• slider-image
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยในสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    ยินดีต้อนรับ
  • slider-image
    “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่สากล”
    ปรัชญา ปณิธานร่วม และวิสัยทัศน์

อบรม Interlink Campus Tour 2019

2019-08-19 20:09:39 น. 52
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมในโครงการ Interlink Campus Tour 2019 เสริมสร้างประสบการณ์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

30 ก.ค. 2562, 11:18 น. 30
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

30 ก.ค. 2562, 10:31 น. 20
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว...

ร่วมพิธีสถาปนา 9 ปี ม.พะเยา

22 ก.ค. 2562, 15:34 น. 35
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีครบรอบวันสถาปนา 9 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ?9ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล?...

บูรณาการข้อมูลสร้างแอพลิเคชั่นร่วมกับคุมประพฤติพะเยา

10 ก.ค. 2562, 10:17 น. 41
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการสร้างและพัฒนาแอพลิเคชั่น สำหรับงานอาสาสมัครคุมประพฤติและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้พ้นคุมประพฤติ...

กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว

9 ก.ค. 2562, 10:04 น. 42
?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาวให้กับนิสิตใหม่ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านสู่ลูกหลานในวัยเรียนให้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต...

สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน

5 ก.ค. 2562, 11:13 น. 44
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมนิสิตใหม่ หัวข้อ ?สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียน? เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสุขภาพจิตและวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระหว่างที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย...

พิธีทำบุญคณะ และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

4 ก.ค. 2562, 10:47 น. 43
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบปะผู้บริหา

นิสิต IT นำเสนอผลงานวิจัย ?งานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์? ครั้งที่ 3

28 มิ.ย. 2562, 10:14 น. 52
...นิสิตสาขาวิชา IT นำเสนอผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน...

ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ 2562

26 มิ.ย. 2562, 12:50 น. 51
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแนะนำคณะและชี้แจงข้อซักถามให้กับทางผู้ปกครอง...

ผนึกกำลัง TESA จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว 2020

26 มิ.ย. 2562, 12:39 น. 63
?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชันทักษะสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TESA Top Gun Rally 2020)...

อบรมผู้นำนิสิตคณะ ICT

24 มิ.ย. 2562, 12:12 น. 44
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างดียิ่งขึ้น?

ทำบุญห้องสโมสรนิสิตคณะ ICT

24 มิ.ย. 2562, 12:01 น. 39
...สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญห้องสโมสรนิสิต เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะฯ...

คณะ ICT ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จ.พะเยา

19 มิ.ย. 2562, 17:09 น. 44
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จังหวัดพะเยา ให้ความรู้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา พัฒนา เน้นการตลาดออนไลน์และการโฆษณาบนสื่อ Facebookให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย...

พัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอาเภอภูกามยาว

19 มิ.ย. 2562, 10:40 น. 59
...สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา?

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยฯ

13 มิ.ย. 2562, 12:56 น. 52
...อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่อำเภอภูกามยาว เพื่อดำเนินโครงการวิจัยฯ พัฒนาชุมชน OTOP ด้านการท่องเที่ยว...

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 ? 2566

12 มิ.ย. 2562, 11:05 น. 76
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 - 2566 ภายใต้โครงการสัมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ

ร่วมจัดทำแผนชุมชนฯกับเทศบาลตำบลแม่กา

12 มิ.ย. 2562, 10:03 น. 51
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา เสริมสร้างและพัฒนาแผนชุมชนให้ก้าวทันยุค 4.0...

แสดงนิทรรศการ BEYOND PHAYAO CITY จังหวัดพิษณุโลก

31 พ.ค. 2562, 9:51 น. 73
?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดบูธแสดงนิทรรศการBEYOND PHAYAO CITY ณ จังหวัดพิษณุโลก...

นิสิต CG คว้าทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562

30 พ.ค. 2562, 14:27 น. 76
...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 ณ เมืองโบร์นมัท ประเทศอังกฤษ...

แนะนำคณะ

ที่มา และความเป็นไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันของคณะ ICT ม.พะเยา รวมถึงการแนะนำให้รู้จักอัตลักษณ์ ความเป็น ICT ม.พะเยา และแนะนำผู้บริหารและโครงสร้างคณะ

ข้อมูลคณะ

เรียนต่อคณะ ICT

คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดการเรียนการสอนด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมประยุกต์ บริหารธุรกิจ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตร 2 ปริญญาตรีคู่ขนานปริญญา

สมัครเรียน

รายงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการที่เกิดภายในคณะ ICT ม.พะเยา ในด้านวิชาการ พัฒนานิสิต การแผยแพร่ผลงานสู่ชุมชนจากงานวิจัย

อ่านรายงานประจำปี

บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า

เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาจากคณะ ICT ม.พะเยา ประสบการณ์การประกอบอาชีพและสิ่งที่อยากบอกสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

อ่านบทสัมภาษณ์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

อบรม Interlink Campus Tour 2019

2019-08-19 20:09:39 น.
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมในโครงการ Interlink Campus Tour 2019 เสริมสร้างประสบการณ์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

30 ก.ค. 2562, 11:18 น.
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

30 ก.ค. 2562, 10:31 น.
...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว...

ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 - 8 ก.พ. 2562, 13:53 น. : ขอความอนุเคราะห์ติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 .....
ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 - 7 ก.พ. 2562, 14:46 น. : ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาคักเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562.....
เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562 - 7 ม.ค. 2562, 10:17 น. : ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2562.....
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - 14 ก.ย. 2561, 09:40 น. : ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561.....
ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย. 2561 - 6 ก.ย. 2561, 15:38 น. : ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย. 2561 .....
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561 - 31 ส.ค. 2561, 15:45 น. : ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561).....
เปิดรับสมัคร UP MC STAR CONTEST เพื่อค้นหน้าพิธีกรหน้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 - 14 ส.ค. 2561, 10:38 น. : เปิดรับสมัคร UP MC STAR CONTEST เพื่อค้นหน้าพิธีกรหน้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 "ปลดล็อคความกลัว เพิ่มความกล้า" ชิงทุนการศึกษารวม.....
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2560 - 9 ส.ค. 2561, 16:13 น. : การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น ประจำปี 2560 .....
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561 - 9 ส.ค. 2561, 15:12 น. : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2561.....
ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 - 9 ส.ค. 2561, 15:08 น. : ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561.....
ข่าวงานพัสดุ
แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) - 21 มิ.ย. 2562, 08:42 น. : แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1).....
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3) - 6 มิ.ย. 2562, 14:22 น. : แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3) - 6 มิ.ย. 2562, 14:15 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าห้องประชุม (โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 24 พ.ค. 2562, 14:38 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าห้องประชุม (โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - 10 เม.ย. 2562, 11:20 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าพาหนะเดินทางเช่าเหมารถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ - 28 ก.พ. 2562, 10:52 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าพาหนะเดินทางเช่าเหมารถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ.....
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) - 11 มี.ค. 2562, 9:49 น. : แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) - 20 ก.พ. 2562, 15:10 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) - 20 ก.พ. 2562, 15:03 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2).....
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) - 8 ม.ค. 2562, 13:01 น. : แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1).....
ข่าววิจัย
ไม่มีข้อมูล