หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์

image

ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น

ประธานหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์