ขั้นตอนการให้บริการและดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลด วิธีปฏิบัติการทำหนังสือราชการ ส่วนงานวิชาการ (อาจารย์/สาขาวิชา) ที่นี่

เกี่ยวกับหลักสูตร

แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

การเบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม กิจกรรม โครงการ
การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน
การเบิกค่าตอบแทนการสอน
การยืม-คืนเงินทดรองจ่าย
เงินนอกงบประมาณ

แบบฟอร์มซื้อจ้างใหม่ เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2563
กระบวนการยืมคืนพัสดุคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง  • การดำเนินงานด้านการลาศึกษาต่อ

  • เอกสารช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019