ข่าววิจัย

อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562

ข่าวโดย nootchararat.ya| วันเวลาที่โพส 2019-11-05 16:18:57 น.| 175| Academic,Research|

ได้จัดอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  โดยค่าใช้จ่ายราคา 600 บาทต่อคน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMzx8dbWEmbqhDB7g3_ik1Ny0_AgkT5iqHGi_Kr17kdZFK9g/viewform