หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

image

ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ

ประธานหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช

Homepage : ict.up.ac.th/sakorn

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ

Homepage : ict.up.ac.th/pornthepr

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย

Homepage : ict.up.ac.th/jirabhorn

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ดร.โรจนี ขุมมงคล

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นางสาวอดิศยา เจริญผล

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : https://www.ict.up.ac.th/adisayac

  • Responsive image
  • Responsive image
image

นายต่อศักดิ์ สุนทรพันธุ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายคมกริช มาเที่ยง

Homepage : ict.up.ac.th/khomkrits

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายอภิวัฒน์ วิทยารัฐ (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายทิวากร สมวรรณ

ตำแหน่ง : ครู

  • Responsive image
  • Responsive image
image

นายธวัชชัย แสนแก้ว

ตำแหน่ง : ครู

  • Responsive image
  • Responsive image