิษย์เก่าคณะฯ เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
185 ศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม้โจ้      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสโมสรนิสิตศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาซึ่งการพัฒนาการทำงานของสโมสรนิสิตให้ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
186 ทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ส่งเสริมให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
187 กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านสู่ลูกหลานในวัยเรียนให้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
188 เปิดตัวโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work?      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเปิดตัวโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ?วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work? เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
189 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของคณะฯ และตอบข้อซักถาม........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
190 กระบวนการ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการเรียน การสอนและการประเมินผล สำหรับอาจารย์ผู้สอน ในหัวข้อ ?กระบวนการ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21? ส่งเสริมให้อาจารย์นำสื่อสมัยใหม่และเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดการเร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
191 คว้ารางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขฯ      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 ในหัวข้อ?ICT Innovations for eHealth?........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
192 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
193 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
194 บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะ ICT ม.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ในโครงการ?บัณฑิตพันธุ์ใหม่? ) ผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย?มุ่งเน้นให้นิสิตเชี่ยวชาญพร้อมทั้งมีทักษะการเป..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
195 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะก้าวสู่วัยทำงาน ทั้งการสร้างบุคลิกภาพที่ดี การวางตัวในสังคมที่ทำงาน และทิศทางตลาดแรงงาน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
196 กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมนิสิตให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
197 ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณะ ICT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการขอขมา และ แสดงความเคารพผู้บริหารตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
198 Automated Test บน Robot Framework      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการ ?การทดสอบเว็บไซต์แบบอัตโนมัติโดยใช้โรบอทเฟรมเวิร์ค? เรียนรู้กระบวนการทดสอบซอฟท์แวร์ และการใช้เครื่องมือในการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้การทดสอบระบบได้รวดเร็..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
199 อบรมการใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "การใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น" เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี IoT เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
200 STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ?STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai? จำนวน 5 ทีม จาก 149 ทีม ทั่วประเทศ คว้าเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี จำนวน 50,000 บาทต่อทีม........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
201 มหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES)      ...นิสิตคณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 11 คน และ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตะกร้อชาย ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES ) และ โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ประจำปี 2561........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
202 นิสิต ICE ศึกษาดูงานนอกสถานที่      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และชลบุรี เน้นการศึกษาประสบการณ์จริงนอกพื้นที่ควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
203 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT และ ECTI-NCON 2018      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 7 สถาบัน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT และ ECTI-NCON 2018 มุ่งหวังให้เกิดการสร้างโอกาสแก่นักวิจัย และนักเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
204 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ เพื่อแนะนำสถานที่และชี้แนวทางให้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
205 คว้า 5 รางวัล TSG ครั้งที่ 10      ....นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า 5 รางวัล การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10.... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
206 พิธีทำบุญ วันขึ้นปีใหม่ คณะ ICT ม.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญ วันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะและบุคลากรภายในคณะ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
207 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2018      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
208 มอบเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว      ...สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเงินบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าว......... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
209 รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายเตชเสน ชินพงษ์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับโล่ห์พร้อมเกียรติบัตร รางวัล?นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น? ประจำปีการศึกษา 2559........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
210 โครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560      ?นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมส่งผลงานนำเสนอในโครงการ Project Day กว่า 100 โครงงาน ส่งเสริมและต่อยอดผลงานนิสิต สู่บุคคลภายนอก?..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
211 เสียงสะท้อนจากนิสิต      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 สะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา ที่เกิดขึ้นของนิสิต พร้อมให้คำตอบและข้อชี้แนะให้กับนิสิต... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
212 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต พร้อมทั้งเสริมทักษะด้านการนำทฤษฎี ไปสู่ภาคปฏฺบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
213 คว้ารางวัล 11 ทีม STARTUP THAILAND      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมและนิสิตทั้ง 11 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) จนสามารถกวาดรางวัลระดับประเทศ รวมมูลค่า 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
214 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ CUPT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 หรือ CUPT........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
215 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
216 MOU สหกิจศึกษา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา ร่วมกับ 5 สถานประกอบการชั้นนำด้านเทคโนยีสารสนเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาให้กับนิสิต........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
217 กิจกรรมไหว้ครู      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
218 Big Cleaning Day and Excellence drills      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินพร้อมซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Big Cleaning Day and Excellence drills) เพื่อซักซ้อมรับมือเหตุอัคคีภัยฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในตัวอาคาร........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
219 พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เพื่อพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยและของคณะ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
220 โครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอนและตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
221 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ ICT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ ICT เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของคณะและสาขาวิชาที่เลือกเรียน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
222 กิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว มุ่งเน้นส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
223 คว้า 3 รางวัล Startup Thailand League      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ซึ่งสามารถคว้าเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบ จำนวน 3 ทีม ทีมละ 100,000 บาท........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
224 โครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงานจังหวัดพะเยา จัดโครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
