อำนาจหน้าที่
default-header-01
obj-6

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน การบริหารงาน และการกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2744/2566 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2959/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2960/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง มอบหมายให้รองคณบดี / ผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่แทน
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8993/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา