สำนักงานเลขานุการคณะ

image

นางโกลัญญา ตายะ

หัวหน้าสำนักงาน

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรภายใน : 2322

image

นายรณชัย ทิพย์มณฑา

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทรภายใน : 2320

image

นางสาวนภัทร ไชยมงคล

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรภายใน : 2323

image

นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์ประดัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรภายใน : 2323

image

นายณัฏฐ์ กรีธาชาติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรภายใน : 2323

image

นายกิตติคุณ นุผัด

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรภายใน : 2323

image

นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรภายใน : 2329

image

นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรภายใน : 2324

image

นายภานุวัฒน์ โลมากุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรภายใน : 2322

image

ว่าที่ร้อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย เตชะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

โทรภายใน : 2318

image

นางสาวสุธิดา เดชะตา

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี

โทรภายใน : 2321

image

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

โทรภายใน : 2327

image

นายวรินทร ซอกหอม

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรภายใน : 2326

image

นางศิรินทรา บุญมา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรภายใน : 2319

image

นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรภายใน : 2320

image

นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรภายใน : 2326

image

นางนุชรารัตน์ ถาวะดี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรภายใน : 2320

image

นางสุวิมล นามจิต

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรภายใน : 2326