กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office
default-header-01
obj-6

กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

ความเป็นมา/วัตถุประสงค์

สำนักงานสีเขียว (Green Office) - ความเป็นมา

     มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and Clean University) ภายใต้แนวคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างประหยัด เป็นต้นแบบของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิดและวิถีชีวิต การลดขยะเป็นศูนย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่กล่าวถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมอบหมายให้คณะและส่วนงานต่างๆ ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการ Green Office โดยส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะนำความรู้ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และมีการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ สร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงานสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย และมีความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

1. เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานนำความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

2. เพื่อรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้น้ำ ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน

3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผังโครงสร้างสำนักงานสีเขียว (Green Office)

กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน