หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

image

นายณัฐพล หาญสมุทร

ประธานหลักสูตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage

image

นายเชาวน์ ปอแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

Homepage : www.ict.up.ac.th/chaow

image

ผศ.ดวิษ แสนโภชน์

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นางสาวเมธยา ราชคมน์ (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

image

นายชลติพันธ์ เปล่งวิทยา (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง : อาจารย์