225 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมสร้างบุคลิกภาพ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
226 กรีฑา กีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 ?พะเยาเกมส์?      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการแข่งขันกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 ?พะเยาเกมส์? มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม 44 สถาบัน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
227 พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและสมโภชพระพุทธชินราชจำลอง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะ ICT และพิธีสมโภชพระพุทธชินราชจำลอง ในโอกาสที่อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำคณะ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
228 พัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาต่อ และระหว่างการศึกษา พัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
229 กิจกรรมสัมมนาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์      ...สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ ?Automated Testing in Continuous Integration and Continuous Delivery? เพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีความเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
230 คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน NSC 2017      …นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
231 คว้ารางวัลการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ฯครั้งที่ 9      ...นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยนำเสนอปากเปล่า จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศ กว่า 19 สถาบัน ในงานวิชาการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
232 Focus Group      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Focus Group การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นิสิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2560 ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
233 Tech Startup Club หัวข้อ “Startup Adventure”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Startup Adventure” ส่งเสริมนิสิตเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ สร้างโอกาสประสบความสำเร็จ โดยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วัยเรียน…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
234 งานทำบุญปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2560      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานทำบุญปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการทำงานของบุคลากรภายในคณะ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
235 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏครปฐม      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรและอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน.... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
236 คว้ารางวัล โครงงานนิสิต ครั้งที่ 6      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ ICT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
237 รับมอบทุน NSC 2017      …นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับมอบทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
238 ทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2560 – 2563      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2560 - 2563 เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆภายในคณะ…...... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
239 นิทรรศการโครงงานนิสิต ชั้นปีที่ 4      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ชั้นปีที่ 4 (Project Day) เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต ระดับชั้นปีที่ 4 ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
240 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อให้นิสิต ชั้นปีที่ 4 มีแนวทางในการหางาน การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งานและการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
241 คว้ารางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมด้านไอที      …นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมด้านไอที หรือ Microsoft Education Roadshow and UP First Disrupt Contest…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
242 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆจากนิสิต... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
243 อบรมสร้างค่านิยมร่วมในองค์กรฯ (ICT KM)      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
244 สัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Lanna Digital Economy)      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Lanna Digital Economy) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Industry) ให้แก่นิสิตนักศึกษา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
245 อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์      …บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานสารบรรณ และสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
246 ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯเสด็จสู่สวรรคาลัย      ... คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และน้อมเกล้าฯ เสด็จสู่สวรรคาลัย ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
247 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
248 นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา กวาด 3 รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสมประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "ร่วมคิด ช่วยทำ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน"      นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา กวาด 3 รางวัลชนะเลิศ ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
249 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่…...... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
250 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเหนือ      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ACM-ICPC 2016 ระดับภูมิภาคเหนือ... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
251 ร่วมพิธีลงนาม SIPA Tech Startup Club      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (SIPA Tech Startup Club) เพื่อวางรากฐานการยกระดับบุคลากรของประเทศให้เป็นที่ยอมรับและกลายเป็นขุมกำลังสำคัญในการขับเคลื่..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
252 ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
253 กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่น      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน กระตุ้นให้นิสิตเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม…...... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
254 กิจกรรม 5 ส.      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรจัดระเบียบ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
255 กิจกรรม "สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" และกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ"       กิจกรรม "สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และกิจกรรมเสวนา “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ"..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
256 ทำบุญคณะ ประจำปี 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิต บุคลากรและสถานที่........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
257 ร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 6 ปี      ...คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวาระครบรอบ 6 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
258 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน      ...ศูนย์ CIDTEC จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ผู้สอนด้านไอซีทีและโครงการ บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านไอซีที เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
259 อบรมการใช้ Social network ให้กับผู้สูงอายุ      ...สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจของผู้สูงอายุ…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
260 อบรมบุคลากร “Advanced Microsoft Word 2013”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมบุคลากร หลักสูตร Advanced Microsoft Word 2013 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายบริการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
261 อบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จัดอบรมนิสิตสหกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต ของนิสิตสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
262 เยี่ยมชมความพร้อม Startup club      ...สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA ลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเตรียมจัดตั้ง Startup club… ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
263 นิทรรศการ“ศิลปะแห่งขุนเขา”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดนิทรรศการ “ศิลปะแห่งขุนเขา” แสดงผลงานภาพถ่ายและภาพวาดแห่งขุนเขาของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
264 เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ "ศิลปะแห่งขุนเขา"      คณะไอซีทีเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะร่วมชมนิทรรศการ "ศิลปะแห่งขุนเขา" ตั้งแต่วันที่ 26-27 พ.ค. 59 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอาเซียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
265 หารือแนวทางรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อหารือแนวทางและประเมินปัญหากระบวนการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
266 รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสภายในคณะ ตามประเพณีล้านนา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาที่ดีงามให้คงอยู่... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
267 MOU พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนมัธยมเชิงปฏิบัติการ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนก..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
268 แนวทางการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน” ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาความรู้ ความสามารถและสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมสหกิจศึกษา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
269 แนะแนวการศึกษาต่อ      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจะเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองแพร่ทั้งหมด......... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
270 แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
271 นิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดนิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ภายในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
272 MOU พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)      ...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ… ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
273 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏอุดรธานี      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตร.... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
274 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ Competency      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ Competency และการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรสายบริการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
275 คว้ารางวัลนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 5      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EN) จากโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 5 (5th Senior Project Exhibition) มหาวิทยาลัยพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
276 นิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดนิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ” พร้อมทั้งเปิดห้อง Asean ICT Learning Center พร้อมทั้งจัดประกวดผลงานภาพถ่ายและภาพวาดเกี่ยวกับพ่อของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
277 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 มีแนวทางในการหางาน การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน และการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
278 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 4      ...คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ โครงการหลวงปังค่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
279 ร่วมอบรมและแข่งขัน Office Sway และ Azure Web Academy      ...นิสิตชั้นปีที่ 2และชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมอบรมและแข่งขัน Office Sway และ Azure Web Academy “ Hour of Code “ ในงาน UP IT Open House 2016…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
280 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2559      ...กิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆจากนิสิต... ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
281 ตรวจประเมินคณะฯในการเป็นองค์กรรับรองมาตราฐานอาชีพ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เพื่อตรวจประเมินคณะฯในการเป็นองค์กรรับรองมาตราฐานอาชีพ…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
282 ร่วมประชุมพัฒนาระบบ GIS จังหวัดพะเยา      ...คณบดีและผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หารือการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนการบริการจังหวัดแบบบูรณาการ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
283 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ CUPT-QA      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์ CUPT-QA ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
284 ประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หรือ AUN-QA ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม และ วันที่ 12-13 ตุลาคม 2558........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
285 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่      ...คณบดีคณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้จัดการศูนย์ SIPA เชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ เพื่อร่วมยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่และสานต่อโครงการ “Smart Tourism Phayao” …..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
286 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “QABI”      ...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการ “QABI” เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบคลังข้อมูลการประกันคุณภาพร่วมกัน…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
287 คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม      ...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
288 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม…...... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
289 ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานกิจการนิสิต จัดกิจกรรมภูมิปัญญา จากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
290 ผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามผู้บริหารด้านการเรียนการสอนและข้อสงสัยต่างๆ…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
291 สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 5 ปี      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 5 ปี....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
292 สัมมนาทำแผนกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ AUN และ CUPT      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายวิชาการและ สายสนับสนุน เพื่อการอบรมสัมมนาทำแผนกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ AUN และ CUPT…...... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
293 เรียนและสอบมาตรฐานสากลด้าน ITPE      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเรียนและสอบมาตรฐานสากลด้าน ITPE…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
294 อบรมและสอบหลักสูตร MTA Networking Fundamentals      ...ศูนย์ CITCOMs ร่วมกับ คณะ ICT จัดอบรมและสอบมาตราฐานวิชาชีพด้านไอทีออนไลน์ หลักสูตร Microsoft Technology Associate (MTA) Networking Fundamentals…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
295 ทำบุญ ประจำปี 2558 และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและสถานที่..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
296 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 /2557      .. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆจากนิสิต.. ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
297 คว้ารางวัลเหรียญทอง NET GEN ปีที่ 2      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลเหรียญทองและรางวัลต่างๆ ในโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีสินัยใช้ไอซีที (NET GEN) ปีที่ 2 สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
298 กิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตพึงประสงค์      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
299 ส่งมอบหนังสือและสื่อการสอน      ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งมอบหนังสือและสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 หลักสูตรให้กับโรงเรียนในเขตภาคเหนือที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมื..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
300 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 2557      ...คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
301 กิจกรรมพัฒนาทักษะให้แก่ครูอาจารย์      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิกรรมพัฒนาทักษะให้แก่ครูอาจารย์ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระแกนกลาง โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาต..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
302 คว้าแชมป์ MFU EMBOT 2014 ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าแชมป์ MFU EMBOT 2014 ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
303 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม      มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,กองกิจการนิสิตและห้างหุ้นส่วนจำหัด ฮิวเมติค มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้และตำบลแม่ใส จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
304 ร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศ      นิสิตฝึกงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับแผนกที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
305 ทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
306 ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว ระยะที่ 1      งานกิจการนิสิต จัดโครงการภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ระยะที่1..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
307 โครงการทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม อำเภอภูกามยาว ประจำปี 2557      งานกิจการนิสิต จัดโครงการทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม อำเภอภูกามยาว ประจำปี 2557 เพื่อให้นิสิตเข้าใจและซาบซึ้งถึงศิลปะและวัฒนธรรมในอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
308 อบรมการสร้างอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม CACANi      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม "ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม CACANi ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
309 ร่วมงานวันสถาปนา 4 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมวางพานพุ่ม นื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 4 ปี ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
310 ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ      ..มหาวิทยาลัยพะเยาลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
311 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
312 กิจกรรม Big Cleaning Day 2557      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2557 เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีและสร้างนิสัยในการรักสะอาดให้กับนิสิตและบุคลากรภายในคณะ…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
313 Smart Phayao      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Phayao) ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
314 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครู ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครู ครั้งที่ 2 พื่อให้ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่นักเรียนได้..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
315 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1 โครงการกิจกรรม ABI (Authorized Business Incubators) สาธิต เพื่อพัฒนาและคัดกรองนักศึกษาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ 2..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
316 ICT KM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ ICT และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM)..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
317 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
318 เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีที่ 3      ..กิจการริสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆจากนิสิต.. ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
319 เยาวชนจิตอาสา สร้างฝาย ถวายในหลวง      นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายกักเก็บน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ อำเภอภูกามยาว..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
320 คืนสู่เหย้า ICT “ขันโตก ดินเนอร์”      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานคืนสู่เหย้า ICT (ICT @ UP Family ตอนขันโตกดินเนอร์) ภายใต้คอนเซ็ปต์งานสไตล์ล้านนา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
321 Smart Thailand and Smart Province      สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยด้าน ICT เพื่อเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “Smart Thailand and Smart Province” ในระหว่างวันที่ 23 -24 มกราคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
322 เปิดให้บริการห้องสมุดคณะ ICT      ...ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
323 เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้า ICT “ขันโตก ดินเนอร์”      เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้า ICT “ขันโตก ดินเนอร์”..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
324 ร่วมงานประเพณีลอกระทงแห่โคมยี่เป็ง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานประเพณีลอกระทง แห่โคมยี่เป็ง ประจำปี 25556 ณ สนามโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา…..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
325 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล      คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
326 ประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
327 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
328 อบรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียน      ..ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
329 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
330 เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีที่ 2      ...กิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ปีที่ 2 สะท้อนปัญหาและเปิดช่องทางให้นิสิตเสนอแนะความต้องการของนิสิตให้แก่ทางคณะฯและมหาวิทยาลัย........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
331 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
332 ศิษย์เก่า รหัส 51 บริจาคเงินให้คณะฯ      ..ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 51 บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี สำหรับชมรมดนตรีของคณะฯ....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
333 รดน้ำดำหัวผู้บริหารคณะฯ      ..อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารคณะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
334 ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง ปี 2556      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสืบสานป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมืองของมหาวิทยาลัยพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
335 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
336 ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล      บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชุมหารือร่วมกับนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือสทป. เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ บริเวณอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
337 Young ICT Creative Camp # 2      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน (CIDTEC) จัดกิจกรรมค่ายบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียน (Young ICT Creative Camp # 2) หวังกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสา..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
338 วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5      ..คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี....... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
339 เสียงสะท้อนจากนิสิต      เสียงสะท้อนจากนิสิต..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
340 โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีความสุข ICT Happy and Healthy      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีความสุข ICT Happy and Healthy ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรภายในคณะหันมารักสุขภาพมากยิ่งขึ้น..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
341 โครงการบุคลากรสัมพันธ์ (ICT Game)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบุคลากรสัมพันธ์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตรักสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับบุคลากรภายในคณะ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
342 ค่าย ICT พี่สอนน้อง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมค่าย ICT พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม จังหวัดเชียงราย........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
343 ค่าย ICT อาสา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่าย ICT อาสา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา........ 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
344 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 1      นายอำเภอภูกามยาวพร้อมคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
345 Young ICT Creative Camp # 1      Young ICT Creative Camp # 1 ..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
346 ร่วมงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดี ฯ      เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนคณะ ร่วมเต้นแอโรบิก เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดี พะเยาเมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชันและวันอาสาสมัครสาธารณสุข..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
347 ICT Summer Camp 2012      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชุน (CIDTEC) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ ICT Summer Camp 2012 ระหว่างวันที่ 23–27 เมษายน 255..... 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.
ลำดับที่ ภาพข่าว หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่่ 1 เพื่อขอรับสนัน