หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

image

นายชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์

ประธานหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

  • Responsive image
  • Responsive image
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/wipopp

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/nakarinc

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/phaisarn

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/boonsiris

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/nitia

image

ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/sawarinl

image

ดร.จิราพร กุลสุนทรรัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/jirapornk

  • Responsive image
  • Responsive image
image

นางสาวประนอม เครือวัลย์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

  • Responsive image
  • Responsive image