หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

image

นายวิสูตร แก่นเมือง

ประธานหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

 • Responsive image
 • Responsive image
image

ดร.ศุลีพร คำชมภู

ตำแหน่ง : อาจารย์

 • Responsive image
 • Responsive image
image

นายอภิวัฒน์ ปันทะธง

ตำแหน่ง : อาจารย์

 • Responsive image
 • Responsive image
image

นายนคเรศ ชัยแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

 • Responsive image
 • Responsive image
image

นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

 • Responsive image
 • Responsive image
image

นายภควัส บุตรศรี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน

 • Responsive image
 • Responsive image
image

นายราเชนทร์ สุขม่วง

ตำแหน่ง : อาจารย์

 • Responsive image
 • Responsive image
image

นางสาวพุทธชาด สัตยาศัย (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 • Responsive image
 • Responsive image
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตนพรรษ สุชาติ (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 • Responsive image
 • Responsive image
image

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครู

 • Responsive image
 • Responsive image