การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
01โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน
02ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด
03อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
04แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน
05ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
06กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
07ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
08Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
09Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Instagram หรือLine เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
10แผนดำเนินงานประจำปีแผนดำเนินงานประจำปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจะดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
13มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)
การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม ภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมลของปีที่ผ่านมา
17E–ServiceE-Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเลีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของ หน่วยงานในรูปแบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจะต้องมีสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และ จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุจะต้องเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้อง เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
26การดำเนินการตามนโยบายการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การเตรียมอัตรากำลังทดแทน เพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิตการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่หน่วยงานจัดทำขึ้นในด้าน ต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
28รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์ หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการดำเนินการ หรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีที่ประเมิน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
37การดำเนินการเพื่อจัดการ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็น การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
39การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานจะดำเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
40รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
41รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีสรุปการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูล
42มาตรการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
46มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม