หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ข้อมูลสาขาวิชา

เว็บไซต์ : https://ict.up.ac.th/db
image

นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่

ประธานหลักสูตร

Homepage : -

image

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา กันทวงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/krittikakan

image

ดร.ภาณุ พรหมมาลี

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ดร.สุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ดร.นภา ราชตา

ตำแหน่ง : อาจารย์

  • Responsive image
  • Responsive image
image

นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/supan

image

นางสาวสุดารัตน์ อาจหาญ (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์