หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

image

นางสาวเมธาวรรณ ใจไว

ประธานหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายเกียรติกุล สุขสมสถาน

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/thanawats

  • Responsive image
  • Responsive image
image

นายวรกฤต แสนโภชน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/worrakits

image

นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายธรรมรัตน์ ธรรมา

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นางวงษ์ปัญญา นวนแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์