ข่าวเกี่ยวกับคณะ
default-header-01
obj-3@2x
obj-1
obj-g-1

ข่าวเกี่ยวกับคณะ

  • 20 มี.ค. 2024
  • 90 Views
รายงานความคืบหน้าโครงการธัชวิทย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการธัชวิทย์ให้กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้ทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุม เรื่อง "การผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงด้านวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการธัชวิทย์" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา การเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Master of Science Geospatial Data Science) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Doctor of Science Geospatial Data Science) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การตอนรับ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และบุคลากรในสังกัด จำนวน 10 ท่าน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหัวหน้าโครงการธัชวิทย์ กล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมถึงบรรยายข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้บริหารคณะและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการธัชวิทย์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย