ระบุปีที่ต้องการข้อมูล :

ลำดับที่ ภาพข่าว หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 หารือพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงม่วนและเทศบาลตำบลแม่จัน ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล..... 4 ต.ค. 2565, 17:01 น.
2 ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย "ออฟฟิศซินโดรม"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย "ออฟฟิศซินโดรม") เพื่อให้บุคลากรภายในคณะมีความเข้าใจและความรู้เบื้องต้น ของการสาเกตุการเกิดออฟฟิศซินโดรม..... 26 ก.ย. 2565, 14:22 น.
3 ทักษะการบริหารจัดการเวลา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ "ทักษะการบริหารจัดการเวลา" เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 บริการจัดการเวลาให้สมดุล พร้อมทั้งรับรู้ถึงภาวะสุขภาพและการจัดการอารมณ์ ทั้งภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้า..... 26 ก.ย. 2565, 14:04 น.
4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดมาตรฐานเว็บไซต์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสายวิชาการ โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก..... 22 ก.ย. 2565, 16:31 น.
5 รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564..... 22 ก.ย. 2565, 11:27 น.
6 หารือและเก็บข้อมูลพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูล      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หารือร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ..... 21 ก.ย. 2565, 17:03 น.
7 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 U2T Showcase      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรม U2T Showcase ชม ชิม ช้อป จากผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และคุกกี้ จากดอกซ้อ พืชพื้นถิ่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ..... 20 ก.ย. 2565, 17:17 น.
8 สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะ ICT      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ระดมแนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะ..... 20 ก.ย. 2565, 14:06 น.
9 การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรม "การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas"..... 15 ก.ย. 2565, 11:44 น.
10 ส่งมอบงาน ผลิตภัณฑ์จากดอกซ้อ โครงการ U2T      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งมอบงาน ภายใต้โครงการ U2T ให้กับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย..... 15 ก.ย. 2565, 11:03 น.
11 ICDIPML 2022      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง (IRN62W0007) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDIPML 2022..... 8 ก.ย. 2565, 17:20 น.
12 การสร้างโมบายแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรม      คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรม หัวข้อ "การสร้างโมบายแอปพลิเคชันแบบไม่เขียนโปรแกรม เพื่อการสำรวจข้อมูลจากภาคสนามและการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)" สำหรับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการนวัตกรรมชุมชน..... 8 ก.ย. 2565, 17:17 น.
13 รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย      รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย..... 5 ก.ย. 2565, 19:33 น.
14 ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรมฯสัญจร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค "การศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค"..... 31 ส.ค. 2565, 17:57 น.
15 อบรม รฟม. คณะที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้บุคลากร รฟม. คณะที่ 2 ในหัวข้อ "ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน"..... 31 ส.ค. 2565, 17:33 น.
16 ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีทัศน์โครงการพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดขั้นตอนการทำลายผ้าเขียนเทียน ผ้าปักชนเผ่า ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา..... 31 ส.ค. 2565, 17:02 น.
17 อำนวยความสะดวกจัดงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และพื้นที่การแข่งขัน ในงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT การประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565..... 31 ส.ค. 2565, 16:37 น.
18 คว้ารางวัล New Design Packaging      อาจารย์สาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชยการการประกวดบรรจุภัณฑ์ ประเภท New Design Packaging : ND ในงาน ThaiStar Packaging Awards 2022..... 30 ส.ค. 2565, 18:02 น.
19 รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Next Normal Hackathon      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม Next Normal Hackathon หัวข้อ IT Innovation apply on Property, University of Phayao..... 30 ส.ค. 2565, 17:29 น.
20 รางวัลนำเสนอบทความยอดเยี่ยม      นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอบทความยอดเยี่ยมจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5..... 26 ส.ค. 2565, 10:50 น.
21 ICT Sports for Health      สโมรสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ ICT Sports For Health ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องภายในคณะฯ..... 22 ส.ค. 2565, 14:50 น.
22 วิทยากร Power BI ให้กับพัฒนาฝีมือแรงงาน      อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรภายในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในหัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI"..... 22 ส.ค. 2565, 11:25 น.
23 วิทยากรให้ความรู้สำนักงานประกันสังคม      อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ในหัวข้อ "สถานการณ์โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต"..... 22 ส.ค. 2565, 10:49 น.
24 โครงการ Comp Camp      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Comp Camp เพื่อให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบน..... 21 ส.ค. 2565, 16:46 น.
25 ออกแบบตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม Font Labs      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการออกแบบตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม Font Labs มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนิสิตในสาขาฯ..... 20 ส.ค. 2565, 15:01 น.
26 อบรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน      อาจารย์สาขา GIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้บุคลากร รฟม. ในหัวข้อ "ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน"..... 20 ส.ค. 2565, 14:52 น.
27 กิจกรรมอบรมการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ      การอบรมนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ก.ค. 65 ในการพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4 ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนอย่างสมดุล..... 3 ส.ค. 2565, 13:07 น.
28 พิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิต      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิตของคณะฯ เน้นช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติหรือความเดือดร้อน..... 3 ส.ค. 2565, 11:50 น.
29 หารือในการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสมาคมคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A ในลักษณะ Work Integrated Learning และ EEC Model Type B Module Short Courses..... 2 ส.ค. 2565, 12:15 น.
30 เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE EXPLORATION      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงาน "การเสวนาสายงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เส้นทางอาชีพ ความต้องการของตลาด และทิศทางงานในอนาคต" ให้กับนิสิตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์..... 1 ส.ค. 2565, 13:43 น.
31 อบรม Mobile Application      สาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ Mobile Application ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนา Mobile Application และผลักดันให้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่าง ๆ..... 1 ส.ค. 2565, 13:40 น.
32 อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย      สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน หัวข้อ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย" เพิ่มพูนองค์ความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น..... 26 ก.ค. 2565, 19:16 น.
33 Chiang Mai Design Week 2022 Local 'rise'ation      Phayao Local Designer คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดแสดง (Showcase) : นิทรรศการจัดแสดงผลงานออกแบบ หัตถกรรมและศิลปะ ในหัวข้อ Lifestyle ในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2022 Local 'rise'ation..... 26 ก.ค. 2565, 19:01 น.
34 กิจกรรมอบรม การพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4      กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนอย่างสมดุล..... 25 ก.ค. 2565, 16:58 น.
35 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏเชียงราย      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน..... 25 ก.ค. 2565, 16:38 น.
36 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 2      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ "การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น" สัปดาห์ที่ 2..... 25 ก.ค. 2565, 15:40 น.
37 ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM..... 21 ก.ค. 2565, 17:02 น.
38 สัมมนา Focus Group หลักสูตร Upskill/ Reskill/ New skill บริบทของจังหวัดพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม สัมมนา Focus Group สำรวจความต้องการหลักสูตร Upskill/ Reskill/ New skill บริบทของจังหวัดพะเยา..... 21 ก.ค. 2565, 13:36 น.
39 พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขา CPE      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ รับขวัญนิสิตใหม่ ให้กำลังใจนิสิตปัจจุบัน..... 21 ก.ค. 2565, 13:21 น.
40 พลังวิ่งของพี่ ๆ ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ      ชมรมศิษย์เก่าคณะ ICT มอบทุนการศึกษาให้กับกองทุนเพื่อนิสิต จากการระดมทุนในการจัดงานวิ่ง ICT@UP 20th Anniversary Virtual Run "พลังวิ่งของพี่ ๆ ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ" สำหรับใช้ในการศึกษาของนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์..... 20 ก.ค. 2565, 17:16 น.
41 IT English Camp      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม "ค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานด้าน IT" หรือ IT English Camp เสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน..... 19 ก.ค. 2565, 16:54 น.
42 ข้าวแต๋นดอกซ้อ และคุกกี้ดอกซ้อ สร้างรายได้ให้กับชุมชน      คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มขนมอบแห้งบ้านเวียงคำตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทดลองนำดอกของต้นซ้อ ซึ่งเป็นพืชประจำท้องถิ่นและเป็นพืชที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ มาทำข้าวแต๋นดอกซ้อ และคุกกี้ดอกซ้อ สร้างรายได้ให้กับชุมชน..... 19 ก.ค. 2565, 11:27 น.
43 MOU ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการสำรวจ และนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์..... 18 ก.ค. 2565, 14:48 น.
44 พิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถวายพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน สักการะ แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี..... 18 ก.ค. 2565, 11:44 น.
45 ปฐมนิเทศ โครงการ U2T พื้นที่ตำบลห้วยซ้อ      คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน ในโครงการ University to Tumbon:U2T พร้อมหารือแนวทางการทำงานตามวัตถุประสงค์โครงการร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ..... 12 ก.ค. 2565, 16:54 น.
46 ร่วมเสวนารำลึกถึงคุณูปการของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ชาตกาล 105 ปี      อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ร่วมเสวนา หัวข้อ "การใช้เทคโนโลดีดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดโบราณวัตถุ ของพระอุบาลี" ในงานนิทรรศการ ชาตกาล 105 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)..... 12 ก.ค. 2565, 12:06 น.
47 We are One DB & BC สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง      สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะ ICT จัดกิจกรรม We are One DB & BC สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักคณาจารย์และรุ่นพี่ในสาขาวิชาฯ ให้มากยิ่งขึ้น และพร้อมใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข..... 11 ก.ค. 2565, 17:18 น.
48 ประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศกับคุณภาพอากาศ      คณาจารย์สาขา GIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในโครงการคุณภาพอากาศและความหลากหลายของไลเคนในจังหวัดพะเยา ให้ความรู้เกษตรในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา..... 11 ก.ค. 2565, 10:38 น.
49 สาขา CS และสาขา DSA รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องใหม่ กับรุ่นพี่..... 11 ก.ค. 2565, 10:35 น.
50 เสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565      งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต และเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยและคณะ..... 7 ก.ค. 2565, 18:59 น.
51 พิธีไหว้ครูคณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2565      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 แสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม..... 7 ก.ค. 2565, 18:54 น.
52 ทบทวนและกรอกข้อมูลเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ ผ่านระบบ HR Smart      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "ทบทวนและกรอกข้อมูลเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์" ผ่านระบบ HR Smart..... 1 ก.ค. 2565, 14:54 น.
53 ลงพื้นที่พัฒนาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟในพื้นที่ในจังหวัดพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่โรงคั่วกาแฟพะเยา Phayao Coffee Roaster หารือความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือเชิงพานิชย์เพื่อพัฒนาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟในพื้นที่จังหวัดพะเยา..... 29 มิ.ย. 2565, 14:42 น.
54 เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงแนวทางการทำงานจริงจากสถานประกอบการ..... 28 มิ.ย. 2565, 14:01 น.
55 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่      หน่วย RUSID คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม "การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่" เพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานการบินสำรวจ และกระบวนการสร้างแผนที่..... 27 มิ.ย. 2565, 14:31 น.
56 พื้นฐานการเขียนเว็บ full stack develop      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมให้กับนิสิตในสาขาฯ ชั้นปีที่ หัวข้อ "พื้นฐานการเขียนเว็บ full stack develop" พัฒนาทักษะนิสิตให้ตรงกับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมดิจิทัล..... 25 มิ.ย. 2565, 16:24 น.
57 รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ประเภท Degree โดยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้กับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากกระทรวงการอุดมศึกษา..... 25 มิ.ย. 2565, 15:05 น.
58 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ "การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น"..... 25 มิ.ย. 2565, 14:17 น.
59 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง เพื่อซักถามความต้องการและรับทราบปัญหาของการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านบนพื้นที่ราบสูงในพื้นที่อำภอปงและอำเภอเชียงคำ...... 23 มิ.ย. 2565, 18:03 น.
60 กิจกรรมพูดคุย R&I Talk หัวข้อ เทคนิคการเขียนขอรับทุนฯ      หน่วยวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพูดคุย R&I Talkหัวข้อ "เทคนิคการเขียนขอรับทุนจาก United Nations Development Programme, Thailand"..... 21 มิ.ย. 2565, 15:55 น.
61 เข้ารอบชิงชัยระดับประเทศ Startup Thailand League 2022      นิสิต CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารอบ 1 ใน 100 ทีม เข้าชิง Startup Thailand League 2022 ระดับประเทศ..... 21 มิ.ย. 2565, 15:20 น.
62 SE พัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดทำแผนงบประมาณฯ..... 21 มิ.ย. 2565, 10:22 น.
63 แนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "แนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0"..... 17 มิ.ย. 2565, 15:55 น.
64 คว้า 3 รางวัลผลงานตีพิมพ์ UoE ประจำปี 2564      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ โครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล..... 13 มิ.ย. 2565, 16:10 น.
65 สำรวจความพร้อมเปิดเทอมวันแรก Onsite 100%      ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สำรวจความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการเรียนการสอน Onsite 100% ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ภายใต้สถานการณ์โควิด-19..... 13 มิ.ย. 2565, 12:20 น.
66 ทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.พะเยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียนส่งต่อให้น้อง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะฯ ได้มีโอกาสทำบุญ ถวายทาน และร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม..... 9 มิ.ย. 2565, 15:56 น.
67 เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ 2565      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ" โดยศิษย์เก่าคณะฯ แลกเปลี่ยนทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1..... 8 มิ.ย. 2565, 17:22 น.
68 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ สาขา CPE      สาขาวิชา CPE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมในการจัดทำ AUN-QA การพัฒนาหลักสูตร สร้างเครือข่ายในการทำวิจัย และการจัดการหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ..... 7 มิ.ย. 2565, 18:33 น.
69 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 65 (ฟ้ามุ่ยช่อที่ 12)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 65 "ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12" เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต นำไปสู่การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย..... 2 มิ.ย. 2565, 18:19 น.
70 ออกแบบของฝาก ของที่ระลึก      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการออกแบบของฝาก ของที่ระลึก โดยใช้ต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา..... 31 พ.ค. 2565, 17:20 น.
71 AUN-QA Version 4.0      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA Version 4.0 และแนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564"..... 31 พ.ค. 2565, 16:29 น.
72 ตัวแทน Startup Thailand League Pitching 2022 (ภาคเหนือ)      นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Startup Thailand League Pitching 2022 (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2022..... 28 พ.ค. 2565, 12:39 น.
73 พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตร Non-Degree      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree) 2 หลักสูตร Smart Marketer และ หลักสูตร Smart Farmer..... 28 พ.ค. 2565, 12:08 น.
74 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)      คณะ ICT จัดอบรม "การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)" มุ่งพัฒนามาตรฐานอาจารย์และพัฒนาต้นแบบด้านการสอน..... 23 พ.ค. 2565, 17:30 น.
75 อบรม "Deep Learning for Image Classification"      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม หัวข้อ "Deep Learning for Image Classification"..... 20 พ.ค. 2565, 17:09 น.
76 กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน Onsite 100% และการดูแลนิสิตใหม่ ในยุค New normal..... 18 พ.ค. 2565, 17:23 น.
77 พัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร      คณะ ICT จัดกิจกรรมพัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ..... 17 พ.ค. 2565, 17:46 น.
78 MOU พัฒนาการจัดการเรียนรู้ GIS กับ ม.ทักษิณ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ การบริการวิชาการแก่สังคม..... 6 พ.ค. 2565, 16:13 น.
79 ก้าวแรกสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์      อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมองเห็นของหุ่นยนต์" ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์..... 6 พ.ค. 2565, 14:48 น.
80 ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย..... 27 เม.ย. 2565, 10:46 น.
81 แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น..... 25 เม.ย. 2565, 17:06 น.
82 ตัวแทนแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ระดับภูมิภาค      คณะ ICT ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะฯ จำนวน 2 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)..... 20 เม.ย. 2565, 10:33 น.
83 เข้าร่วมแข่งขัน HACKaTHAILAND      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน HACKaTHAILAND "168 ชั่วโมง สู่นวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ!" ณ กรุงเทพมหานคร..... 11 เม.ย. 2565, 15:10 น.
84 คณะ ICT เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565..... 11 เม.ย. 2565, 14:43 น.
85 อบรมสร้าง Content สินค้าจากพื้นที่ราบสูง เพื่อการขายออนไลน์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นและการสร้าง Content สินค้าเพื่อการขายออนไลน์..... 5 เม.ย. 2565, 17:14 น.
86 กิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 2      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ต่อไปในอนาคต..... 18 มี.ค. 2565, 10:42 น.
87 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะ ICT      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อแนะนำข้อมูลภาพรวมของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมไปถึงชี้แจงกฎระเบียบข้อปฏิบัติ และสวัสดิการต่าง ๆ..... 16 มี.ค. 2565, 13:26 น.
88 MOU การพัฒนาวีดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย โดยใช้ระบบ Smart Chain      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อความร่วมมือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวีดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย โดยใช้ระบบ Smart Chain ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ออกซิเจน วิชั่น จำกัด..... 14 มี.ค. 2565, 18:17 น.
89 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางและขั้นตอนการสมัครงานในองค์กรและบริษัทต่าง ๆ พร้อมทั้งมีความรู้ในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล..... 14 มี.ค. 2565, 17:46 น.
90 ออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป      หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น..... 14 มี.ค. 2565, 17:42 น.
91 ICT เข้าร่วมโครงการคลินิกกองคลังสัญจร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับกองคลัง ผ่านระบบออนไลน์ ในโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565ร่วมพบปะพูดคุยข้อเสนอแนะ และสอบถามประเด็นปัญหาต่าง ๆ..... 9 มี.ค. 2565, 11:43 น.
92 อบรม หัวข้อ "Soft Skill และการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง"      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Soft Skillและการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง" พัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์..... 7 มี.ค. 2565, 09:40 น.
93 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Collaboration Tools"      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Collaboration Tools" เพื่อพัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตสาขาฯ..... 28 ก.พ. 2565, 10:00 น.
94 SE จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นิสิตในหลักสูตร โดยมีวิทยากรจากบริษัทที่ทำ MOU รร่วมกันมาให้ความรู้..... 24 ก.พ. 2565, 16:34 น.
95 SE พบผู้ประกอบการซอฟต์แวร์      สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอาจารย์ประจำหลักสูตรพบ 2 ผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดรูปแบบหลักสูตร และการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร..... 24 ก.พ. 2565, 16:19 น.
96 Learning City และ Digital Literacy      คณะ ICT ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "Learning City" และโครงการ Digital Literacy ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา..... 24 ก.พ. 2565, 16:09 น.
97 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ Basic Programing Language      สาขา CPE ร่วมกับ บริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ Basic Programing Language เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล..... 21 ก.พ. 2565, 15:21 น.
98 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Basic Programing Language      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Basic Programing Language ภายใต้โครงการ การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล..... 21 ก.พ. 2565, 15:17 น.
99 บริการระบบนับจำนวนการเข้าใช้งานฯ เทศกาลเที่ยวเมืองไทยครังที่ 40      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัทบียอนซิตี้ไทยแลนด์ ให้บริการระบบนับจำนวนการเข้าใช้งานบนเว็บแอพอลิเคชั่น ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครังที่ 40 ประจำปี 2565..... 18 ก.พ. 2565, 13:16 น.
100 MOU ด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามความร่วมมือด้านกิจกรรมทางด้านวิชาการ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นสนับสนุนทางวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ทั้งในภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ..... 17 ก.พ. 2565, 17:28 น.
101 กิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 1      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ ICT จัดกิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้ประกอบการ คณาจารย์ และนิสิต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและการทำงานร่วมกัน ตลอดถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์..... 8 ก.พ. 2565, 15:28 น.
102 โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สำหรับ นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา      โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สำหรับ นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา..... 8 ก.พ. 2565, 13:57 น.
103 ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง ICT@UP 20th Anniversary Virtual Run      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง ICT@UP 20th Anniversary Virtual Run ระดมทุนหลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อนิสิต และร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี คณะฯ..... 25 ม.ค. 2565, 16:59 น.
104 CPE หารือเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ หารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ "การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล"..... 20 ม.ค. 2565, 16:07 น.
105 วางพานพุ่มวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565..... 18 ม.ค. 2565, 15:40 น.
106 ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย      สาขา CG ร่วมกับ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จัดกิจกรรมเสวนาและให้ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบและมูลค่าวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย"..... 17 ม.ค. 2565, 11:39 น.
107 SE ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ ร่วมสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพ และพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต..... 10 ม.ค. 2565, 16:49 น.
108 บันทึกภาพมุมสูงไร่เชิญตะวัน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อบันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรนนำไปจัดทำแผนที่ภายในไร่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว..... 30 ธ.ค. 2564, 16:21 น.
109 รับฟังข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ เข้าพบเพื่อแจ้งข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ..... 29 ธ.ค. 2564, 16:54 น.
110 ต้อนรับศูนย์บรรณสารฯ "กิจกรรม LLC สัญจร"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในกิจกรรม LLC สัญจร สร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดคณะ..... 27 ธ.ค. 2564, 11:29 น.
111 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น      สาขา GIS เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น โครงการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่ (New Normal)"..... 27 ธ.ค. 2564, 11:10 น.
112 การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ      บุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะฯ ที่ว่า "สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจให้บริการ"..... 20 ธ.ค. 2564, 11:13 น.
113 วิทยากรอบรม "เทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน"      อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน" ให้กับกองบริการการศึกษา นำไปต่อยอดในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน..... 20 ธ.ค. 2564, 10:11 น.
114 กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา 2564      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในสถานประกอบการ..... 20 ธ.ค. 2564, 09:47 น.
115 แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม..... 9 ธ.ค. 2564, 16:32 น.
116 แสดงผลงานนิทรรศการ      สาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2021)ภายใต้แนวความคิด Co-forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน..... 8 ธ.ค. 2564, 11:19 น.
117 นิสิต ป.โท GIS ดูงาน ม.ทักษิณ      นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ..... 8 ธ.ค. 2564, 11:15 น.
118 อบรมเอนจิน Godot และ โอเอสวินโดว์เซิฟเวอร์      สาขา SE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเอนจิน Godot และ โอเอสวินโดว์เซิฟเวอร์ให้กับนิสิตในสาขาวิชา เพิ่มศักยภาพให้นิสิต และเตรียมพร้อมก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการ..... 30 พ.ย. 2564, 10:30 น.
119 โลกออนไลน์กับความเป็นส่วนตัว      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาให้ความรู้ ในรายการ "ศาลากฎหมายชุมชน" ประเด็นหัวข้อ "โลกออนไลน์กับความเป็นส่วนตัว"..... 23 พ.ย. 2564, 10:37 น.
120 นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1 กับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ให้กับครูผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ..... 23 พ.ย. 2564, 10:27 น.
121 เสวนา "แนวทางการวิจัยและก้าวสู่ศาสตราจารย์ (สาย Computing)"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเสวนา หัวข้อ "แนวทางการวิจัยและก้าวสู่ศาสตราจารย์ (สาย Computing)" กิจกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICSEC2021 ในรูปแบบ ZOOM Online..... 20 พ.ย. 2564, 16:30 น.
122 เปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICSEC2021)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICSEC 2021 เปิดการประชุม พร้อมต้อนรับนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกว่า 85 ผลงาน..... 20 พ.ย. 2564, 15:10 น.
123 จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่      สาขา SE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดมสมอง จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564-2565..... 15 พ.ย. 2564, 22:16 น.
124 บรรยายหลักสูตรการฝึกอบรมระดับนานาชาติ      อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศาสตร์ ร่วมบรรยายออนไลน์ หลักสูตรระดับนานาชาติ มีนักนักวิชาการเข้าร่วมอบรมกว่า 21 ประเทศทั่วโลก..... 15 พ.ย. 2564, 15:27 น.
125 Project Day 2021      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต และเปิดเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิต ในโครงการ Project Day 2021..... 12 พ.ย. 2564, 17:18 น.
126 สำรวจพื้นที่ทำแผนที่ และAR ไร่เชิญตะวัน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบท่าน ว.วชิรเมธี เพื่อสำรวจเส้นทางในการทำแผนที่ เพื่อทำสื่อมัลติมีเดีย ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน..... 5 พ.ย. 2564, 18:00 น.
127 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน      โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น...... 4 พ.ย. 2564, 15:42 น.
128 รางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563"      นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขา CS ได้รับรางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563" จาก สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย..... 1 พ.ย. 2564, 15:08 น.
129 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะ ICT ร่วมเป็นเครือข่ายและเปิดตัวเครือข่ายบล็อกเชน (xCHAIN)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเครือข่ายและเปิดตัว xCHAIN ระบบบล็อกเชนพร้อมใช้งานจริงสำหรับธุรกิจและนักพัฒนา จาก Thailand Blockchain Working Group (TBWG) และเครือข่ายสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนกว่า 19 องค์กร..... 26 ต.ค. 2564, 18:18 น.
130 นิสิตสาขา CS รับทุน NSC 2022 ระดับภาคเหนือ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขา CS ได้รับทุนข้อเสนอโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022) ระดับภาคเหนือ..... 19 ต.ค. 2564, 16:31 น.
131 ปัจฉิมนิเทศ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับนิสิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1..... 19 ต.ค. 2564, 14:44 น.
132 ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์คณะฯ (สายวิชาการ)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ (สายวิชาการ) ในโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564..... 12 ต.ค. 2564, 11:08 น.
133 เข้าร่วมโครงการ AUN-QA      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ AUN-QA implementation and Gap Analysis ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings..... 8 ต.ค. 2564, 19:28 น.
134 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มุ่งพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ..... 1 ต.ค. 2564, 16:14 น.
135 เข้ารอบ 5 ทีม "ส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain" ระดับภาคเหนือ      นิสิตสาขา GIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ เป็น 1 ใน 5 ทีมภาคเหนือ เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain สำหรับใช้ในเชิงธุรกิจ..... 1 ต.ค. 2564, 13:27 น.
136 การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องเขียนโปรแกรม      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อการสำรวจข้อมูลภาคสนามในงานแผนที่ภาษีท้องถิ่น" ในรูปแบบออนไลน์..... 29 ก.ย. 2564, 16:38 น.
137 คณะ ICT ต้อนรับผู้บริหาร "สภากาแฟสัญจร 2564"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร 2564 เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาด้านการบริหาร นวัตกรรมและเสริมสร้างทักษะให้นิสิตที่ยั่งยืนในอนาคต..... 29 ก.ย. 2564, 12:02 น.
138 ผ่านเกณฑ์การประเมิน Green Office ระดับ "ดีมาก" (เหรียญเงิน)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 รางวัลระดับดีมาก (เหรียญเงิน)..... 21 ก.ย. 2564, 10:47 น.
139 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที      กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที..... 21 ก.ย. 2564, 08:58 น.
140 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "โอกาสและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีในยุค New Normal"      กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "โอกาสและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีในยุค New Normal" ในวันที่ 13 กย 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทักษะในศตวรรษที่..... 21 ก.ย. 2564, 08:44 น.
141 รับรางวัล Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4      อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอน Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4 ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP -KM 2021 ครั้งที่ 1..... 17 ก.ย. 2564, 17:09 น.
142 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดช่องทางให้นิสิตสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ ผ่านโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์..... 17 ก.ย. 2564, 17:04 น.
143 คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ "สัตตภัณฑ์" ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์      คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ "สัตตภัณฑ์" ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์..... 17 ก.ย. 2564, 09:15 น.
144 ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และขายออนไลน์      คณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/การขายออนไลน์และสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564"..... 16 ก.ย. 2564, 17:09 น.
145 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)" มุ่งพัฒนามาตรฐานอาจารย์และพัฒนาต้นแบบด้านการสอน ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา..... 10 ก.ย. 2564, 10:32 น.
146 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ทักษะด้านดิจิทัล ทางรอดของผู้ประกอบการในยุค New Normal"      กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ทักษะด้านดิจิทัล ทางรอดของผู้ประกอบการในยุค New Normal"..... 7 ก.ย. 2564, 10:11 น.
147 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ      กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ..... 7 ก.ย. 2564, 08:20 น.
148 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างสร้างผลลัพท์ที่แตกต่าง      กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างสร้างผลลัพท์ที่แตกต่าง..... 7 ก.ย. 2564, 08:15 น.
149 ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2564      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม..... 23 ส.ค. 2564, 18:18 น.
150 Big Cleaning Day ฆ่าเชื้อภายในอาคาร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปิดให้บริการสำนักงานคณะฯ ในระหว่างวันจันทร์และอังคารที่ 16 - 17 สิงหาคม 2564 เพื่อทำการ Big Cleaning Day ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อภายในอาคาร..... 17 ส.ค. 2564, 10:18 น.
151 นำเสนอ "ระบบลงทะเบียนผู้เข้าใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์"      นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอ "ระบบลงทะเบียนผู้เข้าใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์"นำร่องพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เพื่อสะดวกในการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้เข้าใช้พื้นที่ป่า..... 16 ส.ค. 2564, 16:32 น.
152 สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ระดมแนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะ ทั้งด้านการเยนการสอน การพัฒนาคุณภาพนิสิตในสถานการณ์โควิด-19..... 13 ส.ค. 2564, 18:15 น.
153 อบรมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ทรัพยากร และลดภาวะโลกร้อน..... 9 ส.ค. 2564, 17:11 น.
154 อบรบเชิงปฏิบัติการทำแนวเขตหมู่บ้านตำบลแม่อิง      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ตำบลแม่อิง ใช้เทคโนโลยีด้าน GIS จัดทำแนวเขตหมู่บ้านของชุมชน..... 6 ส.ค. 2564, 16:46 น.
155 ร่วมทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่กา พร้อมนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชุมชน..... 6 ส.ค. 2564, 15:05 น.
156 ร่วมอนุรักษ์นกยูงไทย สู่มรดกแห่งอาเซียน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมอนุรักษ์นกยูงไทย สร้างความร่วมมือเครือข่ายระดับชุมชน ในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ธุรกิจ นวัตกรรม เศรษฐกิจโดยใช้นกยูงเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชาติพันธุ์ไทบนเส้นทางล้านนาล้านช้าง และจีนตอน..... 4 ส.ค. 2564, 17:40 น.
157 ส่งมอบระบบบริการจัดการสินค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดพะเยา      นักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งมอบระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการจัดการสินค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดพะเยา..... 4 ส.ค. 2564, 15:51 น.
158 อบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6 สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม..... 4 ส.ค. 2564, 14:57 น.
159 กิจกรรมอบรมออนไลน์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน      กิจกรรมอบรมออนไลน์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน..... 4 ส.ค. 2564, 09:04 น.
160 กิจกรรมอบรมออนไลน์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม วิ่งชนเป้าหมายไปด้วยกัน      กิจกรรมอบรมออนไลน์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม วิ่งชนเป้าหมายไปด้วยกัน..... 4 ส.ค. 2564, 08:32 น.
161 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"      กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"..... 4 ส.ค. 2564, 09:03 น.
162 ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในสถานการณ์การโควิด-19      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมหารือร่วมกับบริษัท IT ชั้นนำ เพื่อประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19..... 21 ก.ค. 2564, 15:30 น.
163 พิธีสถาปนา 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 17 กรกฎาคม 2564 ครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล..... 17 ก.ค. 2564, 12:53 น.
164 แสดงความยินดีกับนิสิต 4 ทีม ผ่านเข้าร่วม DEMO DAY "STARTUP THAILAND LEAGUE 2021"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะฯ จำนวน 4 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ DEMO DAY ในโครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2021 ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ รวมมูลค่าทั้งหมด 100,000 บาท..... 16 ก.ค. 2564, 12:03 น.
165 หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับเทศบาลตำบลแม่กา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลแม่กา ด้าน Smart City..... 15 ก.ค. 2564, 16:36 น.
166 กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการแสดงออก ดูดีในแบบของเรา      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น - 16.00 น จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพและการแสดงออก ดูดีในแบบของเรา..... 13 ก.ค. 2564, 09:01 น.
167 นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาประยุกต์ใช้ภาคการศึกษา      คณะ ICT ร่วมกับ ศูนย์ Citcoms มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือกับบริษัทชั้นนำด้านบล็อกเชน เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษา..... 12 ก.ค. 2564, 11:09 น.
168 คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย NATGEN ครั้งที่ 5      คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT ม.พะเยา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจำนวนหลายรางวัล ในการประชุมวิชาการทรัยากรธรรมชาติสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 (NATGEN)..... 12 ก.ค. 2564, 11:12 น.
169 ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน      คณะ ICT ร่วมอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปี 2564 สร้างความเข้าใจ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากร..... 2 ก.ค. 2564, 10:41 น.
170 นำเสนอผลงาน "ยุวชนอาสา เฟส 3"      นิสิตสาขา GIS คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลงานในโครงการยุวชนอาสา เฟส 3 ภายใต้ "โครงการพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ไขปัญหาสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน"..... 30 มิ.ย. 2564, 16:39 น.
171 อบรมหัวข้อ Digital Marketing      คณะ ICT ร่วมกับ Citcoms ม.พะเยา จัดอบรมบริการวิชาการ ในหัวข้อ Digital Marketing ในรูปแบบ Zoom ออนไลน์ ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน..... 29 มิ.ย. 2564, 12:25 น.
172 อบรมเทคโนโลยีการับรู้ระยะไกลและนวัตกรรมการเกษตรความแม่นยำสูง สู่ Smart Farming      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะ ICT จัดอบรมเทคโนโลยีการับรู้ระยะไกลและนวัตกรรมการเกษตรความแม่นยำสูง สู่ Smart Farming ประยุกต์ใช้ยานอากาศไร้คนขับในการทำการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา..... 29 มิ.ย. 2564, 11:55 น.
173 คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "SpaceFIGHT 2020"      นิสิตคณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน "1st Payload Design Competition" (SpaceFIGHT 2020) ผลงานจะถูกนำส่งไปยัง JAXA และนำส่งขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อทดสอบ และทำงานจริงมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท..... 29 มิ.ย. 2564, 12:04 น.
174 เตรียมความพร้อมรองรับนิสิตช่วงเปิดภาคเรียน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อรองรับนิสิตในช่วงเปิดภาคการศึกษา..... 28 มิ.ย. 2564, 17:20 น.
175 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก รหัส 64      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก รหัส 64 เพื่อพบปะพูดคุยและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ..... 28 มิ.ย. 2564, 17:18 น.
176 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่'64      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 64 เพื่อพูดคุยและชี้แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ของคณะฯ ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์..... 27 มิ.ย. 2564, 16:27 น.
177 เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ" ผ่านระบบออนไลน์ โดยศิษย์เก่าคณะฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตใหม่..... 24 มิ.ย. 2564, 17:45 น.
178 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 64      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตใหม่ รหัส 64 พูดคุยและตอบข้อซักถามเรื่องการเรียนการสอนคณะ ICT และข้อมูลข่าวสารกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ ในสถานการณ์โควิด-19..... 23 มิ.ย. 2564, 16:24 น.
179 ทำบุญครบรอบ 20 ปี คณะ ICT      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะ ICT และทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อนิสิต..... 22 มิ.ย. 2564, 14:01 น.
180 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2 หัวข้อ "ภาระงาน เกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาขั้นเงินเดือน และระบบติดตามงานเอกสาร"..... 16 มิ.ย. 2564, 15:54 น.
181 Coaching กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office)      สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัด Coaching กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน..... 15 มิ.ย. 2564, 17:52 น.
182 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานในประเด็นหัวข้อ "ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน"..... 1 มิ.ย. 2564, 16:33 น.
183 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย หารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ InCIT2021 และ NCIT2021..... 21 พ.ค. 2564, 17:00 น.
184 อบรม "การประเมินค่างาน"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม หัวข้อ "การประเมินค่างาน" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสายสนับสนุนทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงาน..... 20 พ.ค. 2564, 18:14 น.
185 อบรม 5 ส ภายใต้โครงการ Green Office      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ "กระบวนการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 5 ส" ภายใต้โครงการ Green Office เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)..... 17 พ.ค. 2564, 15:10 น.
186 อบรมโปรแกรมไพทอน (Non-degree)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) หัวข้อ "ระบบจัดการเรียนรู้และประเมินผลแบบอัตโนมัติ สำหรับการสอนภาษาโปรแกรมไพทอน" ในรูปแบบ Zoom Online..... 15 พ.ค. 2564, 17:55 น.
187 อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)      คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการทำงานแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19..... 3 พ.ค. 2564, 14:26 น.
188 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ระดับหลักสูตร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การทบทวนและแนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563"..... 29 เม.ย. 2564, 16:23 น.
189 คณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมคณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1 เพื่อแนะนำภาพรวมคณะฯ และการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาผ่านระบบออนไลน์..... 26 เม.ย. 2564, 17:09 น.
190 รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B      คณะ ICT ม.พะเยา รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้..... 22 เม.ย. 2564, 13:56 น.
191 ทบทวนความรู้เทคนิคใช้งาน MS Teams      สำนักงานคณะ ICT จัด Workshop ทบทวนความรู้ความเข้าใจและเทคนิคใช้งาน Microsoft Team Application ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนช่วงสถานการณ์โควิด-19..... 21 เม.ย. 2564, 14:39 น.
192 ประชุมคณะกรรมการ Green Office ครั้งที่ 5 (4/2564)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 5 (4/2564) ผ่านระบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19..... 21 เม.ย. 2564, 14:37 น.
193 ผู้บริหารพบบุคลากร ช่วง COVID - 19      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบบุคลากร ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19"..... 19 เม.ย. 2564, 15:33 น.
194 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯให้นักเรียนที่สนใจ..... 5 เม.ย. 2564, 16:21 น.
195 อบรมระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network) สำหรับผู้ดูแลระบบ และบุคลากรที่สนใจในระดับโรงเรียน เพื่อให้ครูหรือผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในสังกัด..... 1 เม.ย. 2564, 16:21 น.
196 หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการและวิจัย      มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ทั้งการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน..... 1 เม.ย. 2564, 15:01 น.
197 อบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์      คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์ให้กับนักเรียนโรงเรียน พะเยาพิทยาคม..... 29 มี.ค. 2564, 09:16 น.
198 อบรมทักษะด้าน IoT      คณะ ICT ร่วมกับคณะวิทย์ฯ และโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา จัดอบรมทักษะด้าน IoT ให้กับนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม..... 29 มี.ค. 2564, 09:13 น.
199 สื่อสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สื่อสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน..... 28 พ.ย. 2563, 10:54 น.
200 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา..... 8 ก.พ. 2564, 10:33 น.
201 การอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดอบรม หัวข้อเรื่อง การอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด..... 18 มี.ค. 2564, 09:43 น.
202 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564..... 18 มี.ค. 2564, 09:25 น.
203 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตปีที่ 4 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ให้ทราบแนวทางการสมัครงานและทิศทางตลาดแรงงานทางด้าน IT..... 15 มี.ค. 2564, 15:40 น.
204 เส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2      อาจารย์หลักสูตร BC อบรมให้ความรู้ในโครงการเส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2 ให้สามารถสร้างเพจเพื่อเกิดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้..... 15 มี.ค. 2564, 11:47 น.
205 ประชุมหารือร่วมกับ KTC ต่อยอดการพัฒนานิสิต      คณะ ICT ม.พะเยา ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อพัฒนานิสิตต่อยอดโครงการ KTC Innovation Hub..... 15 มี.ค. 2564, 09:57 น.
206 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโอกาสและช่องทางให้นิสิตสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ ผ่านโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563..... 11 มี.ค. 2564, 14:11 น.
207 MOU ม.พะเยา กับ บ. ดีเซ็นทริค จำกัด      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีกับบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด..... 9 มี.ค. 2564, 16:05 น.
208 เส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1      อาจารย์หลักสูตร BC ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ จังหวัดลำปาง อบรมให้ความรู้นักเรียนและผู้ที่สนใจ ในโครงการเส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1 ให้สามารถสร้างเพจเพื่อเกิดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้..... 8 มี.ค. 2564, 15:00 น.
209 คณะ ICT เจ้าภาพจัดงาน ECTI-NCON 2021      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 6 สถาบัน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-NCON 2021 เปิดโอกาสให้นักวิจัย และนักเทคโนโลยีทั่วโลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ..... 5 มี.ค. 2564, 16:18 น.
210 กิจกรรม Bootcamp พัฒนานิสิตร่วมกับสถานประกอบการ      หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Bootcamp พัฒนานิสิตร่วมกับสถานประกอบการ หัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)..... 5 มี.ค. 2564, 15:02 น.
211 ค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ ด้าน IT      หลักสูตร IT คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงาน ด้าน IT เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานจริง..... 2 มี.ค. 2564, 17:56 น.
212 พัฒนานิสิตเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย      หลักสูตร CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย กับวิถีชุมชน ให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา..... 2 มี.ค. 2564, 10:46 น.
213 สร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS)      หลักสูตร GIS คณะ ICT ทำการสร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS) สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัยขั้นสูงและการบริการวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ต้องการความแม่นยำในการทำแผนที่ข้อมูล..... 1 มี.ค. 2564, 11:44 น.
214 คณะ ICT ศึกษาดูงานบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ จากบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด เชียงใหม่..... 25 ก.พ. 2564, 23:11 น.
215 สร้างเครือข่ายความร่วมมือคุณภาพนิสิต      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา..... 17 ก.พ. 2564, 17:14 น.
216 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker      บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมนิสิต หัวข้อ "การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker" โดยผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ..... 15 ก.พ. 2564, 14:45 น.
217 คว้ารางวัล Best Present ประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ที่คว้ารางวัล Best Present ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8..... 8 ก.พ. 2564, 16:31 น.
218 เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน "SpaceFIGHT 2020"      ทีม 7-UP วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. พะเยา ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน "SpaceFIGHT 2020" การแข่งขันประกวดออกแบบและพัฒนา Payload ครั้งแรกของประเทศไทย..... 4 ก.พ. 2564, 16:06 น.
219 ประชุมคณะกรรมการ Green Office ครั้งที่ 3      คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 3 (2/2564)..... 4 ก.พ. 2564, 15:40 น.
220 แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่พร้อมเปิดรับสมัครใน TCAS 64 รอบ 2 นี้ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ให้กับผู้ปกครองนักเรียน..... 4 ก.พ. 2564, 10:21 น.
221 อบรม "Microsoft Word 365"      สำนักงานเลขานุการฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม"Microsoft Word 365" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายบริการของคณะฯ..... 1 ก.พ. 2564, 11:13 น.
222 คว้ารางวัลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และ เหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลนักวิจัยที่มีผลงาน การตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10..... 28 ม.ค. 2564, 14:13 น.
223 ร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา ประจำปี 2564 เพื่อวางแผนดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดพะเยา ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า..... 21 ม.ค. 2564, 10:41 น.
224 ปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสนวนาออนไลน์ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ร่วมกับผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ..... 21 ม.ค. 2564, 10:33 น.
225 พิธีวางพานพุ่มพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564..... 19 ม.ค. 2564, 16:42 น.
226 15 บริษัทไอทีชั้นนำร่วม MOU โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมประธานหลักสูตรพบผู้ประกอบการ 22 บริษัท ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์..... 16 ม.ค. 2564, 13:12 น.
227 สวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา      ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564..... 5 ม.ค. 2564, 16:40 น.
228 คณะ ICT รายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล Smart People - Smart Community นำร่องพื้นที่หมู่ 11 ตำบลแม่กา พร้อมขยายพื้นที่การใช้ระบบฐานข้อมูลให้ครบในพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กาในอนาคต..... 23 ธ.ค. 2563, 17:44 น.
229 อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย..... 23 ธ.ค. 2563, 17:36 น.
230 ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร เทศบาลตำบลแม่กา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้กับเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา พร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อว. เฟส 2..... 23 ธ.ค. 2563, 17:33 น.
231 ร่วมงานแถลงข่าว "เพลินไทย" Smart Map      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคนิคการทำระบบปฏิบัติการแผนที่ ร่วมงานแถลงข่าว ท่องเที่ยวปลอดภัยกับ "เพลินไทย" Smart Map ใช้มือถือเป็นไกด์ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ก่อนขยายไปทั่วประเทศ..... 23 ธ.ค. 2563, 17:30 น.
232 MOU แอปพลิเคชันอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ประชุมหารือ MOU การร่วมกันเสนอโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันการรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ..... 18 ธ.ค. 2563, 10:14 น.
233 ICT Secretary Official Short course      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานคณะ โดยใช้ชื่อ "ICT Secretary Official Short course Training Series"..... 17 ธ.ค. 2563, 09:22 น.
234 ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้กับ อบต. แม่นาเรือ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อว. เฟส 2..... 16 ธ.ค. 2563, 16:20 น.
235 ลงพื้นที่ชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กา ในโครงการ 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรและกรอกข้อมูลลงในระบบ..... 4 ธ.ค. 2563, 15:29 น.
236 อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัย สายวิชาการ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัย สายวิชาการ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย..... 4 ธ.ค. 2563, 11:25 น.
237 เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ..... 2 ธ.ค. 2563, 17:24 น.
238 หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับงานวิจัยขั้นสูง กับบริษัท CT. Asia Robotics Co., LTD. และความร่วมมือทางวิชาการในทุกระดับที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาในอนาคต..... 2 ธ.ค. 2563, 16:47 น.
239 MOU ยกระดับการศึกษาด้าน Cybersecurity      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แบบออนไลน์ ยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน ด้าน "Cybersecurity" รองรับตลาดแรงงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระหว่าง บริษัท และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย..... 2 ธ.ค. 2563, 15:54 น.
240 กิจกรรม "One Day Sharing UNI Project"      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "One Day Sharing UNI Project" เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสารสนเทศ..... 1 ธ.ค. 2563, 13:37 น.
241 อบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสร้างนวัตกร (เยาวชน) ให้ท้องถิ่น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้งานอย่างสร้างสรรค์..... 30 พ.ย. 2563, 11:00 น.
242 ICT KM ครั้งที่ 1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1หัวข้อ "ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะ ICT" ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระดับคณะและหลักสูตร..... 27 พ.ย. 2563, 15:29 น.
243 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม..... 26 พ.ย. 2563, 14:44 น.
244 R & I TALK ครั้งที่ 3 "การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R&I Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงการเขียน และกระบวนการการยื่นของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์..... 25 พ.ย. 2563, 17:47 น.
245 ประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563) เพื่อวางแผนการดำเนินสำนักงานสีเขียวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์..... 25 พ.ย. 2563, 17:44 น.
246 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและการเรียนการสอน..... 24 พ.ย. 2563, 15:22 น.
247 หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัย Bioinformatics      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัยด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) กับบริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชระดับโลก..... 16 พ.ย. 2563, 17:24 น.
248 Young ICT Camp      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสโมสรนิสิต จัดโครงการ Young ICT Camp มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องแบบสร้างสรรค์ พร้อมเสริมทักษะด้าน Soft skill..... 16 พ.ย. 2563, 17:12 น.
249 SE ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง..... 16 พ.ย. 2563, 17:05 น.
250 ยกระดับจังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนา "การศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยวและเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ "CBT Aging Friend" และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)..... 10 พ.ย. 2563, 13:12 น.
251 พัสดุสัญจรคณะ ICT      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานพัสดุ ในโครงการพัสดุสัญจรพบคณะฯ..... 6 พ.ย. 2563, 17:11 น.
252 ประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านความร่วมมือในการสร้างบัณฑิตและบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน..... 6 พ.ย. 2563, 16:45 น.
253 คว้ารางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" 4 ปีซ้อน      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562" จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย 4 ปีซ้อน..... 5 พ.ย. 2563, 10:42 น.
254 สัมมนาเชิงวิชาการ "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่" เพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของตนเองและบุตรหลาน และสามารถเลือกเรียนต่อในสาขาที่เหมาะกับตนเองได้..... 3 พ.ย. 2563, 16:48 น.
255 ประชุมโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ..... 3 พ.ย. 2563, 09:34 น.
256 วิทยากร Smart Farming      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย "นักเทคโนโลยีและนัวตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming" เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม..... 2 พ.ย. 2563, 13:57 น.
257 ร่วมจัดรายการวิทยุ อสมท.พะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดรายการวิทยุ อสมท.พะเยา คลื่นความถี่ FM97.25 MHz. ในประเด็นเรื่อง "บทบาทและความสำคัญของวิทยาการข้อมูลในปัจจุบัน..... 30 ต.ค. 2563, 15:40 น.
258 รับสมัครบัณฑิต (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบัณฑิต เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)..... 29 ต.ค. 2563, 10:16 น.
259 เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..... 27 ต.ค. 2563, 17:03 น.
260 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับป.โท และ ป.เอก      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2..... 27 ต.ค. 2563, 16:41 น.
261 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ และข้อมูลการรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 1..... 27 ต.ค. 2563, 16:33 น.
262 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สามคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 ณ จังหวัดชลบุรี..... 26 ต.ค. 2563, 15:57 น.
263 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS      หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Health GIS..... 20 ต.ค. 2563, 11:20 น.
264 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้านการดำเนิงานศูนย์ RUSID และจัดทำวารสาร JSID..... 20 ต.ค. 2563, 00:48 น.
265 ประชุมแผน Green Office      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแผนกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office เพื่อวางแผนการดำเนินงานของเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 หมวด..... 20 ต.ค. 2563, 00:36 น.
266 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ E-BUDGET      สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ E-BUDGET เพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะฯ..... 20 ต.ค. 2563, 00:25 น.
267 KM การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์      สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน..... 20 ต.ค. 2563, 00:12 น.
268 ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ..... 19 ต.ค. 2563, 09:47 น.
269 กิจกรรม R & I Talk #1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R & I Talk #1 หัวข้อ "วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID)" เพื่อพูดคุยรายละเอียดและจุดประสงค์ของวารสาร และขั้นตอนการตีพิมพ์ในวารสาร"..... 16 ต.ค. 2563, 16:00 น.
270 GIS ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่      สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พานิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม..... 15 ต.ค. 2563, 17:21 น.
271 สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ "การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์"..... 14 ต.ค. 2563, 10:49 น.
272 อบรม Mobile App Testing และ UX/UI Design : Figma      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ หัวข้อ Mobile App Testing และ หัวข้อ UX/UI Design : Figma ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่..... 13 ต.ค. 2563, 17:46 น.
273 ทดสอบแอพพลิเคชั่น Phayao Transition      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ทดสอบแอพพลิเคชั่น Phayao Transition และแอพพลิเคชั่นไลน์ ในการเรียกใช้รถโดยสารประจำทางแบบ real time..... 8 ต.ค. 2563, 17:25 น.
274 โครงการ Project day      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project day ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตในระดับปริญญาตรีมีการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย..... 8 ต.ค. 2563, 09:14 น.
275 ไหว้ครูสาขา CPE      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย..... 2 ต.ค. 2563, 11:44 น.
276 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ      สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบติดตามงานของคณะ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น..... 29 ก.ย. 2563, 17:44 น.
277 กิจกรรมถอดบทเรียนกำรประเมินสำนักงานสีเขียว      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อแลกเปลี่ยนคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมิน..... 29 ก.ย. 2563, 17:39 น.
278 แนะแนวหลักสูตร พื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะฯ..... 25 ก.ย. 2563, 17:10 น.
279 คว้ารางวัลโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M 2020)      นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้า 2 รางวัล โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ได้เป็นตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหนือ)..... 21 ก.ย. 2563, 10:12 น.
280 ร่วมนำเสนอผลงาน ภายในงาน Startup Prototype      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ ภายในงาน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University ที่รวบรวมทุก IDEA ทางธุรกิจของเด็กรุ่นใหม่..... 21 ก.ย. 2563, 10:30 น.
281 ร่วมอบรมการใช้งานระบบวารสารไทย ThaiJo2.0      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบวารสารไทย ThaiJo2.0 รอบที่ 35 เพื่อเตรียมนำวารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) เข้าสู่ระบบ..... 18 ก.ย. 2563, 16:11 น.
282 ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม..... 21 ก.ย. 2563, 10:35 น.
283 รับการประเมิน "สำนักงานสีเขียว Green Office"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมิน "สำนักงานสีเขียว Green Office" มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น..... 17 ก.ย. 2563, 17:25 น.
284 นำเสนอผลงาน GE      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ในนิทรรศการโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ "ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ"..... 15 ก.ย. 2563, 09:41 น.
285 เข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฏบัตรภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium) เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน AI และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง..... 14 ก.ย. 2563, 18:36 น.
286 สานสัมพันธ์นิสิตใหม่และบุคลากร      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตใหม่และบุคลากร ภายใต้โครงการ Young ICT Camp เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้องและเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนิสิตใหม่..... 14 ก.ย. 2563, 18:25 น.
287 ภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของภูกามยาว และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดพะเยา..... 14 ก.ย. 2563, 11:00 น.
288 อบรมทักษะวิชาชีพด้านระบบเครือข่าย "LINK CAMPUS CABLING 2020"      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมทักษะวิชาชีพด้านระบบเครือข่าย "LINK CAMPUS CABLING 2020" มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตตามอัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "พร้อมใช้ ใฝ่รู้ สู้งาน"..... 11 ก.ย. 2563, 14:02 น.
289 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการทำบุญคณะ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการทำบุญคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย..... 11 ก.ย. 2563, 13:51 น.
290 เตรียมความพร้อมรองรับนิสิตช่วงเปิดภาคเรียน      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรองรับนิสิตในช่วงใกล้เปิดปีการศึกษา..... 31 ส.ค. 2563, 14:44 น.
291 ทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564-2570      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนาและ Workshop ระดมสมอง หัวข้อ "นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ" ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564-2570..... 24 ส.ค. 2563, 11:29 น.
292 การสร้างสรรค์ผลงานรองรับ "CBT Aging Friend" และ Smart City      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยว และเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ "CBT Aging Friend" และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)..... 8 ส.ค. 2563, 22:36 น.
293 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน Digital Economy ภาคเหนือ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน Digital Economy ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วภาคเหนือ..... 3 ส.ค. 2563, 18:27 น.
294 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ..... 25 ก.ค. 2563, 21:31 น.
295 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 พื้นที่ตำบลแม่นาเรือ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เพื่อสำรวจการต้องการใช้น้ำในพื้นที่..... 23 ก.ค. 2563, 14:51 น.
296 ติดตั้งระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5 พื้นที่อำเภอเมือง ตำบลแม่กาและตำบลแม่นาเรือ      ทีมนักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กาและในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในการเตือนภัยภาวะปริมาณฝุ่นละเอียด..... 23 ก.ค. 2563, 13:42 น.
297 จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนา หัวข้อ "แนวทางการจัดทำนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ" ภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ..... 17 ก.ค. 2563, 17:57 น.
298 พิธีสถาปนา 10 ปี ม.พะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา "10 ปี แห่งการสร้างคุณค่า ปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล"..... 17 ก.ค. 2563, 12:22 น.
299 ร่วมพิธีตักบาตร วันสถาปนา 10 ปี ม.พะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีตักบาตร ครบรอบวันสถาปนา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา..... 16 ก.ค. 2563, 11:18 น.
300 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN QA ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2562"..... 10 ก.ค. 2563, 14:27 น.
301 รับทุนวิจัยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมฯ      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนวิจัยโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2..... 3 ก.ค. 2563, 20:54 น.
302 ประชุมหารือปรับปรุงหลักสูตร และการวิจัย      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการปรับปรุงหลักสูตร และการวิจัย..... 3 ก.ค. 2563, 10:59 น.
303 อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 3      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 3..... 30 มิ.ย. 2563, 15:25 น.
304 อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 2      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 2..... 30 มิ.ย. 2563, 15:14 น.
305 อบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 1      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ UX/UI, HTML, CSS and Java script ครั้งที่ 1..... 30 มิ.ย. 2563, 15:12 น.
306 เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ" โดยศิษย์เก่าคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563..... 24 มิ.ย. 2563, 17:16 น.
307 แนวทางการวัดและประเมินผล เมื่อต้องสอนออนไลน์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม หัวข้อ "แนวทางการวัดและประเมินผล เมื่อต้องสอนออนไลน์" ส่งเสริมและนำไปใช้ในการพิจารณาผลการเรียนของนิสิต..... 24 มิ.ย. 2563, 16:50 น.
308 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์..... 23 มิ.ย. 2563, 17:09 น.
309 โครงการการเตรียมพร้อม "ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการเตรียมพร้อม "ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา..... 22 มิ.ย. 2563, 17:36 น.
310 ประชุมหารือแนวทาง MOU ระหว่าง สทป.กับ ม.พะเยา      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและคณะ พร้อมหารือแนวทางMOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ..... 15 มิ.ย. 2563, 11:05 น.
311 เข้าพบผู้ว่าฯ หารือแนวทางต่อยอดโครงการวิจัยฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อรายงานความคืบหน้า และหารือแนวทางการต่อยอดโครงการวิจัยระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5..... 15 มิ.ย. 2563, 10:48 น.
312 ติดตั้งเซนเซอร์ต้นแบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5      รายงานความคืบหน้าและรายงานผลการติดตั้งเซนเซอร์ต้นแบบ โครงการวิจัยระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2563..... 15 มิ.ย. 2563, 10:29 น.
313 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมกับสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยด้าน digital ในการพัฒนาประเทศ หลังจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย..... 5 มิ.ย. 2563, 13:27 น.
314 ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศให้เทศบาลตำบลบ้านสาง      หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID) คณะICT ม.พะเยา ส่งมอบแบบจำลองภูมิประเทศ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ให้แก่ชุมชนคนลุ่มน้ำอิง ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ และปล่อยอึ่งเพ้า (เค่า) คืนสู่ธรรมชาติป่าต้นน้ำ..... 22 พ.ค. 2563, 12:30 น.
315 นิสิตคณะ ICT คว้า 2 รางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น      นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รางวัล..... 14 พ.ค. 2563, 10:32 น.
316 พูดคุยออนไลน์กับสโมสรนิสิตคณะ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพูดคุยกับสโมสรนิสิตและตัวแทนนิสิตแต่ละสาขาวิชาของคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจง แลกเปลี่ยน และรับฟังปัญหาของนิสิต ทั้งปัญหาจากการเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์..... 8 พ.ค. 2563, 15:11 น.
317 ติดตามความเป็นอยู่ของนิสิตกัมพูชาช่วงโควิด-19      หน่วยคุณภาพนิสิต งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม ดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตกัมพูชาในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงที่นิสิตไม่สมารถเดินทางกลับประเทศได้..... 1 เม.ย. 2563, 17:03 น.
318 ช่องทางการติดต่อสื่อสารบุคลากรสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา      ช่องทางการติดต่อสื่อสารบุคลากรสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ทุกท่านสามรถติดต่อกับบุคลากรได้สะดวกและปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19..... 1 เม.ย. 2563, 15:28 น.
319 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 แบบออนไลน์      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 โดนมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ประกอบการทางด้าน IT..... 27 มี.ค. 2563, 18:31 น.
320 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะ ICT      ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และมอบนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินงานของคณะฯ..... 19 มี.ค. 2563, 17:14 น.
321 เจ้าภาพจัดงาน ECTI DAMT & NCON 2021      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI DAMT & NCON 2021..... 16 มี.ค. 2563, 18:01 น.
322 แสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทศิษย์เก่าดี      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภางค์ พานทอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่..... 16 มี.ค. 2563, 12:19 น.
323 เตรียมแอลกอฮอล์ ต้าน COVID-19      บุคลากรและนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop "การเตรียมแอลกอฮอล์ ต้าน COVID-19"..... 13 มี.ค. 2563, 14:29 น.
324 ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ      งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัด โครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ..... 9 มี.ค. 2563, 15:55 น.
325 มาตรการเพื่อป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และมาตรการป้องกันหมอกควันและฝุ่น PM 2.5      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดมาตราการเพื่อป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019..... 2 มิ.ย. 2564, 16:13 น.
326 อบรมการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 ในหัวข้ออบรมการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)..... 2 มี.ค. 2563, 10:17 น.
327 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 270 คน..... 28 ก.พ. 2563, 10:37 น.
328 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R & I Talk ครั้งที่ 4 หัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับการวิจัยทางไอซีที" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์..... 14 ก.พ. 2563, 20:43 น.
329 นิสิตคณะ ICT ผ่านรอบแรกการนำเสนอ NSC 2020 ระดับภาคเหนือ      นิสิตคณะ ICT ผ่านรอบแรกการนำเสนอผลงานในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ระดับภาคเหนือ..... 7 ก.พ. 2563, 17:30 น.
330 รางวัลระดับเหรียญทอง 1 คณะ 1 โมเดล      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า "รางวัลระดับเหรียญทอง" ในการนำเสนอผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ณ เวทีพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9..... 23 ม.ค. 2563, 17:37 น.
331 ประชุมพัฒนาแอพลลิเคชั่น ของกรมคุมประพฤติ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับการทำงานของกรมคุมประพฤติ..... 21 ม.ค. 2563, 19:35 น.
332 ร่วมประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563      รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะ ICT เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา..... 21 ม.ค. 2563, 19:23 น.
333