หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

image

ดร.สุขชาตรี ประสมสุข

ประธานหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/skchatri

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/sakkayaphop

image

ดร.เสถียร หันตา

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/sathienh

image

นายสัณห์ชัย หยีวิยม

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/sanchaiy

image

นายณัฐดนัย คำขาด

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นางสาวรัตนาวดี พานทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายรัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/rattasakp

  • Responsive image
  • Responsive image
image

นายยืนยง กันทะเนตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/yeunyong

  • Responsive image
  • Responsive image