คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
default-header-01
obj-1@2x

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

A

เข้าไปที่ admission.up.ac.th

A

แจ้งความจำนงย้ายสิทธิได้ทุกวัน แต่มีผลการย้ายสิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ให้ไปติดต่อโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์ หรือย้ายใน Application สปสช.

A

ระบบสารสนเทศทะเบียนนิสิต (reg.up.ac.th)

A

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาได้ที่ https://ict.up.ac.th/web/admission/curriculum

A

ระบบสารสนเทศทะเบียนนิสิต (reg.up.ac.th)


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาจารย์และนิสิต

icon-lightbulb.svg

1. ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

2. หากนิสิตเข้าเรียนตามปกติและผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดี อาจจะหาแนวทางร่วมกัน เช่น ให้นิสิตลงทะเบียนใหม่ แต่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตมีเกรดในรายวิชาดังกล่าวและมีเวลาสามารถไปลงเรียนรายวิชาอื่นได้

icon-lightbulb.svg

1. ทำบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย ดีงนี้

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนจากรายวิชา xxxxx เป็นรายวิชา xxxxx

- ขออนุมัติส่งเกรดในรายวิชา โดยเปลี่ยนจากเกรด X เป็นเกรด X

icon-lightbulb.svg

1.เบื้องต้น ขอให้ที่ปรึกษา ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนิสิต ว่าควรให้สำเร็จการศึกษา หรือ ควรต้องเทียบรายวิชา หรือ ลงวิชาเพิ่มเติมให้ครบโครงสร้าง
2. หากไม่ครบโครงสร้าง ให้ลงเรียนในภาคการศึกษาถัดไป เพื่อให้นิสิตสามารถจบได้ในเวลาที่กำหนด

icon-lightbulb.svg

1. ทำบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย ดังนี้
- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนจากรายวิชา xxxxxxx เป็นรายวิชา xxxxxx
- ขออนุมัติส่งเกรดในรายวิชา โดยเปลี่ยนจากเกรด X เป็นเกรด X

icon-lightbulb.svg

1. การแก้ I คือ ไม่ว่ารายวิชานั้นจะเปิดหรือไม่ก็ตามในภาคการศึกษานั้น หากนิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ นิสิตต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอแก้ I และอาจารย์ต้องส่งผลการเรียนที่นิสิตขอแก้ไข ตามระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ไม่งั้นจะถือว่าอาจารย์ทำผิดวินัย
2.กรณี เป็นนิสิตปีสุดท้าย ที่ไม่มีรายวิชาให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ติด I ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้นิสิตรักษาสภาพในเทอมถัดไป เพื่อแก้ I และยื่นสำเร็จการศึกษา

icon-lightbulb.svg

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา (UP 24) 500 บาท จ่ายแค่ครั้งแรกครั้งเดียว
2. นิสิตในชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาปลาย ต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษา (UP 24) ในระบบทะเบียนออนไลน์ และหากว่าในภาคการศึกษาปลายยังไม่สำเร็จการศึกษา ติด I / P / U ในภาคการศึกษาถัดไปต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษา (UP 24) อีกครั้ง จนกว่าจะจบ
3. กรณี เป็นนิสิตปีสุดท้าย ที่ไม่มีรายวิชาให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ติด I ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้นิสิตรักษาสภาพ เพื่อแก้ I และยื่นสำเร็จการศึกษา

icon-lightbulb.svg

นิสิตสามารถเข้าไปยื่นคำร้องการขอเทียบรายวิชา (UP 7) ในระบบ reg ได้เลย โดยทั้งนี้ ขอให้นิสิต ติดตามคำร้องจนสิ้นสุด หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ เพจ FB: งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา

icon-lightbulb.svg

นิสิตสามารถเข้าไปยื่นคำร้องการขอเทียบรายวิชา ( UP 9 ) ในระบบ reg ได้เลย โดยทั้งนี้ ขอให้นิสิต ติดตามคำร้องจนสิ้นสุด หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ เพจ FB: งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา

icon-lightbulb.svg

นิสิตสามารถยื่นคำร้องลาออกการศึกษา ( UP 14) ได้ในระบบ reg จากนั้นแสกนเอกสารแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองส่งมาทาง email : reg@up.ac.th