หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

image

ดร.ศุลีพร คำชมภู

ประธานหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายวิสูตร แก่นเมือง

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายอภิวัฒน์ ปันทะธง

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคเรศ ชัยแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายภควัส บุตรศรี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน

  • Responsive image
  • Responsive image
image

นายราเชนทร์ สุขม่วง

ตำแหน่ง : อาจารย์

  • Responsive image
  • Responsive image
image

นางสาววรรณวจี ครุธน้อย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน

  • Responsive image
  • Responsive image
image

นางสาวพุทธชาด สัตยาศัย (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตนพรรษ สุชาติ (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครู